Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19167
Title: Особливості українського живопису у постмодерністському вимірі
Other Titles: Features of Ukrainian painting in post-modern dimension
Особенности украинской живописи в постмодернистском измерении
Authors: Касьяненко, К. М.
Янковська, Л. Є.
Сапко, С. Є.
Keywords: постмодернізм
концептуалізм
сучасне мистецтво
контемпорарі
український живопис
постмодернизм
концептуализм
современное искусство
контемпорари
украинская живопись
postmodernism
conceptualism
contemporaneous art
contemporary
Ukrainian painting
Issue Date: 2021
Citation: Касьяненко К. М. Особливості українського живопису у постмодерністському вимірі [Текст] / К. М. Касьяненко, Л. Є. Янковська, С. Є. Сапко // Art and Design. - 2021. - № 3 (15). - С. 73-81.
Source: Art and Design
Abstract: Мета дослідження полягає у виявленні впливу засад постмодернізму на формування особливостей українського живопису ХХІ століття. В дослідженні використано культурологічний підхід для розгляду постмодернізму як творчого методу та його впливу на творчість українських художників. Формально-стилістичний аналіз застосовано для з’ясування зв’язку творчих практик мистців із засадами постмодернізму та виявлення їх особливостей. Проведено аналіз сучасної живописної практики українських мистців ХХІ ст. в контексті постмодерністського світогляду. В дослідженні акцентовано увагу на постмодернізмі як чиннику розвитку різноманітних художніх стилів. Проаналізовано художньо-стилістичні особливості живопису останніх років в Україні. Виявлено закономірний вплив постмодерністських засад на вітчизняний живопис, якому притаманні його характерні риси, що проявляється у різноманітті напрямів (концептуалізм, трансавангардизм, контемпорарі) та синкретизмі. Виявлено, що новітні живописні практики, інтегруючись у європейську культуру, тяжіють до західноєвропейської традиції, вітчизняне мистецтво, проте зберігають самобутні риси. З’ясовано, що особливістю українського постмодернізму є концептуалізація живопису, впровадження глибокого вмісту у новий формат малярства та синтез традиційного образотворчого мистецтва і нових технологій. Наукова новизна полягає у виявлені основних характерних особливостей та закономірностей розвитку українського постмодерністського живопису. Результати роботи дають змогу відстежити постмодернізм як чинник впливу на особливості формування нових напрямів у вітчизняних живописних практиках, що може слугувати теоретичною базою для подальшого мистецтвознавчого аналізу сучасного живопису.
Цель исследования заключается в выявлении влияния принципов постмодернизма на формирование особенностей украинской живописи ХХІ века. В исследовании использован культурологический подход для рассмотрения постмодернизма как творческого метода и его влияния на деятельность украинских художников. Формально-стилистический анализ применен для выяснения связи творческих практик с принципами постмодернизма и определения их особенностей. Проведен анализ современной живописной практики украинских художников XXI века в контексте постмодернистского мировоззрения. В исследовании акцентируется внимание на постмодернизме, как факторе развития различных художественных стилей. Проанализированы художественно-стилистические особенности живописи последних лет в Украине. Выявлено закономерное влияние постмодернистских принципов на отечественную живопись, которой присущи характерные черты постмодернизма, что проявляется в многообразии направлений (концептуализм, трансавангард, контемпорари и т.д.) и синкретизме. Хотя новейшие живописные практики, интегрируясь в европейскую культуру, тяготеют к западноевропейской традиции, отечественное искусство все же сохраняет самобытные черты. Выяснено, что особенностью украинского постмодернизма является концептуализация живописи, внедрение глубокого содержания в новый формат живописи, а также синтез традиционного изобразительного искусства и новых технологий. Научная новизна заключается в выявлении основных отличительных особенностей и закономерностей развития украинской постмодернистской живописи. Результаты работы позволяют отследить постмодернизм, как фактор влияния на особенности формирования новых направлений в отечественных живописных практиках, что может быть использовано как теоретическая база для дальнейшего искусствоведческого анализа современной живописи.
The purpose of the study is to identify the postmodernism principles' influence on formation of the distinctive features of Ukrainian painting in the XXIst сentury. The research uses a culturological approach to consider postmodernism as a creative method and factor that influences the activities of Ukrainian artists. Formal-stylistic analysis is applied to clarify the connection between creative practices and the principles of postmodernism and to determine their features as well. The analysis of Ukrainian artists' painting practice of the XXI century in the context of the postmodern worldview was carried out. The study focuses on postmodernism as a factor in the development of various artistic styles. The artistic and stylistic features of painting over recent years in Ukraine were analyzed. There was revealed the natural influence of postmodernist principles on domestic painting, characterized by the features of postmodernism, which is manifested in a variety of areas (conceptualism, transavant-garde, contemporary, etc.) and syncretism in art. Although the latest painting practices are integrating into European culture and tend to the Western European tradition, Ukrainian art still saves its distinguishing features. It was found that a feature of Ukrainian postmodernism is the conceptualization of painting, the introduction of deep content into a new format of painting and the synthesis of traditional fine art and new technologies. Scientific novelty lies in the identification of the main distinctive features and patterns of Ukrainian postmodern painting development. Presented results aid to trace postmodernism as a factor of influence on the peculiarities of the formation of new directions in Ukrainian painting practices, which can be used as a theoretical basis for further art criticism analysis of contemporary painting.
DOI: 10.30857/2617-0272.2021.3.7
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19167
ISSN: 2617-0272
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Art and Design

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
artdes_2021_N3_P073-081.pdf541,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.