Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19406
Title: Сутність та значення економічного потенціалу, його місце в економіці країни: сучасний аспект в умовах сталого розвитку
Other Titles: Сущность и значение экономического потенциала, его место в экономике страны: современный аспект в условиях устойчивого развития
The essence and significance of economic potential, its place in the country's economy: a modern aspect in the conditions of sustainable development
Authors: Халіляєва, Олена Валеріївна
Пузирьова, П. В.
Keywords: економічний потенціал країни
економіка країни
сталий розвиток
валовий внутрішній продукт
фінансовий потенціал
виробничий потенціал
конкурентоздатність
экономический потенциал
экономика страны
устойчивое развитие
валовой внутренний продукт
финансовый потенциал
производственный потенциал
конкурентоспособность
economic potential
country's economy
sustainable development
gross domestic product
financial potential
production potential
competitiveness
Issue Date: Dec-2021
Citation: Халіляєва О. В. Сутність та значення економічного потенціалу, його місце в економіці країни: сучасний аспект в умовах сталого розвитку / О. В. Халіляєва, П. В. Пузирьова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2021. – № 12 (247). – С. 33-40.
Source: Формування ринкових відносин в Україні
Формирование рыночных отношений в Украине
Market Relations Development in Ukraine
Abstract: В результаті написання статті було встановлено, що економічний потенціал країни є досить широкою наукомісткою категорією, яка впливає на всі конкурентоздатні потенціали держави забезпечуючи при цьому національний розвиток загальноекономічної політики країни в цілому. Визначення сутності, встановлення ключової ролі та саме дослідження економічного потенціалу держави надає змогу виявити конкурентоспроможні сфери функціонування національної економіки, запобігти відставанню основних галузей народного господарства та забезпечити ефективний шлях до соціоекономічних перетворень країни в умовах сталого розвитку. В сучасних реаліях економіки чітко сформованого визначення категорії "економічний потенціал країни" не існує й до тепер. Це пов’язане із постійним доповненням та корегуванням основних складових економічного потенціалу, серед яких провідне місце відведене таким потенціалам як: виробничий, фінансовий, трудовий, інформаційний, науковий, технічний, інноваційний, інвестиційний, дослідницький, екологічний, підприємницький, демографічний, інтелектуальний, зовнішньоекономічний, потенціал безпеки та ін.
В результате написания статьи было установлено, что экономический потенциал страны является достаточно широкой наукоемкой категорией, влияющей на все конкурентоспособные потенциалы государства, обеспечивая при этом национальное развитие общеэкономической политики страны в целом. Определение сущности, установление ключевой роли и само исследование экономического потенциала государства позволяет выявить конкурентоспособные сферы функционирования национальной экономики, предотвратить отставание основных отраслей народного хозяйства и обеспечить эффективный путь к социоэкономическим преобразованиям страны в условиях устойчивого развития. В современных реалиях экономики четко сформированного определения категории "экономический потенциал страны" не существует и поныне. Это связано с постоянным дополнением и корректировкой основных составляющих экономического потенциала, среди которых ведущее место отведено таким потенциалам как: производственный, финансовый, трудовой, информационный, научный, технический, инновационный, инвестиционный, исследовательский, экологический, предпринимательский, демографический, интеллектуальный, внешнеэкономический, потенциал безопасности и т.д.
Because of writing the article, it was found that the economic potential of the country is a fairly wide science-intensive category that affects all the competitive potentials of the state, while ensuring the national development of the general economic policy of the country as a whole. The definition of the essence, the establishment of the key role and the very study of the economic potential of the state makes it possible to identify the competitive spheres of the functioning of the national economy, prevent the lag of the main sectors of the national economy and provide an effective path to the socio-economic transformations of the country in conditions of sustainable development. In the modern realities of the economy, a clearly defined definition of the category "economic potential of the country" does not exist to this day. This is due to the constant addition and adjustment of the main components of economic potential, among which the leading place is given to such potentials as: production, financial, labor, information, scientific, technical, innovation, investment, research, environmental, entrepreneurial, demographic, intellectual, foreign economic, potential security, etc.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19406
Faculty: Факультет управління та бізнес-дизайну
Department: Кафедра смарт-економіки
ISSN: 2522-1620
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра смарт-економіки (СЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KHALILIAEVA_12_2021.pdf241,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.