Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19250
Title: Автоматизована система неперервної очистки розсолу з карбонізацією
Other Titles: Автоматизированная система непрерывной очистки рассола с карбонизацией
Automated system of continuous purification of brine with carbonization
Authors: Шибицька, Н. М.
Іванов, Олександр Юрійович
Keywords: очистка розсолу
автоматизована система
технологічний процес
підвищення ефективності та якості
очистка рассола
автоматизированная система
технологический процесс
повышение эффективности и качества
brine cleaning
automated system
technological process
increase of efficiency and quality
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Іванов О. Ю. Автоматизована система неперервної очистки розсолу з карбонізацією : дипломна магістерська робота за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології / О. Ю. Іванов ; наук. кер. Н. М. Шибицька ; рец. О. П. Манойленко. – Київ : КНУТД, 2021. – 81 с.
Abstract: Дипломна магістерська робота розглядає питання очистки розсолу з карбонізацією за допомогою впровадження системи автоматизації. Аналіз технологічного процесу неперервної очистки розсолу з карбонізацією показав, що для покращення процедури контролю та з метою збільшення якості продукту слід вчасно реагувати на зміну технологічних параметрів та вживати заходів для утримання їх у допустимих межах. Для вирішення цієї задачі найкращим рішенням є впровадження засобів автоматизації контролю важливих показників технологічного процесу. Для створення або модернізації будь-якої системи автоматизованого керування необхідно вирішити низку складних питань, одним з цих питань при проектуванні такої системи є вибір засобів автоматизації програмного та технічного забезпечення. У магістерський роботі розроблена система керування на базі мікропроцесорних регуляторів та новітніх високоточних датчиків. У графічній частині приведено функціональну схему автоматизації. Реалізована SCADA-система для спроектованої системи автоматичного контролю неперервної очистки розсолу з карбонізацією.
Дипломная магистерская работа рассматривает вопросы очистки рассола с карбонизацией посредством внедрения системы автоматизации. Анализ технологического процесса непрерывной очистки рассола с карбонизацией показал, что для улучшения процедуры контроля и с целью увеличения качества продукта следует своевременно реагировать на изменение технологических параметров и принимать меры по удержанию их в допустимых пределах. Для решения этой задачи наилучшим решением является внедрение средств автоматизации контроля важнейших показателей технологического процесса. Для создания или модернизации любой системы автоматизированного управления необходимо решить ряд сложных вопросов, одним из этих вопросов при проектировании такой системы является выбор средств автоматизации программного и технического обеспечения. В магистерской работе разработана система управления на базе микропроцессорных регуляторов и новейших высокоточных датчиков. В графической части приведена функциональная схема автоматизации, Реализованная SCADA-система для спроектированной системы автоматического контроля непрерывной очистки рассола с карбонизацией.
The master's thesis considers the issue of purification of brine with carbonization through the introduction of automation. The analysis of the technological process of continuous brine purification with carbonization showed that in order to improve the control procedure and to increase the quality of the product, it is necessary to react in time to changes in technological parameters and take measures to keep them within acceptable limits. To solve this problem, the best solution is the introduction of automation of control of important indicators of the technological process. To create or upgrade any automated control system, it is necessary to solve a number of complex issues, one of these issues in the design of such a system is the choice of automation software and hardware. In the master's thesis, a control system based on microprocessor controllers and the latest high-precision sensors has been developed. The graphic part shows the functional scheme of automation, Implemented SCADA a system for the designed system of automatic control of continuous brine purification with carbonization.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19250
Faculty: Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій
Department: Кафедра інформаційних та комп'ютерних технологій
Appears in Collections:Кафедра інформаційних та комп'ютерних технологій (ІКТ)
Магістерські роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplov151_Ivanov_Shybytska.pdfІванов О.Ю. Автоматизована система неперервної очистки розсолу з карбонізацією2,74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.