Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19282
Title: Алгоритмічні і програмні компоненти системи проектування процесу прядіння з урахуванням активно діючих сил
Other Titles: Алгоритмические и программные компоненты системы проектирования процесса прядения с учетом активно действующих сил
Algorithmic and software components of the spinning process design system taking into account active forces
Authors: Калашник, В. Ю.
Плахотній, Євгеній Іванович
Keywords: формуючий пристрій
комп’ютерна програма
пневматична прядильна камера
висота балона
формирующее устройство
компьютерная программа
пневматическая прядильная камера
высота баллона
forming device
computer program
pneumatic spinning chamber
cylinder height
Issue Date: 30-Dec-2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Плахотній Є. І. Алгоритмічні і програмні компоненти системи проектування процесу прядіння з урахуванням активно діючих сил : дипломна магістерська робота за спеціальністю 122 Комп'ютерні науки / Є. І. Плахотній ; наук. кер. В. Ю. Калашник ; рец. С. М. Красницький. – Київ : КНУТД, 2021. – 61 с.
Abstract: Дипломну магістерську роботу присвячено дослідженню диференційних рівнянь рівноваги віскозної штапельної пряжі у формі балона усередині прядильної камери під дією сил натягу та аеродинамічного опору та обґрунтуванню практичних напрямів удосконалення конструкції формуючого пристрою в пневматичній прядильній камері на основі розробки математичних та програмних компонентів САПР. Запропоновано математичні залежності сил натягу та аеродинамічного опору як функцій висоти балона та поточного радіуса точки на вісі віскозної штапельної пряжі та основні напрями практичного удосконалення технологічного процесу прядіння з урахуванням активно діючих сил на основі розробки математичних та програмних компонентів САПР з урахуванням радіуса збірної поверхні камери, кутовій швидкості балона, швидкості відведення пряжі, лінійній щільності пряжі, відцентрових та інерційних сил, віднесених до одиниці довжини віскозної штапельної пряжі. Результати дипломної магістерської роботи можна використовувати при удосконаленні технологічного процесу прядіння з урахуванням активно діючих сил для віскозної штапельної пряжі, що дозволить забезпечити мінімально необхідний натяг в зоні формуючого пристрою в пневматичній прядильній камері, зменшити обривність, підвищити продуктивність обладнання та якість готової продукції.
Дипломная магистерская работа посвящена исследованию дифференциальных уравнений равновесия вискозной штапельной пряжи в форме баллона внутри прядильной камеры под действием сил натяжения и аэродинамического сопротивления и обоснованию практических направлений усовершенствования конструкции формирующего устройства в пневматической прядильной камере на основе разработки математических и программных компонентов САПР. Предложены математические зависимости сил натяжения и аэродинамического сопротивления как функций высоты баллона и текущего радиуса точки на оси вискозной штапельной пряжи и основные направления практического усовершенствования технологического процесса прядения с учетом активно действующих сил на основе разработки математических и программных компонентов САПР. Зависимости получены с учетом радиуса сборной поверхности, скорости баллона, скорости отвода пряжи, линейной плотности пряжи, центробежных и инерционных сил, отнесенных к единице длины вискозной штапельной пряжи. Результаты дипломной магистерской работы можно использовать при усовершенствовании технологического процесса прядения с учетом активно действующих сил для вискозной штапельной пряжи, что позволит обеспечить минимально необходимое натяжение в зоне формирующего устройства в пневматической прядильной камере, уменьшить обрывность, повысить производительность оборудования и качество готовой продукции.
The master's thesis is devoted to the study of differential equations of equilibrium of viscose staple yarn in the form of a balloon inside the spinning chamber under the action of tension and aerodynamic resistance and substantiation of practical directions of improving the design of the forming device in the pneumatic spinning chamber. Mathematical dependences of tension forces and aerodynamic resistance as functions of cylinder height and current point radius on the axis of viscose staple yarn and main directions of practical improvement of spinning technological process taking into account active forces based on development of mathematical and software components of CAD taking into account radius balloon speed, yarn removal speed, linear yarn density, centrifugal and inertial forces, per unit length of viscose staple yarn. The results of the master's thesis can be used to improve the spinning process taking into account the active forces for viscose staple yarn, which will provide the minimum necessary tension in the area of the forming device in the pneumatic spinning chamber, reduce discontinuity, improve equipment productivity and quality of finished products.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19282
Faculty: Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій
Department: Кафедра комп'ютерних наук
Appears in Collections:Кафедра комп'ютерних наук (КН)
Магістерські роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dyplom122_Plakhotniy_Kalashnik.pdf1,98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.