Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19163
Title: Design of the contemporary garments on the basis of the transformation of stylistic and artistic-compositional characteristics of traditional decorative art
Other Titles: Дизайн сучасного вбрання на основі трансформації стилістичних та художньо-композиційних характеристик творів традиційного декоративного мистецтва
Дизайн современного костюма на основе трансформации стилистических и художественно-композиционных характеристик произведений традиционного декоративного искусства
Authors: Chuprina, N. V.
Remenieva, T. V.
Frolov, I. V.
Tereshchenko, O. H.
Keywords: декоративне мистецтво
дизайн костюма
етностилістика
національне вбрання
вишивка
декор та оздоблення
модні тенденції
fashion-дизайн
екодизайн
етномода
декоративное искусство
этностилистика
национальный костюм
вышивка
декор и отделка
модные тенденции
экодизайн
этномода
decorative art
costume design
ethno-style
national garments
embroidery
decor and decoration
fashion trends
fashion-design
eco-design
ethno-fashion
Issue Date: 2021
Citation: Design of the contemporary garments on the basis of the transformation of stylistic and artistic-compositional characteristics of traditional decorative art = Дизайн сучасного вбрання на основі трансформації стилістичних та художньо-композиційних характеристик творів традиційного декоративного мистецтва [Текст] / N. V. Chuprina, T. V. Remenieva, I. V. Frolov, O. H. Tereshchenko // Art and Design. - 2021. - № 3 (15). - С. 30-44.
Source: Art and Design
Abstract: Метою роботи є аналіз художньо-композиційних характеристик української традиційної вишивки та інших творів декоративно-прикладного мистецтва (на прикладі творчості М. Примаченко) для оздоблення актуальних моделей вбрання в етностилістиці. У дослідженні застосовано системний підхід до проєктування авторських моделей сучасного вбрання: літературно-аналітичний, морфологічний та компаративний аналіз творчого першоджерела, асоціативні засоби його адаптації до актуальних тенденцій моди. Методологія дослідження ґрунтується на системному аналізі дизайн-проєктів із використанням елементів культурної спадщини України. В роботі використано системно-інформаційний, візуально-аналітичний методи дослідження. Застосовано системно-структурний аналіз трансформацій художньо-композиційних елементів у формоутворенні сучасного костюма на основі асоціативних перетворень. В процесі дизайн-проєктування авторської колекції жіночого одягу в етностилістиці визначено, що декоративне мистецтво та національне вбрання має високій ступінь автентичного символізму для розробки актуального проєктного образу в умовах сучасної дизайн-діяльності. Охарактеризовано ряд принципів впровадження народного образу в сучасні тенденції розвитку fashion-індустрії. Використано символічне зображення рослинного орнаменту за мотивами М. Примаченко та стилізацію робіт художниці в орнаментальних мотивах колекції. На основі передпроєктного аналізу та опитування споживача визначено значущий інтерес до національних мотивів в гардеробі сучасної жінки. Розроблено колекцію жіночого вбрання для широких верств споживачів. Запропоновано принципи дизайн-проєктування колекції сучасного вбрання із авторським оздобленням на основі адаптації національних традицій оздоблення жіночого вбрання та декорування творів народного мистецтва. Обґрунтовано застосування різних мотивів рослинного та геометричного орнаменту в етностилістиці та впровадження даного образу сучасної жінки в повсякденне життя. Практична значущість полягає у розробці принципів формування проєктного образу авторської колекції костюма, обґрунтуванні принципів декорування етнографічно орієнтованими принтами та вишивкою, вибору методів оздоблення моделей сучасного жіночого вбрання.
Целью работы является анализ художественно-композиционных характеристик украинской традиционной вышивки и других произведений декоративно-прикладного искусства (на примере творчества М. Примаченко) для отделки актуальных моделей одежды в этностилистике. В исследовании применен системный подход к проектированию авторских моделей современного костюма: литературно-аналитический, морфологический и компаративный анализ творческого первоисточника, ассоциативные средства его адаптации к актуальным тенденциям моды. Методология исследования основана на системном анализе дизайн-проектов с использованием элементов культурного наследия Украины. В работе использованы системно-информационный, визуально-аналитический методы исследования. Применен системно-структурный анализ трансформаций художественно-композиционных элементов в формообразовании современного костюма на основе ассоциативных преобразований. В процессе дизайн-проектирования авторской коллекции женской одежды в этностилистике определено, что декоративное искусство и национальный костюм имеет высокую степень аутентичного символизма для разработки актуального проектно образа в условиях современной дизайн-деятельности. Охарактеризован ряд принципов внедрения народного образа в современные тенденции развития fashion-индустрии. Использованы символическое изображение растительного орнамента по мотивам М. Примаченко и стилизации работ художницы в орнаментальных мотивах коллекции. На основе передпроектного анализа и опроса потребителя определен значимый интерес к национальным мотивам в гардеробе современной женщины. Разработана коллекция женской одежды для широких слоев потребителей. Предложены принципы дизайн-проектирования коллекции современного костюма с авторским оформлением на основе адаптации национальных традиций отделки женской одежды и декорирования произведений народного искусства. Обосновано применение различных мотивов растительного и геометрического орнамента в этностилистике и внедрение данного образа современной женщины в повседневную жизнь. Практическая значимость заключается в разработке принципов формирования проектных образов авторской коллекции костюма, обосновании принципов декорирования этнографически ориентированными принтами и вышивкой, выбора методов отделки моделей современного женского костюма.
This research aims to analyze artistic-compositional characteristics of Ukrainian traditional embroidery and decorative-applied art (using the example of M. Prymachenko’s art) used in the decoration of the actual ethno-styled garments. A systematic approach was used in this research to project authorial contemporary garments: literary-analytical, morphological, and comparative analysis of the creative primary source, associative means of its adaptation to the actual fashion trends. The methodology of the research is based on the systematic analysis of the design projects using elements of the cultural heritage of Ukraine. Systematic-informational and visual-analytical methods were used in this research. Systematic-structural analysis was used to analyze the transformation of artistic-compositional elements in the process of shaping contemporary costumes based on associative transformations. In the process of design project of the authorial collection of female Ethno-style clothes, it was found that decorative art and national garments have a high level of authentic symbolism if used for the actual projection image in conditions of contemporary design activity. Characterizations were given to some principles of implementation of the national image in contemporary trends of fashion industry development. Symbolic image of the floral ornament adapted from Prymachenko’s works as well as stylization of her works in ornamental motifs of the collection were used. Based on pre-project analysis and customer survey it was defined that there is significant interest in national motifs. A collection of female clothes targeted at a wide group of customers was designed. Principles of design-project of the collection of contemporary garments with authorial embroidery were proposed using an adaptation of national traditions of female clothes embroidery and folk-art decoration as a basis. Usage of different floral motifs and geometric ornament in ethno-style and implementation of this image as popular among contemporary women in their everyday life were justified. Practical significance lies in the development of principles of formation of authorial costume collection project-image, in justification of principles of ethnographically oriented prints and embroidery and the choice of decoration methods of contemporary female clothes.
DOI: 10.30857/2617-0272.2021.3.3
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19163
Faculty: Факультет дизайну
Department: Кафедра мистецтва та дизайну костюма
ISSN: 2617-0272
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Art and Design
Кафедра моди та стилю (МС)
Кафедра мистецтва та дизайну костюма (МДК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
artdes_2021_N3_P030-044.pdf1,39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.