Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19556
Title: Соціокультурна компетентність як предмет методичної підготовки майбутніх учителів англійської мови
Other Titles: Sociocultural competence as a subject of future English teachers' methodical training
Authors: Білоус, Аліна Анатоліївна
Keywords: соціокультурна компетентність
іноземна мова
підготовка вчителя
підхід до навчання
професійна компетентність
міжкультурна комунікація
sociocultural competence
foreign language
teacher's training
approach to training
professional competence
cross-cultural communication
Issue Date: Dec-2021
Citation: Білоус А. А. Соціокультурна компетентність як предмет методичної підготовки майбутніх учителів англійської мови / А. А. Білоус // Закарпатські філологічні студії. – 2021. – Вип. 20, Т. 1. – С. 104-111.
Source: Закарпатські філологічні студії
Transcarpathian Philological Studies
Abstract: У статті проведено аналіз проблеми формування соціокультурної компетенції як предмета методичної підготовки студентів – майбутніх учителів англійської мови. На основі аналізу соціально-політичних, психолого-педагогічних і методичних факторів розкривається необхідність формування соціокультурної компетенції студентів старших курсів мовних вищих навчальних закладів як компонента їх майбутньої професійної діяльності. Установлено, що в основу соціокультурної компетенції покладена концепція мовної полікультурної освіти, яка базується на культурознавчих підходах до навчання іноземної мови. Висвітлено шляхи формування методичної підготовки студентів – майбутніх учителів англійської мови до формування соціокультурної компетенції в учнів середніх навчальних закладів. Були розглянуті такі питання як вимоги чинної програми до формування соціокультурної компетенції у студентів мовних вищих навчальних закладів, професійно-педагогічна спрямованість занять з іноземної мови як засіб формування професійно-спрямованої соціокультурної компетенції у майбутніх учителів англійської мови. Досвід показує, що сьогодні студент ВНЗ має широкий спектр можливостей професійного обміну з представниками інших культур, а сучасний школяр – іншомовного спілкування зі своїми однолітками з країн, мова яких вивчається. Отже, необхідність формування соціокультурної компетенції як однієї з основних цілей навчання іноземної мови у всіх закладах освіти України зумовлює соціальний запит. Підкреслюється важливість питання підготовки майбутніх вчителів іноземної мови та їх адаптації до умов викладання з урахуванням соціокультурного розмаїття, що відіграє важливу роль в сучасній освіті України. Наголошено, що вищі навчальні заклади України удосконалюють систему вищої освіти, яка буде в змозі забезпечити взаємодію вчителів, спеціалістів в глобальному просторі, включаючи в себе сукупність культур. Тому сучасні вищі навчальні заклади формують такі риси особистості студентів, які допоможуть їм плідно працювати в умовах XXI століття.
The article analyzes the problem of socio-cultural competence building as a subject of students’ methodical training – future teachers of English. Based on the analysis of socio-political, psychological, pedagogical and methodological factors, the importance of the senior students’ building socio-cultural competence as a component of their future professional occupation is revealed. It has been established that the concept of language multicultural education, which is based on cultural approaches to teaching a foreign language, is the basis of socio-cultural competence. The ways of formation of methodical students’ training as the future teachers of English prior to the students’ building sociocultural competence at secondary schools are highlighted. Issues such as the requirements of the current program for the students’ building socio-cultural competence in the language higher-education institutions, professional and pedagogical focus of the foreign language classes as a means of future English teachers’ building professionally-oriented sociocultural competence have been considered. Experience has shown that today a university student has a wide range of opportunities for professional exchange with representatives of other cultures, and current schoolchildren – for foreign language communication with their peers from the countries whose language is studied. Thus, the need to build socio-cultural competence as one of the main goals of foreign language training in all educational institutions of Ukraine determines the social demand. The importance of future foreign language teachers’ training and their adaptation to the conditions of teaching taking into account socio-cultural diversity, which plays an important role in contemporary education in Ukraine, has been highlighted. It has been emphasized that Ukraine’s higher educational institutions are improving the system of higher education, which will be able to ensure the teachers’ and specialists’ interaction in the global space, including a complex of cultures. Therefore, present-day higher education institutions form such students’ personality traits that will help them to work efficiently in the 21st century.
DOI: 10.32782/tps2663-4880/2021.20.1.20
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19556
Faculty: Інститут права та сучасних технологій
Department: Кафедра філології та перекладу (ФП)
ISSN: 2663-4880 (Print)
2663-4899 (Online)
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра філології та перекладу (ФП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
стаття.pdf408,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.