Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19017
Title: Проєктування виробів трубчастої форми з урахуванням деформаційних властивостей трикотажу
Other Titles: Design of tubular shape products taking into account the deformation properties of knitwear
Authors: Єліна, Тетяна Вікторівна
Галавська, Людмила Євгеніївна
Keywords: трикотаж
ластик
трубчасті вироби
автоматизоване проєктування
тривимірне геометричне моделювання
knitwear
rib stitches
tubular knitwear
CAD
3D geometric modeling
Issue Date: 2020
Citation: Єліна Т. В. Проєктування виробів трубчастої форми з урахуванням деформаційних властивостей трикотажу / Т. В. Єліна, Л. Є. Галавська // Вісник Хмельницького національного університету. Серія : Технічні науки. – 2020. – № 6 (291). – C. 168-174.
Source: Вісник Хмельницького національного університету. Серія : Технічні науки
Herald of Khmelnytskyi national university. Technical sciences
Abstract: Трикотаж переплетення ластик різних рапортів характеризується підвищеними показниками розтяжності, що забезпечує можливість виготовлення виробів прилеглої силуетної форми без використання еластомерних ниток. У процесі розтягу трикотажу ластичних переплетень вздовж петельного ряду відбувається зміна просторової конфігурації нитки в структурі переплетення за рахунок наступних процесів: зміна взаємного положення остовів суміжних петель одного шару, зменшення кривизни петельних та голкових дуг, зменшення взаємного заходу остовів, що належать різним шарам трикотажу, а на більш пізніх стадіях розтягу – перетягування нитки з остовів у протяжки. Якщо у процесі експлуатації виробу трикотаж розтягується настільки, що починається перерозподіл нитки між окремими елементами його структури, повернення у початковий стан ускладнюється зростанням частки залишкової деформації. Це призводить до швидкого псування зовнішнього вигляду трикотажного виробу та спричиняє недостатньо комфортне облягання тіла при його експлуатації. Тому при проєктуванні виробів трубчастої форми, що вдягаються на ділянку тіла з різними значеннями обхвата, розподіленими певним чином по довжині, необхідно забезпечити можливість автоматизованої оцінки рівня комфортності у процесі їх експлуатації. У ході дослідження прийнято припущення про можливість геометричної оцінки комфортного деформування трикотажу. Розроблено алгоритм проєктування трикотажного виробу трубчастої форми, що виготовляється переплетенням ластик. На базі запропонованого алгоритму створено комп’ютерну програму LastikTube, написану мовою програмування AutoLisp для роботи у середовищі AutoCAD. У якості вихідних даних для розрахунку програма використовує розмірні ознаки ділянки тіла, рапорт ластику, вид сировини, бажаний рівень деформації розтягу на ділянці з мінімальним обхватом. Результатом роботи програми є побудова тривимірної макромоделі виробу а також формування текстового файлу, що містить вихідні та розрахункові дані. Програма звертається до двох баз даних, які у ході подальших досліджень будуть розширені. Це база даних геометричних характеристик трикотажу ластичних переплетень та база даних круглов'язального обладнання.
Rib knitted structure has an intrinsic elasticity that makes it possible to produce knitwear of an adjoining silhouette avoiding the use of elastomeric threads. In the process of stretching the rib knits in the coursewise direction its structure is undergoing some changes in configuration of the thread and structure elements, such as: changing the relative position of the adjacent loops of one layer, straightening loop heads and loop feet, reducing the mutual covering of loops belonging to different layers of knitwear, and in the later stages of the stretching process, pulling the thread from loop legs to loop feet. If during the end use of the product it is being stretched so much that the redistribution of the thread between different parts of the knitted structure elements begins, the return to the original state can be difficult due to increasing part of unrecovered elongation which causes rapid deterioration of the appearance of the product and uncomfortable pressure when using it. Therefore, when designing tubular rib knitted products worn on the body with different values of the girth measured along the length of the product, it is necessary to provide the possibility of a computer aided assessment of the comfort of the end use of the future product. During the study, an assumption about the possibility of geometric evaluation of comfortable deformation level of knitwear was made. An algorithm for designing a tubular knitwear item with rib knit structure has been developed. Based on the proposed algorithm, a computer program LastikTube was develops, by means of AutoLisp programming language for work in AutoCAD environment. As input data for calculation the program uses three girths of a body part, the rib structure pattern information, yarn characteristics, desirable stretching in the part with the minimum perimeter. The result of the program calculation is a 3D macro-model of the product and a text file containing the source and calculation data. The program refers to two databases that will be expanded in the course of further research. This is a database of geometric characteristics of rib stitches and a database of circular knitting equipment.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19017
Faculty: Факультет індустрії моди
Department: Кафедра технології та дизайну текстильних матеріалів
ISSN: 2307-5732
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра технології моди (ТМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вісник_ХНУ_2020_6_С_168-174.pdf725,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.