Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19549
Title: Оцінювання якості та безпечності дитячих молочних сумішей згідно Директиви 2006/141/ЄС
Other Titles: Evaluation of the quality and safety of infant formula according to Directive 2006/141/EC
Authors: Хімічева, Г. І.
Жила, Наталія Віталіївна
Keywords: дитяче харчування
оцінка якості дитячих сумішей
оцінка безпечності дитячих сумішей
органолептичні показники
концептуальні моделі ризику
baby food
assessment of quality of baby formulas
assessment of safety of baby formulas
organoleptic indicators
conceptual risk models
Issue Date: 24-Dec-2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Жила Н. В. Оцінювання якості та безпечності дитячих молочних сумішей згідно Директиви 2006/141/ЄС : дипломна магістерська робота за спеціальністю 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка / Н. В. Жила ; наук. кер. Г. І. Хімічева ; рец. В. М. Дворжак. – Київ : КНУТД, 2021. – 91 с.
Abstract: Дипломна магістерська робота присвячена питанням щодо оцінювання якості дитячих молочних сумішей згідно Директиви 2006/141/ЄС. В роботі проаналізовано дослідження основних споживчих властивостей дитячих молочних сумішей, їх корисної дії на організм дитини, технологічних процесів виготовлення, впливу факторів і процесів на якість дитячих продуктів, моделювання розрахунків ризику продукції дитячого харчування та проведення контролю якості зразків дитячих сумішей. Гарантія якості та безпеки харчової продукції означає, що протягом усього терміну придатності фактичні значення показників якості та безпеки продукту повинні відповідати встановленим нормам. У практичному плані для виконання цієї вимоги необхідно, щоб фактичне значення терміну придатності перевищувало його деклароване значення. При цьому значення багатьох показників, визначених в момент закінчення технологічного процесу, не дають права виробнику стверджувати, що продукт має гарантовану якість, тому що в процесі зберігання продукції значення показників можуть змінюватися. Характеристиками, що дозволяють оцінити сферу застосування та якість методик вимірювань, є: діапазони вимірювань, збіжність (повторюваність), відтворюваність, похибка, інтервал довірчої імовірності. При стандартизації методик виконання вимірювань метрологічні характеристики підлягають обов'язковому нормуванню. Ризик, представляючись критерієм, присутнім при кожному вимірі показників якості та при реалізації заданого значення параметрів технологічних процесів, потерпає зміни, пов'язані зі структурними схемами технологічних потоків. На кінцеве значення ризику впливають як його складові на кожному етапі виробничих процесів, так і взаємний вплив показників і параметрів всередині кожного технологічного процесу, а також параметри технологічних та енергетичних процесів. Оцінка якості дитячих молочних сумішей проводилась на відповідність Директиви 2006/141\ЄС. За результатом аналізу маркування зауважень не було виявлено, обсяг інформації, зазначеної на маркуванні, відповідає вимогам в нормативних документах. З метою наукового підходу до визначення якості, була застосована сучасна методика сенсорного аналізу з використанням дескрипторно-профільного методу: була розроблена п’ятибалова система оцінки якості органолептичних показників(дескрипторів) і проведення профілювання зразків дитячих молочних сумішей, встановлений їх рівень якості. Проведені дослідження зразків дитячих сумішей, розбіжностей у встановлені якості продукції не виявили. В цілому всі зразки відповідають вимогам Директиви 2006/141/ЄС за якістю упакування та маркування, органолептичними та фізикохімічними показниками. Таким чином, можна констатувати, що використовуючи високоякісну сировину, дотримуючи технологічні операції, можна отримувати дитячі молочні суміші безпечні для здоров’я дітей, які благотворно впливають на організми дітей.
The paper analyzes the study of the main consumer properties of infant formula, their beneficial effects on the child's body, manufacturing processes, the impact of factors and processes on the quality of baby products, modeling risk calculations of baby food and quality control of infant formula. Ensuring the quality and safety of food means that during the entire shelf life the actual values of quality and safety of the product must comply with established standards. In practical terms, to meet this requirement, it is necessary that the actual value of the expiration date exceeds its declared value. At the same time, the values of many indicators determined at the end of the technological process do not give the manufacturer the right to claim that the product has a guaranteed quality, because in the process of storing products, the values of indicators may change. Characteristics that allow to assess the scope and quality of measurement methods are: measurement ranges, convergence (repeatability), reproducibility, error, confidence interval. At standardization of methods of performance of measurements metrological characteristics are subject to obligatory rationing. Risk, being represented by the criterion present at each measurement of quality indicators and at realization of the set value of parameters of technological processes, undergoes the changes connected with structural schemes of technological streams. The final value of risk is influenced by its components at each stage of production processes, and the mutual influence of indicators and parameters within each technological process, as well as the parameters of technological and energy processes. Quality assessment of infant formula was carried out in accordance with Directive 2006/141 / EU. As a result of the analysis of the labeling, no comments were found, the amount of information indicated on the labeling meets the requirements of regulatory documents. In order to scientifically approach to determining the quality, a modern method of sensory analysis was used using the descriptor-profile method: a five-point system for assessing the quality of organoleptic indicators (descriptors) and profiling samples of infant formula, their quality level. The conducted researches of samples of children's mixes did not reveal discrepancies in the established quality of production. In general, all samples meet the requirements of Directive 2006/141 / EC on the quality of packaging and labeling, organoleptic and physicochemical parameters. According to the results of the experimental study, a more detailed description of the quality was carried out, the level of product quality was determined, indicators that significantly affected the level of quality were identified. ", Holland," Nestle NAN ", and good quality mix" Baby ", Russia and mix" Baby ", Ukraine. Thus, it can be stated that using high-quality raw materials, adhering to technological operations, it is possible to obtain infant formula safe for children's health, which has a beneficial effect on children's bodies.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19549
Faculty: Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій
Department: Кафедра прикладної механіки та машин
Appears in Collections:Кафедра прикладної механіки та машин (ПММ)
Магістерські роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dyplom152_Zhyla_Khimicheva.pdf1,42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.