Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19550
Title: Розроблення системи кваліметричного оцінювання складних технологічних систем
Other Titles: Development of a system of qualimetric evaluation of complex technological systems
Authors: Хімічева, Г. І.
Буряк, Ярослав Юрійович
Keywords: складна технічна система
алгоритми вимірювань
методи вимірювань
кваліметрія,
невизначеність
похибки
безпека
якість
complex technical system
algorithms methods
measurement methods
qualimetry,
uncertainty
errors
safety
quality
Issue Date: 24-Dec-2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Буряк Я. Ю. Розроблення системи кваліметричного оцінювання складних технологічних систем : дипломна магістерська робота за спеціальністю 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка / Я. Ю. Буряк ; наук. кер. Г. І. Хімічева ; рец. В. М. Дворжак. – Київ : КНУТД, 2021. – 88 с.
Abstract: Дипломна магістерська робота присвячена питанням щодо розроблення системи кваліметричного оцінювання складних технічних систем з урахуванням вимог міжнародних стандартів стосовно її якості та безпеки. В роботі проаналізовано методи кваліметричного оцінювання, показано різницю між поняттям "вимірювання" та "оцінювання". Доведено, що ці два поняття доцільно використовувати для процедур кваліметрії, які теоретично кваліметричні вимірювання складаються з двох етапів: вимірювання показників (властивостей) та оцінювання рівня якості. До основних характеристик складних технічних систем віднесено якість та безпеку, які обумовлюються як вимогами нормативних документів, так і задоволеністю потенційних споживачів. Тобто вимагають як якісного, так і кількісного оцінювання. Доведено, що поєднання методології кваліметрії та метрології суттєво розширює можливості щодо забезпечення єдності вимірювань, підвищення точності та достовірності отриманих результаів. Запропоновано класифікацію методів кваліметрії за такими ознаками, як показникики якості та джерело отримання інформації. Згідно даної класифікації методи поділено на об’єктивні еврестичні, комбіновані. Для досягнення умов ефективності безпеки складної технічної системи запропоновано використовуати матрицю розгортання функції безпекового показника якості. Для його визначення наведено методику оцінювання невизначеності результатів експертних вимірювань, в основу якої покладено професійну та кваліметричну компетентність експерта.
The master's thesis is devoted to the development of a system of qualimetric evaluation of complex technical systems, taking into account the requirements of international standards for its quality and safety. The paper analyzes the methods of qualimetric evaluation, shows the difference between the concept of "measurement" and "evaluation". It is proved that these two concepts should be used for qualimetry procedures, which theoretically qualimetric measurements consist of two stages: measurement of indicators (properties) and quality level assessment. The main characteristics of complex technical systems include quality and safety, which are determined by both the requirements of regulatory documents and the satisfaction of potential consumers. That is, both qualitative and quantitative evaluation are required. It is proved that the combination of qualimetry methodology and metrology significantly expands the possibilities for ensuring the uniformity of measurements, improving the accuracy and reliability of the results. The classification of qualimetry methods according to such features as quality indicators and source of information is proposed. According to this classification, the methods are divided into objective heuristic, combined. Proposed to achieve the safety conditions of a complex technical system, it is proposed to use a deployment matrix of the safety quality function. To determine it, the method of estimating the uncertainty of the results of expert measurements is based on the professional and qualimetric competence of the expert.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19550
Faculty: Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій
Department: Кафедра прикладної механіки та машин
Appears in Collections:Кафедра прикладної механіки та машин (ПММ)
Магістерські роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dyplom152_Buryak_Khimicheva.pdf2,28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.