Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19394
Title: Організаційні та методичні засади обліку, аналізу і аудиту основних засобів на підприємстві
Other Titles: Организация и методические средства учета, анализа и аудита основных средств на предприятии
Organization and methodological tools of accounting, analysis and audit of fixed assets in the enterprise
Authors: Бунда, О. М.
Корж, Владислав Костянтинович
Keywords: бухгалтерський облік
методика
аудит
основні засоби
підприємство
виробничі запаси
бухгалтерский учет
основные средства
предприятие
производственные запасы
accounting
methodology
audit
fixed assets
enterprise
inventories
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Корж В. К. Організаційні та методичні засади обліку, аналізу і аудиту основних засобів на підприємстві : дипломна магістерська робота за спеціальністю 071 Облік і оподаткування / В. К. Корж ; наук. кер. О. М. Бунда ; рец. М. М. Матюха. – Київ : КНУТД, 2021. – 210 с.
Abstract: Мета роботи – проаналізувати методику та організацію обліку, аналізу та аудиту основних засобів у діяльності ТОВ "Амадео". Об’єкт дослідження – стан обліку, аналізу та аудиту основних засобів у діяльності ТОВ "Амадео". Предмет дослідження – методичні підходи до організації обліку, аналізу та аудиту основних засобів ТОВ "Амадео". Наукова новизна дослідження полягає в аналізі сучасного фінансово- економічного стану ТОВ "Амадео", а також у розробці та імплементації стратегії розвитку підприємства через застосовувані методики та організаційні підходи до аналізу, обліку та аудиторської перевірки підприємства. Практична цінність результатів дослідження полягає в тому, що дослідження ґрунтується на результатах поглибленого вивчення методичних підходів до організації обліку, аналізу та аудиту основних засобів підприємства в сучасних економічних умовах, а також у використанні на практиці розроблених науково-методичних підходів і пропозицій щодо вдосконалення обліку, аналізу та аудиту основних засобів на ТОВ "Амадео".
Цель работы – проанализировать методику и организацию учета, анализа и аудита основных средств в деятельности ООО "Амадео". Объект исследования – состояние учета, анализа и аудита основных средств в деятельности ООО "Амадео". Предмет исследования – методические подходы к организации учета, анализа и аудита основных средств ООО "Амадео". Научная новизна исследования заключается в анализе современного финансово-экономического состояния ООО "Амадео", а также в разработке и имплементации стратегии развития предприятия через применяемые методики и организационные подходы к анализу, учету и аудиторской проверке предприятия. Практическая ценность результатов исследования состоит в том, что исследование основывается на результатах углубленного изучения методических подходов к организации учета, анализа и аудита основных средств предприятия в современных экономических условиях, а также использовании на практике разработанных научно-методических подходов и предложений по совершенствованию учета, анализа и аудита основных средств на ООО "Амадео".
The purpose of the work - to analyze the methodology and organization of accounting, analysis and audit of fixed assets in the activities of LLC "Аmadeo". The object of research is the state of accounting, analysis and audit of fixed assets in the activities of LLC "Аmadeo". The subject of research – methodical approaches to the organization of accounting, analysis and audit of fixed assets of LLC "Аmadeo". The scientific novelty of the study is the analysis of the current financial and economic condition of LLC "Аmadeo", as well as the development and implementation of enterprise development strategy through the applied methods and organizational approaches to the analysis, accounting and auditing of the enterprise. The practical significance of the results of the study is that the study is based on the results of in-depth study of methodological approaches to accounting, analysis and audit of fixed assets in modern economic conditions, as well as in practice developed scientific and methodological approaches and proposals to improve accounting, analysis and audit of fixed assets at Amadeo LLC (certificate of implementation №10 / 12/21 dated November 30, 2021.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19394
Faculty: Факультет управління та бізнес-дизайну
Department: Кафедра цифровізації та бізнес-консалтингу
Appears in Collections:Кафедра цифровізації та бізнес-консалтингу (ЦБК)
Магістерські роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dyplom071_Korzh_Bunda.pdf4,66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.