Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19297
Title: Вдосконалення форми та оздоблення сучасного жіночого одягу на основі дослідження художньо-композиційних характеристик українського народного костюма
Other Titles: Improving the shape and decoration of modern women's clothing based on the study of artistic and compositional characteristics of Ukrainian folk costume
Authors: Ніколаєва, Т. В.
Товстюк, Лілія Василівна
Keywords: форма
оздоблення
сучасний одяг
художньо-композиційні характеристики
український народний костюм
shape
decoration
modern women's clothing
artistic and compositional characteristics
Ukrainian folk costume
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Товстюк Л. В. Вдосконалення форми та оздоблення сучасного жіночого одягу на основі дослідження художньо-композиційних характеристик українського народного костюма : дипломна магістерська робота за спеціальністю 022 Дизайн / Л. В. Товстюк ; наук. кер. Т. В. Ніколаєва ; рец. Т. І. Ніколаєва. – Київ : КНУТД, 2021. – 105 с.
Abstract: Глибокої уваги заслуговує звернення до спадщини матеріальної культури, предметів побуту, одягу, народного декоративно-прикладного мистецтва. Звернення до кращих зразків народної та національної культури в процесі творчості дизайнера над сучасним костюмом повинно бути постійним. Одяг, що проектується, з використанням сучасних естетичних та соціальних вимог, завжди є оригінальним, функціональним, зручним та красивим. Об’єктом дослідження в дипломній роботі визначено формоутворення моделей сучасного жіночого одягу з використанням елементів крою та оздоблення народного костюма України. Предметом дослідження визначено художньо-композиційні характеристики та знаковість форм народного українського костюма та творчих елементів у виробах народного декоративно-прикладного мистецтва. Головною сутністю використання народних традицій в сучасному костюмі є надихаюча сила естетичного впливу, декоративність, життєвий оптимізм, знаковість та символізм, а також довершена функціональність та зручність. Саме тому головною метою дипломної роботи визначено розробку колекції сучасного жіночого одягу на основі дослідження художньо-композиційних характеристик українського народного костюма та знаково-сімволічної функції оздоблення вишивкою. Наукова новизна роботи полягає в поглибленому вивченні принципів формоутворення українського народного костюма та визначенні знаково-символічної функції орнаментальних елементів оздоблення одягу. В роботі використано сучасні методи наукових досліджень: літературно-аналітичний, системно-структурний та морфологічний аналіз, а також методи структуризації та класифікації формоутворюючих елементів костюма. Теоретичне значення представленої дипломної роботи полягає у визначенні та систематизації художньо-композиційних елементів народного українського костюма, які можуть бути використані в роботі сучасних дизайнерів одягу над колекціями сучасного костюма та в процесах підготовки майбутніх фахівців в галузі дизайн-проектування одягу. Практичне значення роботи полягає у розробці дизайн-проекту колекції сучасного жіночого одягу з оздобленням вишивкою за мотивами українського народного одягу, із покращеними естетичними та ергономічними показниками та яскраво вираженою знаковою символічністю.
The attention to the heritage of material culture, household items, clothes, folk decorative and applied arts deserves deep attention. Appeal to the best examples of folk and national culture in the process of creativity of the designer over a modern suit should be constant. Designed clothing, using modern aesthetic and social requirements, is always original, functional, comfortable and beautiful. The object of research in the thesis is the formation of models of modern women's clothing, using elements of cut and decoration of folk costumes of Ukraine. The subject of the research is the artistic and compositional characteristics and significance of the forms of Ukrainian folk costume and creative elements in the products of folk decorative and applied art. The main essence of the use of folk traditions in modern costume is the inspiring power of aesthetic influence, decorativeness, life optimism, significance and symbolism, as well as perfect functionality and convenience. That is why the main purpose of the thesis is to develop a collection of modern women's clothing based on the study of artistic and compositional characteristics of Ukrainian folk costume and symbolic function of embroidery. The scientific novelty of the work lies in the in-depth study of the principles of formation of the Ukrainian folk costume and the definition of the symbolic function of the ornamental elements of clothing. Modern methods of scientific research are used in the work: literary-analytical, system-structural and morphological analysis, as well as methods of structuring and classification of form-forming elements of the costume. The theoretical significance of the presented thesis is to identify and systematize the artistic and compositional elements of Ukrainian folk costume, which can be used in the work of modern fashion designers on modern costume collections and in training future specialists in clothing design.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19297
Faculty: Факультет дизайну
Department: Кафедра мистецтва та дизайну костюма
Appears in Collections:Магістерські роботи
Кафедра мистецтва та дизайну костюма (МДК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dyplom022_Tovstyuk_Nikolaieva.pdf1,03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.