Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19029
Title: Перспективи розвитку політичної культури України на шляху до ЄС
Other Titles: Possibilities for the development of Ukraine's political culture on the way to the EU
Authors: Сакун, А. В.
Кадлубович, Т. І.
Черняк, Д. С.
Keywords: політична культура
цінності
євроінтеграція
political culture
values
European integration
Issue Date: 2021
Citation: Сакун А. В. Перспективи розвитку політичної культури України на шляху до ЄС / А. В. Сакун, Т. І. Кадлубович, Д. С. Черняк // Політикус. – 2021. – Вип. 1. – С. 94-100.
Source: Політикус
Politicus
Abstract: У статті окреслено перспективи розвитку політичної культури України на шляху до Європейського Союзу. Зазначено, що інтеграція з ЄС є пріоритетним напрямом для українського суспільства та вимагає реформування усіх сфер життя, переосмислення ефективності державного будівництва, вдосконалення функціонування політичної системи, створення перспектив розвитку політичної культури задля узгодження її з цінностями європейської політичної культури, яка заснована на цінностях свободи та демократії, що вимагає переосмислення системи відносин між владою та громадянином, суспільством і державою. Саме це визначає актуальність дослідження. У статті проаналізовано погляди сучасних науковців на політичну культуру як універсальне соціальне явище, зроблено висновок, що основою політичної культури є особисті цінності, а на основі вивчення ціннісних орієнтацій студентської молоді намічено головні тенденції розвитку цінностей, які стали основою для формулювання перспектив розвитку політичної культури на шляху до ЄС. Зазначено, що принципи індивідуалізму, егалітаризму, ієрархічності, фаталізму або автономії можуть формувати певні «способи життя» та засади політичної культури. Дослідження базується на використанні загальнонаукових методів, структурного та системного підходів до розгляду політичної культури, використовуються елементи соціологічного та психологічного досліджень ціннісних орієнтацій. В результаті дослідження було зроблено висновок, що розвиток політичної культури України на шляху до ЄС повинен бути заснований насамперед на свідомій розумній оцінці політичних реалій кожним членом суспільства. Зазначено, що українська молодь поділяє спільні з Європейським Союзом цінності, що свідчить про наявність рис нової політичної культури. Однак постає завдання пришвидшити впровадження європейських цінностей і стандартів у всі сфери суспільного життя, сформувати почуття відповідальності за політичні дії, реформувати політичні інститути та взаємини з владою. Перспективами розвитку політичної культури українського суспільства є подальше втілення політичних цінностей демократизму, гуманізму, справедливості та свободи у реальність, витіснення антицінностей, політичного нігілізму та волюнтаризму, корупції, антиконституційності, незаконного збагачення, абсентеїзму, популізму тощо. Політична культура українського проєвропейського суспільства має функціонувати на принципах доброчесності, гідності та достоїнства, застосовувати принципи консенсусу та плюралізму думок у пошуках відповідей на зовнішні та внутрішні виклики сучасності.
The article outlines the possibilities for the development of Ukraine’s political culture on the way to the European Union. The article states that integration with the EU is a priority for Ukrainian society and requires reforming all spheres of life, rethinking the effectiveness of state building, improving the functioning of the political system, creating prospects for political culture, in order to align it with the values of European political culture that is based on freedom and democracy values, which requires rethinking of the system of relations between government and the citizen, society and the state. This is what determines the relevance of this study. The article analyzes the views of modern scholars on political culture as a universal social phenomenon, concludes that the basis of political culture are personal values, and based on the study of student youth value orientations outlines the main trends in values, which became the basis for formulating possibilities for political culture in the way to the EU. The article states that the principles of individualism, egalitarianism, hierarchy, fatalism or autonomy can shape certain “lifestyles” and principles of political culture. The research is based on the use of general scientific methods, structural and systemic approaches to the consideration of political culture, elements of sociological and psychological research of value orientations are used. As a result of the study, it was concluded that the development of Ukraine’s political culture on the way to the EU should be based, first of all, on a conscious and reasonable assessment of the political realities of each member of society. It is noted that Ukrainian youth share common values with the European Union, which indicates the presence of a new political culture features. But the task is to accelerate the introduction of European values and standards in all spheres of public life, to form a sense of responsibility for political action, to reform political institutions and relations with the authorities. Possibilities for the development of Ukrainian society political culture are the further implementation of political values of democracy, humanism, justice and freedom in reality, the displacement of anti-values, political nihilism and voluntarism, corruption, unconstitutionality, illicit enrichment, absenteeism, populism, etc. The political culture of Ukrainian pro-European society must operate on the principles of integrity, dignity; apply the principles of consensus and pluralism of opinion in search of answers to external and internal challenges of today.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19029
Faculty: Факультет культурних і креативних індустрій
Department: Кафедра філософії та культурології
ISSN: 2414-9616 (Print)
2664-6013 (Online)
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра філософії та культурології (ФК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20211203_307.pdf194,91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.