Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19439
Title: Програмне забезпечення для оптимізації технологічних параметрів формування мікрофібрилярних структур
Other Titles: Программное обеспечение для оптимизации технологических параметров формирования микрофибриллярных структур
Software for optimization of technological parameters of formation of microfibrillar structures
Authors: Резанова, В. Г.
Красновид, Ванесса Костянтинівна
Keywords: програмне забезпечення
експеримент
оптимізація
технологічні параметри
мікрофібрилярні структури
волокноутворення
алгоритм
программное обеспечение
эксперимент
оптимизация
технологические параметры
микрофибриллярные структуры
волокнообразование
software
experiment
optimization
technological parameters
microfibrillar structures
fiber formation
algorithm
Issue Date: Dec-2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Красновид В. К. Програмне забезпечення для оптимізації технологічних параметрів формування мікрофібрилярних структур : дипломна магістерська робота за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки / В. К. Красновид ; наук. кер. В. Г. Резанова ; рец. С. М. Краснитський. – Київ : КНУТД, 2021. – 90 с.
Abstract: Дипломна робота присвячена розробці програмного забезпечення, яке оптимізує технологічні параметри при формуванні мікрофібрилярних структур. Під час виконання роботи було розроблено план експерименту та виконана оптимізація параметрів. Для досягнення результату було створено та побудовано математичну модель залежності критеріїв оптимізації від вхідних факторів задачі, проведено оптимізацію факторів. Дипломна робота демонструє пошук найкращого, оптимального в деякому розумінні рішення, що дозволить раціоналізувати роботу дослідника.
Дипломная работа посвящена разработке программного обеспечения, оптимизирующего технологические параметры при формировании микрофибриллярных структур. В ходе работы был разработан план эксперимента и оптимизация параметров. Для достижения результата была создана математическая модель зависимости критериев оптимизации от входящих факторов задачи, проведена оптимизация факторов. Дипломная работа демонстрирует поиск наилучшего, оптимального в некотором смысле решения, позволяющего рационализировать работу исследователя.
Thesis is devoted to the development of software that optimizes technological parameters in the formation of microfibrillar structures. During the work the experiment plan was developed and the parameters were optimized. To achieve the result, a mathematical model of the dependence of optimization criteria on the input factors of the problem was created, the factors were optimized. Thesis demonstrates the search for the best, optimal in some sense, a solution that will streamline the work of the researcher.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19439
Faculty: Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій
Department: Кафедра комп'ютерних наук
Appears in Collections:Кафедра комп'ютерних наук (КН)
Магістерські роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dyplom122_Krasnovyd_Rezanova.pdf4,68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.