Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19302
Title: Особливості оцінювання та управління фінансовою стійкістю банку
Other Titles: Особенности оценивания и управления финансовой устойчивостью банка
Features of assessing and managing the financial stability of the bank
Authors: Кремень, О. І.
Пікалюк, Олена Андріївна
Keywords: оцінка
аналіз
управління
фінансова стійкість
активи
пасиви
норматив
показники
оценка
анализ
управление
финансовая устойчивость
активы
пассивы
показатели
assessment
analysis
management
financial stability
assets
liabilities
norm
indicators
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Пікалюк О. А. Особливості оцінювання та управління фінансовою стійкістю банку : дипломна магістерська робота за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування / О. А. Пікалюк ; наук. кер. О. І. Кремень ; рец. А. Золковер. – Київ : КНУТД, 2021. – 85 с.
Abstract: Дипломну магістерську роботу присвячено дослідженню теоретичних основ та обґрунтуванню практичних напрямів удосконалення оцінювання та управління фінансовою стійкістю банку. На підставі проведеної аналітичної оцінки фінансової стійкості АТ "Райффайзен Банк Аваль" розроблено рекомендації підвищення її рівня. Запропоновано основні напрями підвищення рівня фінансової стійкості АТ "Райффайзен Банк Аваль", що включають підвищення якості активів банку та ефективності банківського менеджменту, мінімізація рівня банківських ризиків, підвищення рівня власного капіталу банку, запровадження нових механізмів оцінки та нагляду за показниками фінансової стійкості, підвищення рівня прибутковості операцій, диверсифікація (оптимізація) діяльності, створення нормативно-правової бази, яка забезпечить банкам реалізацію своїх економічних інтересів, регулювання ступеня втручання держави в діяльність банку, вдосконалення системи банківського регулювання та нагляду.
Дипломная магистерская работа посвящена исследованию теоретических основ и обоснованию практических направлений усовершенствования оценивания и управления финансовой устойчивостью банка. На основании проведенной аналитической оценки финансовой устойчивости АО "Райффайзен Банк Аваль" разработаны рекомендации повышения ее уровня. Предложены основные направления повышения уровня финансовой устойчивости АО "Райффайзен Банк Аваль", включающие повышение качества активов банка и эффективности банковского менеджмента, минимизацию уровня банковских рисков, повышение уровня собственного капитала банка, введение новых механизмов оценки и надзора за показателями финансовой устойчивости, повышение уровня прибыльности операций, диверсификация (оптимизация) деятельности, создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей банкам реализацию своих экономических интересов, регулирование степени вмешательства государства в деятельность банка, совершенствование системы банковского регулирования и надзора.
The master's thesis is devoted to the study of theoretical foundations and substantiation of practical areas of improving the assessing and management of financial stability of the bank. Based on the analytical assessment of the financial stability of Raiffeisen ank Aval, recommendations for improving its level have been developed. The main directions of increasing the level of financial stability of Raiffeisen Bank Aval are proposed, including improving the quality of bank assets and efficiency of banking management, minimization the level of banking risks, increasing the bank's equity, introducing new mechanisms for assessing and monitoring financial stability, increasing profitability operations, diversification (optimization) of activities, creation of regulatory framework that will ensure the realization of banks' economic interests, regulation of the degree of state intervention in the activities of the bank, improving the system of banking regulation and supervision.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19302
Faculty: Факультет управління та бізнес-дизайну
Department: Кафедра фінансів та інвестицій
Appears in Collections:Магістерські роботи
Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dyplom072_Pikaliuk_Kremen.pdf1,97 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.