Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18858
Title: Analysis of the reversing mechanism of light industry equipment
Other Titles: Аналіз реверсивного механізму обладнання легкої промисловості
Authors: Koshel, Sergey
Koshel, Anna
Keywords: reverse motion mechanism
kinematic research
angular acceleration
dynamic forces
механізм реверсивного ходу
кінематичне дослідження
кутове прискорення
динамічні сили
Issue Date: 2021
Citation: Koshel S. Analysis of the reversing mechanism of light industry equipment / S. Koshel, G. Koshel // Праці Одеського політехнічного університету. – 2021. – Вип. 1 (63). – С. 38-43.
Source: Праці Одеського політехнічного університету
Proceedings of Odessa Polytechnic University
Odes’kyi Politechnichnyi Universytet. Pratsi
Abstract: To create reliable and highly efficient, en-ergy-saving machines for light industry, it is necessary to study the dynamic processes of movement of the links of the mechanisms of which they are composed. Especially such studies should be given attention for machines, the mechanisms of which have a cyclic nature of action. During the execution of a technological operation in light industry machines with a periodic cyclic movement of the working bodies, an uneven movement of the main shaft occurs. This is caused by the movement of the links of the mechanism with certain accelerations and taking into account the periodic nature of the action of technological loads, which vary in magnitude and direction. The uneven nature of the movement leads to the appearance of additional loads in the kinematic pairs of mechanisms, mechanical vibrations in the mechanical trans-mission systems of motion, leads to the appearance of vibrations and violations in the positioning of the working bodies, affects the techno-logical process of the equipment. Uniform and stable tension of the threads is the key to a high-quality performance of the loop formation process in knitwear. Additional dynamic loads affect the technological tension of textile threads during equipment operation. These loads are caused by the accelerated movement of the links of the mechanism, which is especially important for technological equipment with the pres-ence of a reverse working stroke of its links. In such mechanisms, the values of the angular acceleration of the links and the linear accelera-tion of their individual points can acquire critically permissible values. It is possible to ensure the movement of the working bodies of the machine according to the law for which the tension of the threads will be optimally necessary. To do this, you need to choose the right type of mechanism that sets them in motion. The aim of the work is to conduct a structural-kinematic research of the mechanism of the reversible movement of the needle drum of a knitting machine, which will justify the selection of the required type of mechanism for such equipment. The confirmation of the improvement of the conditions for the formation of loops when knitting on a knitting machine with a reversible needle drum movement, made on the basis of a rocker mechanism, has been obtained.
Для створення надійних та високоефективних, енергозберігаючих машин легкої промисловості необхідно проводити дослідження динамічних процесів руху ланок механізмів, з яких вони складаються. Особливо таким дослідженням необхідно приділяти увагу для машин, механізми якого мають цикловий характер дії. Під час виконання технологічної операції в машинах легкої промисловості з періодичним цикловим рухом робочих органів виникає нерівномірність руху головного валу внаслідок руху ланок механізму з певними прискореннями та з урахуванням періодичного характеру дії технологічних навантажень, що змінюються за величинами та за напрямками. Нерівномірний характер руху спричиняє до появи додаткових навантажень в кінематичних парах механізмів, механічних коливань в механічних системах передачі руху, призводять до появи вібрацій та порушень в позиціонуванні робочих органів, впливає на технологічний процес роботи обладнання. Рівномірний та стабільний натяг ниток є запорукою якісного виконання технологічної операції петлеутворення. Фактором, що впливає на технологічний натяг ниток під час роботи обладнання також є додаткові динамічні навантаження, що є особливо важливим для технологічного обладнання з наявністю реверсивного робочого ходу, тому що саме в таких механізмах величини кутових прискорень ланок та лінійні прискорення їх окремих точок можуть набувати критично допустимих величин. Забезпечити рух робочих органів машини за необхідним законом за час циклу роботи, для якого натяг ниток буде оптимально необхідним, можна, якщо правильно підібрати тип механізму, що надає їм рух. Метою роботи є проведення структурно-кінематичного дослідження механізму реверсивного руху голкового барабану трикотажного автомату, які б надали обґрунтування щодо оптимального підбору типу механізму для такого обладнання. Отримано підтвердження покращення умов операції петлеутворення для трикотажного автомату з кулісним механізмом реверсивного ходу в порівнянні з шарнірно-важільним за рахунок зменшення амплітуд зміни кутових прискорень руху коромисла приводу голкового барабану для положень головного валу, під час яких виконується технологічна операція в’язання.
DOI: 10.15276/opu.1.63.2021.04
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18858
Faculty: Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій
Department: Кафедра прикладної механіки та машин
ISSN: 2076-2429 (print)
2223-3814 (online)
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра механічної інженерії (МІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття_Одеса_Кошель_1_2021.pdfAnalysis of the reversing mechanism of light industry equipment396,95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.