Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18940
Title: Особливості перекладу англомовної фінансової термінології крізь призму метафоризації
Other Titles: Особенности перевода англоязычной финансовой терминологии сквозь призму метафоризации
Peculiarities of the translation of English-language financial terminology through the prism of metaphorization
Authors: Гудкова, Наталія Миколаївна
Keywords: перекладознавство
термінологічна лексика
фінансова сфера
іноземна мова фахового спрямування
метафоризація
переводоведение
терминологическая лексика
финансовая сфера
иностранный язык профессионального направления
метафоризация
translation studies
terminological vocabulary
financial sphere
foreign language for specific purposes
metaphorization
Issue Date: Oct-2021
Citation: Гудкова Н. М. Особливості перекладу англомовної фінансової термінології крізь призму метафоризації / Н. М. Гудкова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. – 2021. – № 7 (345). – С. 145-152.
Source: Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки
Вестник Луганского национального университета имени Тараса Шевченко. Филологические науки
Bulletin of Luhansk Taras Shevchenko National University. Philological Sciences
Abstract: Статтю присвячено аналізу особливостей перекладу англомовної фінансової термінології. Наголошено, що професійна термінологія як основне джерело поповнення словникового запасу загальнолітературної мови викликає невипадковий інтерес викладачів іноземної мови до методики навчання перекладу текстів за фахом і, відповідно, спеціальних термінів у рамках курсу “Іноземна мова фахового спрямування”. Обґрунтовано необхідність пошуку нових методів навчання студентів спеціалізованій лексиці, метою яких було б не заучування певного лексичного мінімуму, а формування навичок розуміння механізмів, що лежать у підґрунті формування термінів. Доведено, що у рамках проблемно-діяльнісного підходу до навчання іноземній мові фахового спрямування ефективним методом перекладу економічних термінів є вивчення їхньої етимології крізь призму метафоризації, яка є одним з найефективніших методів термінотворення у фінансовій сфері англійської мови. Аналіз фінансових термінів метафоричного походження, що описують діяльність людини на фондовому ринку в рамках метафори “людина – це тварина”, дозволив дійти висновку, що найбільш вживаними найменуваннями тварин, які виступають термінотворчими компонентами у процесі метафоризації фінансової терміносистеми англійської мови, є слова bull, bear, rabbit/hare, turtle, pig, ostrich, sheep, dog, stag, wolf, lame duck, whale, shark. Доведено, що становлення іншомовної термінологічної грамотності студентів передбачає представлення матеріалу, що вивчається, у вигляді концептуальної моделі та наочного опису економічних понять, ґрунтованих на прототипних уявленнях про тварин. Вивчення основних особливостей функціонування зооморфних термінів у фахових англомовних текстах здійснено із залученням термінологічних та тлумачних словників, а також аналітичних оглядів фінансових ринків.
Статья посвящена анализу особенностей перевода англоязычной финансовой терминологии. Отмечено, что профессиональная терминология как основной источник пополнения словарного запаса общелитературного языка вызывает неслучайный интерес преподавателей иностранного языка к методике обучения переводу текстов по специальности и, соответственно, специальных терминов в рамках курса „Иностранный язык в профессиональной сфере”. Обоснована необходимость поиска новых методов обучения студентов специализированной лексике, целью которых было бы не заучивание определенного лексического минимума, а формирование навыков понимания механизмов, лежащих в основе формирования терминов. Доказано, что в рамках проблемно-деятельностного подхода к обучению иностранному языку в профессиональной сфере эффективным методом перевода экономических терминов является изучение их этимологии сквозь призму метафоризации, которая является одним из самых эффективных методов терминообразования в финансовой сфере английского языка. Анализ финансовых терминов метафорического происхождения, описывающих деятельность человека на фондовом рынке в рамках метафоры „человек – это животное”, позволил сделать вывод, что наиболее употребляемыми наименованиями животных, которые выступают терминообразующими компонентами в процессе метафоризации финансовой терминосистемы английского языка, являются слова bull, bear, rabbit / hare, turtle, pig, ostrich, sheep, dog, stag, wolf, lame duck, whale, shark. Доказано, что становление иноязычной терминологической грамотности студентов предусматривает представление изучаемого материала в виде концептуальной модели и наглядного описания экономических понятий, основанных на прототипных представлениях о животных. Изучение основных особенностей функционирования зооморфных терминов в профессиональных англоязычных текстах осуществлено с привлечением терминологических и толковых словарей, а также аналитических обзоров финансовых рынков.
The article is devoted to the analysis of the peculiarities of the translation of English financial terminology. It is emphasized that professional terminology as the main source of replenishment of vocabulary of general literary language arouses non-accidental interest of foreign language teachers in the methods of teaching translation of special texts and, accordingly, terms within the course „Foreign language for specific purposes”. The necessity of searching for new methods of teaching students professional vocabulary, the purpose of which would not be memorizing a certain lexical minimum, but the formation of skills of understanding the mechanisms underlying the formation of terms, is substantiated. It is proved that within the framework of the problem-activity approach to teaching a foreign language for specific purposes, an effective method of translating economic terms is to study their etymology through the prism of metaphorization, which is one of the most effective methods of term formation in the financial sphere of English. Analysis of financial terms of metaphorical origin, which describes human activity in the stock market within the framework of the metaphor „a man is an animal”, led to the conclusion that the most used names of animals that act as term-forming components in the process of metaphorizing the financial terminology of the English language are the words such as bull, bear, rabbit / hare, turtle, pig, ostrich, sheep, dog, stag, wolf, lame duck, whale, shark. It is proved that the formation of foreign language terminological literacy of students provides for the presentation of the studied material in the form of a conceptual model and a visual description of economic concepts based on prototypical ideas about animals. The study of the main features of the functioning of zoomorphic terms in specific English-language texts was carried out using terminological and explanatory dictionaries, as well as analytical reviews of financial markets.
DOI: 10.12958/2227-2844-2021-7(345)-145-152
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18940
Faculty: Інститут права та сучасних технологій
Department: Кафедра філології та перекладу (ФП)
ISSN: 2227-2844
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра філології та перекладу (ФП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття_Гудкова_ЛНУ_2021.pdfОсобливості перекладу англомовної фінансової термінології крізь призму метафоризації702,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.