Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18942
Title: Формування загальнокультурної компетентності у здобувачів вищої освіти під час вивчення гуманітарних дисциплін як необхідна складова сучасного освітнього процесу
Other Titles: General cultural competence formation of higher education seekers while studying humanities as an essential component of modern educational process
Authors: Малинка, Микола Миколайович
Александрович, Тетяна Зігфридівна
Keywords: гуманітарні дисципліни
диференційоване навчання
загальнокультурна компетентність
педагогіка співробітництва
педагогічні технології
humanities
differential learning
general cultural competence
cooperative pedagogy
pedagogical technologies
Issue Date: 2021
Citation: Малинка М. М. Формування загальнокультурної компетентності у здобувачів вищої освіти під час вивчення гуманітарних дисциплін як необхідна складова сучасного освітнього процесу / М. М. Малинка, Т. З. Александрович // Rozwój nowoczesnej edukacji i nauki – stan, poblemy, perspektywy. Tom V : Dynamika badań naukowych i edukacyjnych w warunkach pandemii = Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том V : Динаміка наукових та освітніх досліджень в умовах пандемії : колективна монографія / за наук. ред. Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький. – Конін - Ужгород - Херсон : Посвіт, 2021. – С. 139-146.
Source: Rozwój nowoczesnej edukacji i nauki – stan, poblemy, perspektywy. Tom V : Dynamika badań naukowych i edukacyjnych w warunkach pandemii
Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том V : Динаміка наукових та освітніх досліджень в умовах пандемії
Abstract: У дослідженні стверджується, що формування загальнокультурної компетентності у процесі вивчення гуманітарних дисциплін відбувається не лише за умови глибоких знань самої суті предмету безпосередньо викладачем, а й вдалому підбору і використанню методів, за допомогою яких педагог досягатиме засвоєння максимальної кількості знань майбутніми фахівцями. Саме ці дисципліни продукують гуманітарний світогляд здобувача вищої освіти, вчать дивитися на ситуацію з різних точок зору, генерують нові підходи до вирішення старих проблем, допомагають мислити широко й стратегічно, сприяють ефективній комунікації (у тому числі й у міжкультурному середовищі). Серед педагогічних технологій, що заслуговують на особливу увагу для кращого розкриття та засвоєння матеріалу, варто назвати кейс-технологію, інформаційно-комунікаційну та ігрову технологію, проектний метод, диференційоване навчання тощо. Автори наполягають, що застосовування таких форм навчання в освітянській діяльності стимулюватиме науковий пошук, глибоку віру здобувачів вищої освіти в себе та право на помилки, на утвердження власного «Я», успішне подолання труднощів, з одного боку, а з іншого – віру викладача в розумові здібності своїх вихованців. У роботі зазначається, що підбір і використання сучасних методів навчання – це необхідна складова формування загальнокультурної компетентності майбутнього фахівця будь-якої спеціальності під час вивчення гуманітарних дисциплін, оскільки застосування новітніх педагогічних технологій дозволить вивільнити творчий та інтелектуальний потенціали вихованців, сприятиме взаєморозумінню і взаємоповазі між викладачем і здобувачем вищої освіти. Високий рівень сформованості загальнокультурної компетентності допоможе здобувачу вищої освіти вільно орієнтуватися в культурному просторі як в українському, так і європейському, що значно розширить можливості працевлаштування, високої заробітної плати, кар’єрного зростання.
It is argued in the research that the formation of general cultural competence in the process of studying the humanities takes place not only under condition of deep knowledge of the very essence of the subject by the teacher himself, but also with the successful selection and use of methods with which the teacher can achieve the maximum amount of knowledge by future specialists. It is these disciplines that produce the humanitarian worldview of a higher education seeker, teach to look at the situation from different points of view, generate new approaches to solving old problems, help to think broadly and strategically, promote effective communication (including intercultural environment). Among the pedagogical technologies that deserve special attention for better understanding and assimilation of the material, it is worth mentioning case technology, information and communication and game technology, project-based method, differential learning, etc. The authors insist that the use of such forms of learning in the educational process will stimulate scientific research, self-confidence of higher education seekers and the right to make mistakes, to assert their own "I", successfully overcome difficulties, on the one hand, and on the other, the teacher's belief in their students’ intelligence. It is denoted in the research that the selection and the use of modern teaching methods is an essential component of general cultural competence formation of a future specialist of any specialty while studying humanities, since the use of the latest pedagogical technologies will release creative and intellectual potential of students, promote mutual understanding and mutual respect between a teacher and a higher education seeker. The high level of general cultural competence formation will help higher education seekers to freely navigate in the cultural space in both Ukrainian and European, which will significantly expand employment opportunities, high wages and career growth.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18942
Faculty: Інститут комп'ютерних технологій та дизайну
Department: Кафедра дизайну та гуманітарних дисциплін (ДГД)
ISBN: 978-617-8003-19-7
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра дизайну та гуманітарних дисциплін (ДГД)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.