Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19440
Title: Розробка мобільних додатків за допомогою технологій Flutter та Dart
Other Titles: Mobile app using development Flutter and Dart technologies
Authors: Демківська, Т. І.
Гомілко, Олег Олегович
Keywords: кросплатформенна розробка
мобільні додатки
Flutter
Dart
cross platform development
Android
iOS
hot reload
mobile apps
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Гомілко О. О. Розробка мобільних додатків за допомогою технологій Flutter та Dart : дипломна магістерська робота за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки / О. О. Гомілко ; наук. кер. Т. І. Демківська. – Київ : КНУТД, 2021. – 65 с.
Abstract: Проведено аналіз можливостей технологій Flutter та Dart, їх переваг та недоліків при розробці додатків, а також було проведено порівняльний аналіз з існуючими аналогами. Вивчено та застосовано найголовнішу особливість розробки – кросплатформенність. Розроблено мобільний кросплатформенний додаток "Мій гаманець", що надає можливість додавати та фіксувати витрати за тиждень, перегляди список покупок, які були здійснені, а також переглядати кошти, що були витрачені. Додаток стане у нагоді, якщо ви хочете краще контролювати свої витрати.
The result of the research project is learning innovative technologies Flutter and Dart. Analysis of technologies possibilities, advantages and disadvantages during the development process and comparison analysis among existent analogs. Lеаrnіng thе mоst sіgnіfісаnt fеаturе оf dеvеlорmеnt – сrоss рlаtfоrm аbіlіty. Аррlyіng knоwlеdgе whіlе сrеаtіng а сrоss рlаtfоrm mоbіlе арр "My Wаllеt" whісh аllоws tо аdd аnd sаvе а lіst оf рurсhаsеs whісh wеrе mаdе durіng thе wееk, rеvіеw іt аll аnd bе аblе tо сhесk оn thе mоnеy thаt wеrе sреnt оn sресіfіс рrоduсts аnd dаys. Іt соmеs hаnds іf yоu wаnt tо соntrоl yоur dаіly еxреnсеs.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19440
Faculty: Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій
Department: Кафедра комп'ютерних наук
Appears in Collections:Кафедра комп'ютерних наук (КН)
Магістерські роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dyplom122_Homilko_Demkovska.pdf3,16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.