Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19161
Title: Line as an expressive means in design of the visual environment
Other Titles: Лінія як виражальний засіб у дизайні візуального середовища
Линия как выразительное средство в дизайне визуальной среды
Authors: Kolisnyk, O. V.
Pashukova, S. G.
Chernova, P. S.
Keywords: дизайн
мистецтво
лінія
лініарність
композиція
візуальне середовище
искусство
линия
линиарность
композиция
визуальная среда
design
art
line
composition
visual environment
Issue Date: 2021
Citation: Kolisnyk O. V. Line as an expressive means in design of the visual environment = Лінія як виражальний засіб у дизайні візуального середовища [Текст] / O. V. Kolisnyk, S. G. Pashukova, P. S. Chernova // Art and Design. - 2021. - № 3 (15). - С. 114-124.
Source: Art and Design
Abstract: Метою роботи є дослідження особливостей використання лінійних зображень у сучасному візуальному середовищі. Обґрунтовано роль та значення лінії у сприйнятті людиною об’єктів, а також її використання у дизайні та мистецтві. Застосовано аксіологічний підхід, за допомогою якого стало можливим виявлення ціннісної значимості лінії як культуротворчого явища. Компаративний метод дозволив виявити сутнісні характеристики лінії й осмислити її місце в соціокультурній пам'яті. Аналітичний, типологічний, порівняльний аналіз використано для визначення ролі ліній та їх застосування у дизайні. Проаналізовано тенденції лініарності у сучасному візуальному просторі, її роль та значення у стратегіях дизайну та мистецтва. Акцентовано увагу на використанні ліній у сферах соціокультурної дійсності внаслідок підсвідомих природніх процесів її сприйняття та осягнення людиною через трансляцію в артефактах культури, що загалом постає рівнем прояву усвідомлення на різних етапах історичного розвитку соціуму. Проаналізовано розвиток лініарності як соціокультурне явище, що проявляє себе у різних сферах життєствердження людини (мистецтві, дизайні, науці). Явище лінії у візуальній культурі розглядається з позиції сучасних тенденцій до створення композиції художнього образу, як один з вагомих акцентів головної ідеї мистецького чи дизайнерського проектів. Дослідження дозволяє розширити знання про використання ліній у сучасних напрямах мистецтва та дизайну. Отриманні результати можуть бути використанні у подальшому дослідженні лінійних рішень.
Целью работы является исследование особенностей использования линейных изображений в современной визуальной среде. Обоснованы роль и значение линии в восприятии человеком объектов, а также ее использование в дизайне и искусстве. Использован аксиологический подход, с помощью которого стало возможным выявление ценностной значимости линии как культуротворческого явления. Компаративный способ позволил выявить сущностные свойства полосы и осмыслить её место в социокультурной памяти. Аналитический, типологический, сравнительный анализ использован для определения роли линий и их применения в дизайне. Проанализированы тенденции линиарности в современном визуальном пространстве, ее роль и значение в стратегиях дизайна и искусства. Акцентировано внимание на использовании линий в сферах социокультурной действительности в результате подсознательных природных процессов ее восприятия и постижения человеком через трансляцию в артефактах культуры, что в целом представляется уровнем проявления осознания на разных этапах исторического развития социума. Проанализировано развитие линиарности как социокультурное явление, проявляющее себя в разных сферах жизнеутверждения человека (искусстве, дизайне, науке). Явление линии в визуальной культуре рассматривается с позиции современных тенденций создания композиции художественного образа, как один из весомых акцентов главной идеи художественного или дизайнерского проектов. Исследование позволяет расширить знания использования линий в современных направлениях искусства и дизайна. Полученные результаты могут использоваться в дальнейшем исследовании линейных решений.
The peculiarities of the use of linear images in the visual environment are investigated. Their influence on human perception and relevance of their use in design and art is determined. General scientific research methods are used: analytical, typological, comparative analysis are used to determine the lines and their application in advertising and design. Linear images differ against the background of modern media space. The use of linear, schematic, simplified images and their assimilation appeals to the historical development of human perception, which allows such images to be perceived on a subconscious level, without requiring concentration and distraction from other activities. Trends in the development of linear images in human perception are analyzed. The use of lines in various types of fine arts is emphasized and revealed. To consider the lines as a tool for visual emphasis of facilities and distribution lines in various forms of art. Their historical development and significance for human activity are established. The study allows to expand knowledge about the use of lines in modern and elite areas of art. The obtained results can be used in further studies of linear visual solutions.
DOI: 10.30857/2617-0272.2021.3.11
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19161
Faculty: Факультет дизайну
Department: Кафедра образотворчого мистецтва та графічного дизайну
ISSN: 2617-0272
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра образотворчого мистецтва та графічного дизайну (ОМГД)
Art and Design

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
artdes_2021_N3_P114-124.pdf1,02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.