Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18954
Title: Mechanisms of teacher autonomy realization: multimedia & information and communication technology in teaching English
Other Titles: Механізми реалізації автономії вчителя: мультимедіа та інформаційно-комунікативні технології в процесі викладання англійської мови
Authors: Babenko, O. V.
Keywords: teacher autonomy
teacher's ability
motivation
professional independence
information technologies
LearningApps.org
didactic advantages
автономія вчителя
здатність вчителя
мотивація
професійна незалежність
інформаційні технології
дидактичні переваги
Issue Date: 2021
Citation: Babenko O. V. Mechanisms of teacher autonomy realization: multimedia & information and communication technology in teaching English / O. V. Babenko // Педагогічні науки: теорія та практика. – 2021. – № 2 (38). – С. 263-269.
Source: Педагогічні науки: теорія та практика
Pedagogical Sciences: Theory and Practice
Abstract: The study is aimed at analyzing the contradictory nature of the concept “teacher autonomy”, its essence, modern approaches, types, as well as the implementation of some digital didactic techniques in the process of teaching English as a foreign language. From the point of view of psychology autonomy is associated with self-determination based on intrinsic motivation. The teacher autonomy is interpreted as a degree of individual’s independence to make decisions on any issues of the professional activity. This term is characterised by various manifestations in different cultures and described in detail using synergistic and competence-based approaches. The purpose of the article is to systematize modern studies in the area of “teacher autonomy”, as well as to demonstrate in practice how modern requirements for teachers can be combined with reliance on new digital educational resources. There are three components of teacher autonomy: an ability to realize autonomous activity, motivation for creativity and professional independence. Information competence is an integral part of the professional competence of a foreign language teacher. Modern multimedia as a form of communication combines various forms of content: text, audio, animation, video. LearningApps.org service is a Web 2.0 application. Due to this platform we can successfully develop, store interactive tasks on a number of subject disciplines. Students can brush up, systematize and test their knowledge in a playful way, which contributes to the formation of their cognitive interest, development of critical and creative thinking, as well as learning autonomy. This internet-service is irreplaceable in teaching foreign languages, since it helps teachers and students use or create various exercises to practice a full range of language skills (reading, listening, speaking and writing). To illustrate the advantages if the ICT we have made up a number of activities on the topic “Fashion Industry” for students of specialized higher educational institutions, and we are happy to share our teaching experience in the article.
Дослідження спрямоване на аналіз суперечливої природи поняття "автономія вчителя", розгляд сучасних підходів до інтерпретації його сутності, типів, а також реалізації деяких цифрових дидактичних прийомів у процесі викладання англійської мови як іноземної. З точки зору психології автономія пов’язана з самовизначенням, заснованим на внутрішній мотивації. Під автономією вчителя розуміється ступінь самостійності особистості приймати рішення з будь-яких питань своєї професійної діяльності. Цей термін має різні прояви в різних культурах і детально описується за допомогою синергетичного та компетентнісного підходів. Мета статті – систематизувати сучасні дослідження в галузі автономії вчителя, а також продемонструвати на практиці те, як можна поєднувати сучасні вимоги до вчителя з опорою на нові освітні ресурси. Розрізняють три складові частини автономії вчителя: його здатність реалізовувати автономну діяльність, мотивацію до творчості та професійну незалежність. Інформаційна компетентність – невід’ємна частина професійної компетентності вчителя іноземної мови. Сучасні мультимедіа як форма комунікації об’єднують такі форми контенту: текст, аудіо, зображення, анімацію, відеоматеріали. Інтернет-сервіс LearningApps.org є додатком Web 2.0. З його допомогою можна успішно розробляти, зберігати інтерактивні завдання з різних предметних дисциплін. Учні можуть перевірити та закріпити свої знання в ігровій формі, що сприяє формуванню їхнього пізнавального інтересу, розвитку критичного та творчого мислення, учнівської автономії. Ця платформа також успішно використовується під час навчання іноземних мов, оскільки вона дозволяє використовувати або створювати різні вправи для відпрацювання всього спектра мовних навичок (читання, аудіювання, говоріння та письмо). Для ілюстрації переваг цього інтернет-сервісу ми розробили низку різнопланових вправ за темою "Індустрія моди" для студентів спеціалізованих вищих навчальних закладів та охоче ділимося своїм педагогічним досвідом у статті.
DOI: 10.26661/2522-4360-2021-2-41
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18954
Faculty: Інститут права та сучасних технологій
Department: Кафедра філології та перекладу (ФП)
ISSN: 2522-4360 (print)
2522-4379 (online)
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра філології та перекладу (ФП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Babenko_pedagogics.journalsofznu.zp.ua_2_2021_P263-269.pdf886,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.