Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18864
Title: Роль логотипу у формуванні візуального образу компанії брендового одягу
Other Titles: Роль логотипа в формировании визуального образа компании брендовой одежды
The role of the logo in the formation of the visual image of the branded clothing company
Authors: Мусієнко, В. О.
Кононученко, Ірина Станіславівна
Keywords: бренд
спортивний одяг
головний убір
пакування
сувенірна продукція
корпоративна форма
дизайн-проєктування
корекція
спортивная одежда
головной убор
упаковка
сувенирная продукция
корпоративная форма
дизайн-проектирование
коррекция
brand
sportswear
hat
packaging
souvenir products
corporate uniform
design
correction
Issue Date: 16-Jun-2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Кононученко І. С. Роль логотипу у формуванні візуального образу компанії брендового одягу : дипломна бакалаврська робота за спеціальністю 022 Дизайн / І. С. Кононученко ; наук. кер. В. О. Мусієнко. – Київ : КНУТД, 2021. – 68 с.
Abstract: У дипломній роботі надано результати розробки дизайну логотипу для вітчизняної компанії-виробника брендового спортивного одягу "Сила". Проаналізовано існуючі види жіночих та чоловічих брендів одягу. Отримані результати досліджень споживання потенційними клієнтами дали змогу створити продукцію бренду, яка позиціонується як вироби високого цінового сегменту. Назва бренду відповідає внутрішнім прагненням споживачів до лідерства в роботі та спорті, а також "виходу за рамки". Розроблений логотип бренду відображає стиль компанії та особливості характеру споживачів ‒ справжніх лідерів та новаторів, поціновувачів якісних та унікальних товарів і послуг. При цьому було забезпечено легкість прочитання логотипу та сприйняття для споживача.
В дипломной работе предоставлены результаты разработки дизайна логотипа для отечественной компании-производителя брендовой спортивной одежды "Сила". Проанализированы существующие виды женских и мужских брендов одежды. Полученные результаты исследований потребления потенциальными клиентами позволили создать продукцию бренда, которая позиционируется как изделия высокого ценового сегмента. Название бренда соответствует внутренним стремлениям потребителей к лидерству в работе и спорте, а также "выхода за рамки". Разработанный логотип бренда отражает стиль компании и особенности характера потребителей – настоящих лидеров и новаторов, любителей качественных и уникальных товаров и услуг. При этом была обеспечена легкость прочтения логотипа и восприятия для потребителя.
The thesis presents the results of logo design for a domestic company manufacturer of branded sportswear "Strength". Existing types of women's and men's clothing brands are analyzed. The obtained results of consumption research by potential customers allowed to create of the brand's products, which are positioned as products of the high price segment. The brand name corresponds to the inner desire of consumers for leadership in work and sports and "going beyond". The developed brand logo reflects the style of the company and the characteristics of consumers – true leaders and innovators, connoisseurs of quality, and unique products and services. This ensured ease of reading the logo and perception for the consumer.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18864
Faculty: Факультет дизайну
Department: Кафедра образотворчого мистецтва та графічного дизайну
Appears in Collections:Кафедра графічного дизайну (ГД)
Бакалаврські роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplom022_Kononuchenko_Musiyenko.pdf849,27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.