Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18849
Title: Імідж сучасного викладача: особливості його розуміння студентами
Other Titles: Image of a modern university professor: features of his understanding by students
Authors: Кириченко, Римма Вікторівна
Колодяжна, Алла Володимирівна
Keywords: імідж
імідж викладача
імідж педагога
професійний імідж
діловий імідж
характеристики іміджу
складові іміджу
image
university professor's image
teacher's image
professional image
business image
image characteristics
image components
Issue Date: 2021
Citation: Кириченко Р. В. Імідж сучасного викладача: особливості його розуміння студентами / Р. В. Кириченко, А. В. Колодяжна // Габітус. – 2021. – Вип. 26. – С. 151-157.
Source: Габітус
Habitus
Abstract: У світлі трансформацій, що відбуваються в житті сучасного українського суспільства, в тому числі і в сфері вищої освіти, проблема створення іміджу викладача набуває велику практичну і теоретичну значимість. Метою дослідження є аналіз сприймання студентами іміджу викладача, його найбільш значущих і пріоритетних складових на їх думку. Використовувалися методи узагальнення (з метою узагальнення накопиченого авторами теоретичного та практичного досвіду з визначеної проблеми), синтезу (для поєднання різних підходів дослідження проблеми іміджу з метою визначення найбільш оптимального), порівняльного аналізу (для визначення складових іміджу, які студенти вважають найбільш значущими і пріоритетними). Емпіричне дослідження проводилося за допомогою анкетування та ранжування. Вибірку емпіричного дослідження склали студенти Київського національного університету технологій та дизайну, віком від 17 до 22 років. Загальна кількість респондентів – 120 здобувачів вищої освіти освітнього ступеню «бакалавр» та «магістр», з них 63 – студенти V курсу (1-а група) і 57 – студенти I-II курсів (2-а група). В статті представлені результати порівняльного аналізу щодо іміджу сучасного викладача серед студентів освітнього ступеню «бакалавр» та «магістр» за професійними і особистісними критеріями. Зроблено висновки, що у студентів є чіткі очікування відносно професійного іміджу викладача вищої школи і ігнорування важливості професійного та індивідуального іміджів від викладача несе в собі ризики зниження рівня ефективності освітньої взаємодії; викладачам закладів вищої освіти, з метою ефективної професійної самореалізації, необхідно оволодівати технологією формування і коригування свого іміджу.
In the light of the transformations taking place in the life of modern Ukrainian society, including in the field of higher education, the problem of creating the image of a university professor’s acquires great practical and theoretical significance. The purpose of the study is to analyze students' perception of the university professor’s image, its most significant and priority components in their opinion. Methods of generalization (for the purpose of generalization of the theoretical and practical experience accumulated by authors on a certain problem), synthesis (for a combination of various approaches of research of a problem of an image for the purpose of definition of the most optimum), the comparative analysis (for definition of components of image which students consider the most significant and priority). The empirical study was conducted using questionnaires and rankings. A sample of empirical research was made by students of Kyiv National University of Technology and Design, aged 17 to 22 years. The total number of respondents is 120 graduates of bachelor's and master's degrees, 63 of them are 5th year students (1st group) and 57 are 1st and 2nd year students (2nd group). The article presents the results of a comparative analysis of the image of a modern university professor among students of educational degree «bachelor» and «master» by professional and personal criteria. It is concluded that students have clear expectations about the professional image of a high school teacher and ignoring the importance of professional and individual images of the university professor carries the risk of reducing the effectiveness of educational interaction; teachers of higher education institutions, in order to effectively professional self-realization, need to master the technology of forming and adjusting their image.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18849
Faculty: Факультет індустрії моди
Department: Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну
ISSN: 2663-5208 (Print)
2663-5216 (Online)
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну (ПОСТД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кириченко Р.В. _Колодяжна А.В._Стаття_2021.pdf209,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.