Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19463
Title: Розроблення та дослідження мехатронних та роботизованих пристроїв підприємств легкої промисловості
Other Titles: Разработка и исследование мехатронных и роботизированных устройств предприятий легкой промышленности
Development and research of mechatronic and robotic devices of light industry enterprises
Authors: Манойленко, О. П.
Сердюк, Дмитро Андрійович
Keywords: конвеєр
складське приміщення
штучні вироби
легка промисловість
крокові двигуни
роботизовані пристрої
конвейер
складское помещение
искусственные изделия
легкая промышленность
шаговые двигатели
роботизированные устройства
conveyor
warehouse
artificial products
light industry
stepper motors
robotic devices
Issue Date: 8-Dec-2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Сердюк Д. А. Розроблення та дослідження мехатронних та роботизованих пристроїв підприємств легкої промисловості : дипломний магістерський проєкт за спеціальністю 131 Прикладна механіка / Д. А. Сердюк ; наук. кер. О. П. Манойленко ; рец. Ю. А. Ковальов. – Київ : КНУТД, 2021. – 64 с.
Abstract: Сучасне підприємство – це чітко налагоджена виробнича система, високопродуктивна робота якої залежить від автоматизації багатьох процесів, у тому числі і процесу безперервного транспортування. Популярним рішенням забезпечення безперервного потокового виробництва є конвеєр. Конвеєр є складовою частиною сучасного підприємства. Він встановлює і налаштовує темп виробництва, забезпечує ритмічність, сприяє підвищенню продуктивності праці і збільшенню пропускної спроможності виробництва. Розглянуто види крокових двигунів і завдання, щo вирішуються за дoпoмогoю крокoвогo приводу, дуже різноманітні. Крoкові двигуни встанoвлюються в пристрoях і механізмах, щo вимагають висoкої надійнoсті і точнoсті. Конструкція крoковoгo двигуна така, щo в ній відсутні деталі, щo знoшуються. Рoзглянуто деякі типoві застосування крoковoгo привoду. Дипломну магістерську роботу присвячено розробці та дослідженню конструкцій магазинного завантажувального пристрою для штучних виробів легкої промисловості, що дозволить прискорити робочий процес, заощадити площу, зменшити кількість задіяного персоналу, що, у свою чергу, відкриє більші можливості для оптимізації складських приміщень. Проведено аналіз існуючого конвеєрного обладнання та апаратного забезпечення ЧПУ, на основі якого було розроблено МЗП штучних виробів легкої промисловості.
Современное предприятие – это четко отлаженная производственная система, высокопроизводительная работа которой зависит от автоматизации многих процессов, в том числе и процесса непрерывной транспортировки. Популярным решением обеспечения непрерывного поточного производства является конвейер. Конвейер является составной частью современного предприятия. Он устанавливает и настраивает темп производства, обеспечивает ритмичность, способствует повышению производительности труда и увеличению пропускной способности производства. Рассмотрены виды шаговых двигателей и задачи, решаемые с помощью шагового привода, очень разнообразны. Шаговые двигатели устанавливаются в устройствах и механизмах, требующих высокой надежности и точности. Конструкция шагового двигателя такова, что в ней отсутствуют изнашиваемые детали. Рассмотрены некоторые типичные применения шагового привода. Дипломная магистерская работа посвящена разработке и исследованию конструкций магазинного загрузочного устройства для искусственных изделий легкой промышленности, что позволит ускорить рабочий процесс, сэкономить площадь, уменьшить количество задействованного персонала, что, в свою очередь, откроет большие возможности для оптимизации складских помещений. Проведен анализ существующего конвейерного оборудования и аппаратного обеспечения ЧПУ, на основе которого разработан МЗП искусственных изделий легкой промышленности.
A modern enterprise is a well-established production system, the highperformance work of which depends on the automation of many processes, including the process of continuous transportation. A popular solution for continuous flow production is the conveyor. The conveyor is an integral part of a modern enterprise. It sets and adjusts the pace of production, provides rhythm, increases productivity and increase production capacity The types of stepper motors are considered and the tasks that are solved with the help of stepper drive are very diverse. Stepper motors are installed in devices and mechanisms that require high reliability and accuracy. The design of the stepper motor is such that it has no wearing parts. Consider some typical applications of the stepper drive. The master's thesis is devoted to the development and research of store loading device for artificial light products, which will speed up the work process, save space, reduce the number of staff involved, which in turn will open up greater opportunities for optimizing warehouses. The analysis of the existing conveyor equipment and hardware of CNC is carried out, on the basis of which the minimum wage of artificial products of light industry was developed.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19463
Faculty: Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій
Department: Кафедра прикладної механіки та машин
Appears in Collections:Магістерські роботи
Кафедра механічної інженерії (МІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dyplom131_Serdyuk_Manoilenko.pdf2,91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.