Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19478
Title: Формування цифрової компетентності майбутніх педагогів у процесі вивчення риторики
Other Titles: Formation of digital competence in future teachers during the process of studying rhetoric
Authors: Грицаєнко, Людмила Михайлівна
Keywords: цифрова компетентність
риторика
майбутні педагоги
інноваційні освітні технології
інформаційно-освітнє середовище
інформаційно-комунікаційні технології
digital competence
rhetoric
future teachers
innovative educational technologies
information-educational environment
information-communication technologies
Issue Date: 2021
Citation: Грицаєнко Л. М. Формування цифрової компетентності майбутніх педагогів у процесі вивчення риторики / Л. М. Грицаєнко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. – 2021. – Вип. 83. – С. 46-50.
Source: Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи
Naukovyi chasopys National Pedagogical Dragomanov University. Series 5 : Pedagogical sciences: realias and perspectives
Abstract: У статті розглядається питання формування цифрової компетентності в майбутніх педагогів у процесі вивчення риторики. У роботі обґрунтовано актуальність даного питання. Міністерство освіти і науки України одним з першочергових завдань на сучасному етапі визначає розвиток цифрових технологій, про що записано у проєкті МОНУ «Концепції цифрової трансформації освіти і науки на період до 2026 року». Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та активне їх впровадження в процес навчання у період пандемії COVID-19 є об’єктивними чинниками необхідності набуття студентами цифрової компетентності. Сьогодні – здобувачі вищої освіти, а завтра – майбутні педагоги становитимуть інтелектуальну еліту суспільства і на них буде покладено обов’язок підготувати конкурентоспроможних фахівців, здатних до самореалізації, професійної діяльності в умовах цифрової трансформації економіки, освіти, науки, культури. У статті звернено увагу на те, що давня лінгвістична дисципліна «Риторика», яка викладається за освітньо-професійною програмою «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» у Київському національному університеті технологій та дизайну, традиційно покликана формувати комунікативну (мовленнєву) компетентність, але, враховуючи освітні тенденції, вона перейменована у дисципліну «Риторика та мистецтво презентації», у якій студенти, майбутні педагоги, оволодівають як риторичною, так і цифровою компетентністю. Для визначення сутності поняття «цифрова компетентність» у роботі приділена увага затвердженому стандарту вищої освіти за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та «Концепції розвитку цифрових компетентностей», у якій подано визначення даного терміна. У статті розглянуто вплив інформаційно-комунікаційних технологій на розвиток інформаційно-освітнього середовища та активне їх впровадження в процес навчання у період пандемії COVID-19, що посприяло активній інтеграції традиційної системи навчання з новими освітніми технологіями, актуалізувало використання соціальних мереж Інтернету. Це створило реальну можливість для набуття студентами навичок цифрової компетентності. Обґрунтовано ефективність використання інформаційних освітніх технологій для формування цифрової компетентності майбутніх педагогів у процесі вивчення дисципліни «Риторика та мистецтво презентації».
The article considers the formation of digital competence in future teachers during the process of studying rhetoric. The relevance of this issue is substantiated in the work. Nowadays the Ministry of Education and Science of Ukraine identifies the development of digital technologies as a priority. This is written in the project of the Ministry of Education and Science «Concepts of digital transformation of education and science for 2026». The development of information and communication technologies and their active introduction into the learning process during the COVID-19 pandemic are objective factors for students to acquire digital competence. Today, higher education seekers, and tomorrow, future educators will be the intellectual elite of society and will be tasked with training competitive professionals. Modern educational trends have influenced the renaming of the linguistic discipline «Rhetoric» to the discipline «Rhetoric and the Art of Presentation». The discipline «Rhetoric and the Art of Presentation» is taught at the Kyiv National University of Technology and Design under the educational program «Professional education (Technology of light industry products)». The course «Rhetoric and the Art of Presentation» forms communicative (speech) and digital competence in future teachers. In the standard of higher education in the specialty 015 Vocational education (by specializations) for the first (bachelor's) level of higher education and in the «Concept of development of digital competencies» there is a definition of «digital competence». During the COVID-19 pandemic, information and communication technologies were actively introduced into the educational process, and social networks of the Internet were actively used. The traditional learning system is integrated with new educational technologies. This created a real opportunity for students to acquire digital competence skills. The effectiveness of the use of innovative educational technologies for the formation of digital competence of future teachers in the study of the discipline «Rhetoric and the art of presentation» is substantiated.
DOI: 10.31392/NPU-nc.series5.2021.83.09
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19478
Faculty: Факультет індустрії моди
Department: Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну
ISSN: 2311-5491
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну (ПОСТД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття_Грицаєнко_ЛМ.pdf322,85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.