Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19243
Title: Автоматизована система переміщення виробів мобільними транспортними засобами
Other Titles: Автоматизированная система перемещения изделий мобильными транспортными средствами
Automated system for moving products by mobile vehicles
Authors: Пономаренко, Ігор Віталійович
Коптєва, Наталія Юріївна
Keywords: транспортно-складська система
мобільний транспортний засіб
робастна система керування
початкове бічне відхилення
лінійна система керування з інтервальними параметрами
транспортно-складская система
мобильное транспортное средство
робастная система управления
начальное боковое отклонение
линейная система управления с интервальными параметрами
transport and storage system
mobile vehicle
robust control system
initial lateral deviation
linear control system with interval parameters
Issue Date: Dec-2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Коптєва Н. Ю. Автоматизована система переміщення виробів мобільними транспортними засобами : дипломна магістерська робота за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / Н. Ю. Коптєва ; наук. кер. І. В. Пономаренко ; рец. І. В. Панасюк. – Київ : КНУТД, 2021. – 94 с.
Abstract: Дипломна магістерська робота присвячена підвищенню ефективності роботи транспортно-складської системи шляхом автоматизації виконання операцій прийому виробів на склад і відвантаження їх зі складу за допомогою мобільних транспортних засобів. Запропоновано використання робастної системи управління рухом мобільних транспортних засобів при автоматизації переміщення вантажів у транспортно-складській системі, яка дозволяє усунути недоліки існуючих автоматизованих систем переміщення виробів. Запропоновано і досліджено імітаційну модель автоматизованого складу, алгоритм його функціонування та автоматизовану систему управління рухом мобільного транспортного засобу по заданій трасі. Показано підвищення ефективності функціонування транспортно-складських систем шляхом використання мобільних керованих транспортних засобів і автоматизації операцій переміщення виробів при використанні методу синтезу лінійних регуляторів з інтервальними параметрами, що заснований на побудові областей розширеного D-розбиття у діапазоні вибору коефіцієнтів регулятора.
Дипломная магистерская работа посвящена повышению эффективности работы транспортно-складской системы путем автоматизации выполнения операций приёма изделий на склад и отгрузки их со склада с помощью мобильных транспортных средств. Предложено использование робастной системы управления движением мобильных транспортных средств при автоматизации перемещения грузов в транспортно-складской системе, позволяющей устранить недостатки существующих автоматизированных систем перемещения изделий. Предложены и исследованы имитационная модель автоматизированного склада, алгоритм его функционирования и автоматизированная система управления движением мобильного транспортного средства по заданной трассе. Показано повышение эффективности функционирования транспортно-складских систем путем использования мобильных управляемых транспортных средств и автоматизации операций перемещения изделий при использовании метода синтеза линейных регуляторов с интервальными параметрами, основанного на построении областей расширенного D-разбиения в диапазоне выбора коэффициентов регулятора.
The master's thesis is devoted to improving the efficiency of the transport and warehouse system by automating the operations of receiving products at the warehouse and shipping them from the warehouse using mobile vehicles. The use of a robust control system for the movement of mobile vehicles is proposed for automating the movement of goods in a transport and warehouse system, which makes it possible to eliminate the disadvantages of existing automated systems for moving products. A simulation model of an automated warehouse, an algorithm for its functioning and an automated control system for the movement of a mobile vehicle along a given route are proposed and investigated. An increase in the efficiency of the functioning of transport and warehouse systems is shown by using mobile controlled vehicles and automating the operations of moving products when using the method of synthesis of linear controllers with interval parameters, based on the construction of regions of extended D-partitioning in the range of choice of controller coefficients.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19243
Faculty: Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій
Department: Кафедра інформаційних та комп'ютерних технологій
Appears in Collections:Кафедра інформаційних та комп'ютерних технологій (ІКТ)
Магістерські роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplom151_Kopteva_Ponomarenko.pdf3,22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.