Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19427
Title: Удосконалення технології отримання нетканого матеріалу методом електроформування
Other Titles: Improving the technology of obtaining nonwoven material by electroforming
Authors: Ляшок, І. О.
Приліпко, Олександр Олексійович
Keywords: електроформування
нетканий матеріал
полівініловий спирт
крохмаль
повідон-йод
electroforming
nonwoven material
polyvinyl alcohol
starch
povidone-iodine
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Приліпко О. О. Удосконалення технології отримання нетканого матеріалу методом електроформування : дипломна магістерська робота за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія / О. О. Приліпко ; наук. кер. І. О. Ляшок ; рец. Л. Галавська. – Київ : КНУТД, 2021. – 71 с.
Abstract: Магістерська робота присвячена удосконаленню технології отримання нетканого матеріалу методом електроформування на основі полівінілового спирту та кукурудзяного крохмалю з додаванням повідон-йоду. Проведено аналіз джерел інформації, розглянуто основні способи процесу електроформування, фактори які впливають на структуру волокнистого матеріалу, особливості волокон одержаних цим методом, типи колекторів, сфери застосування матеріалів створених методом електроформування. Створено нетканий матеріал на лабораторній установці капілярного типу з напругою 30 кВ, діаметром капіляра 1,1 мм та відстанню між електродами 12-15 см. Встановлено, рецептуру та параметри процесу електроформування для полімерних композицій. Стабільний процес утворення волокон відбувається при електропровідності робочого розчину більше 1 См/м. Отримано неткані волокнисті матеріали з діапазоном розподілу діаметрів волокон від 0,5 до 7 мкм. Досліджено сорбційні властивостей плівок на основі ПВС:Кр та встановлено, що додавання повідон-йоду до композиції знижує на 250% сорбцію води. Показано, що плівкові матеріали на основі досліджуваних композицій ПВС:Кр для зразка 3:1 мають міцність на розрив 0,58 МПа, а додавання 1% повідон-йоду знижує міцність до 0,31 МПа та сприяє підвищенню еластичності матеріалу за показником відносного подовження з 23,2 до 68,5%. Зроблено аналіз умов праці на робочому місці в навчально-наукові лабораторії. Проведена розробка заходів з охорони праці. Розрахована достатня кількість освітлення лабораторії. Розглянуто заходи пожежної безпеки приміщення лабораторії, проаналізовані шляхи евакуації. Розрахована кількість вогнегасників становить 2 штуки.
The master's thesis is devoted to improving the technology of obtaining nonwoven material by electroforming based on polyvinyl alcohol and corn starch with the addition of povidone-iodine. The analysis of information sources is carried out, the main methods of electroforming process, factors influencing the structure of fibrous material, features of fibers obtained by this method, types of collectors, areas of application of materials created by electroforming method are considered. Non-woven material was created on a capillary-type laboratory installation with a voltage of 30 kV, a capillary diameter of 1.1 mm and a distance between electrodes of 12-15 cm. The recipe and parameters of the electroforming process for polymer compositions were established. The stable process of fiber formation occurs when the electrical conductivity of the working solution is more than 1 cm / m Nonwoven fibrous materials with a range of distribution of fiber diameters from 0.5 to 7 μm were obtained. The sorption properties of PVA-based films: Kr were studied, and it was found that the addition of povidone-iodine to the composition reduces water sorption by 250%. It is shown that film materials based on the studied compositions PVA: Kr for sample 3: 1 have a tensile strength of 0.58 MPa, and the addition of 1% povidone-iodine reduces the strength to 0.31 MPa and increases the elasticity of the material in terms of elongation 23.2 to 68.5%. An analysis of working conditions in the workplace in educational and research laboratories. Development of labor protection measures has been carried out. Sufficient laboratory lighting has been calculated. Measures of fire safety of the laboratory premises are considered, ways of evacuation are analyzed. The estimated number of fire extinguishers is 2 pieces.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19427
Faculty: Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій
Department: Кафедра прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон
Appears in Collections:Магістерський рівень
Кафедра хімічних технологій та ресурсозбереження (ХТР)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dyplom161_Prylipko_Liashok.pdf1,67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.