Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18951
Title: Methodology of effective application of economic-mathematical modeling as the key component of the multi-crisis adaptive management
Other Titles: Методологія ефективного застосування економічно-математичного моделювання як ключовий компонент багаторівневого адаптивного антикризового управління
Authors: Krasnyuk, Maxim
Kulynych, Yu.
Tkalenko, Antonina
Krasniuk, Svitlana
Keywords: crisis management
logistics company
economic and mathematical modeling of crisis program
forecasting the results of crisis management
антикризовий менеджмент
логістична компанія
економіко-математичне моделювання антикризової програми
прогнозування результату антикризового управління
Issue Date: Nov-2021
Citation: Methodology of effective application of economic-mathematical modeling as the key component of the multi-crisis adaptive management [Електронний ресурс] / M. Krasnyuk, Yu. Kulynych, A. Tkalenko, S. Krasniuk // Modern Economics. – 2021. – № 29. – P. 100-106. – Режим доступу: https://modecon.mnau.edu.ua/methodology-of-effective-application-of/
Source: Modern Economics
Abstract: The modern economy is characterized not only by processes of increasing globalization and competition in markets, mobility and internationalization of resources, rapid development of innovative information technologies, but also by rapid spread of crisis phenomena in the middle and between national economies - all these factors put forward new requirements for effective corporate management [1, 2]. Thus, for the sake of stability, not only in the current global market competition, but especially in the context of multi-level crisis phenomena [3], all efficient companies (including logistic) should be able to adapt quickly and efficiently to changes, i.e., they must be systemically adaptive with using economic and mathematical modeling of crisis program, forecasting the results of crisis management. The two main groups of results will provide an adequate, systemic multi-modal response to a variety of crisis events and situations. The process of assembling and configuring the elements of the crisis program (plan) is inherently an open, heuristic, intellectual process of making managerial decisions and scenarios. The intellectual and professional abilities of the manager (specialist, auditor, controller) performing this task play a significant role in the development and implementation of effective crisis management plans and programs. This determines the importance of the personal factor and experience in preparing for decision-making in open problems, determines the requirements for the selection and organization of work in the ad-hoc mode of internal and external experts ( auditors, controllers). However, a study of the management practice of logistics companies in emerging markets (especially in the context of the current global pandemic) showed a significant and negative potential impact of subjective factors on decisions of the management of logistics companies, their auditors and controllers (cheating, corruption, raiding, inattention, industrial espionage, etc.). To limit the influence of the above subjective factors, the authors conducted research in the field of economic and mathematical modeling on two main tasks: development of a methodology and model for the formation of a crisis plan for a logistics company in the context of a possible multi-level crisis and development of methodology and improvement of models for predicting the results of a possible implementation of an crisis three-level adaptive program for a logistics company, taking into account the influence of the current multi-level crisis features and conditions. The results obtained can be used by logistics companies on emerging markets of developing countries and under the influence of similar political, macroeconomic and pandemic crisis phenomena (for example, including many countries in Africa, most countries in Eastern Europe, some countries of Latin America, some countries in the Middle East, and some countries in Southeast Asia). Conclusions. The obtained results are relevant and applicable not only for local logistic companies, but also for international applications in the context of projected glo bal macroeconomic and current national crisis phenomena.
Сучасна економіка характеризується не тільки процесами посилення глобалізації та конкуренції на ринках, мобільністю та інтернаціоналізацією ресурсів, швидким розвитком інноваційних інформаційних технологій, а й швидким поширенням кризових явищ у середині та між національними економіками – усі ці фактори впливають на нові вимоги до ефективного корпоративного управління. З’ясовано, що процес складання та налаштування елементів антикризової програми (плану) є відкритим, евристичним, інтелектуальним процесом прийняття управлінських рішень та сценаріїв. Доведено, що інтелектуальні та професійні здібності керівника (спеціаліста, аудитора, контролера) відіграють значну роль у розробці та впровадженні ефективних антикризових планів та програм управління. Це визначає важливість особистісного фактора та досвіду підготовки до прийняття рішень у відкритих проблемах, формує вимоги до відбору та організації роботи в режимі ad-hoc внутрішніх та зовнішніх експертів (аудиторів, контролерів). У процесі дослідження з’ясовано, що практика управління логістичними компаніями на ринках, що розвиваються (особливо в контексті поточної глобальної пандемії) показала значний та негативний потенційний вплив суб’єктивних факторів на рішення керівництва логістичних компаній, їх аудиторів та контролерів (шахрайство, корупція, рейдерство, неуважність, промислове шпигунство тощо). Щоб обмежити вплив вищезазначених суб’єктивних факторів, проведено дослідження в галузі економіко-математичного моделювання щодо двох основних задач: розробка методології та моделі формування антикризового плану логістичної компанії в контексті можливої багаторівневої кризи та методології й вдосконалення моделей прогнозування результатів впровадження антикризової багаторівневої адаптивної програми для логістичної компанії з урахуванням впливу нинішніх багаторівневих кризових особливостей та умов. Отримані результати є актуальними та практичними не лише для місцевих логістичних компаній, а й для міжнародного застосування у контексті прогнозованих глобальних макроекономічних та поточних національних кризових явищ.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18951
Faculty: Інститут права та сучасних технологій
Department: Кафедра філології та перекладу (ФП)
ISSN: 2521-6392
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра філології та перекладу (ФП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Modern_Econ_100-106.pdf323,57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.