Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19564
Title: Технологія одержання ПП волокон, модифікованих природними анізометричними наповнювачами
Other Titles: Technology of obtaining PP fibers modified with natural anisometric fillers
Authors: Будаш, Ю. О.
Затолокін, Микола Ігорович
Keywords: глинопорошок
палигорськіт
композиційний матеріал
екструзія
наноглина
clay powder
paligorskite
composite material
extrusion
nanoclay
Issue Date: 21-Dec-2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Затолокін М. І. Технологія одержання ПП волокон, модифікованих природними анізометричними наповнювачами : дипломна магістерська робота за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія / М. І. Затолокін ; наук. кер. Ю. О. Будаш ; рец. В. Г. Хоменко. – Київ : КНУТД, 2021. – 97 с.
Abstract: Розглянуто сучасний стан питань в галузі одержання ПП волокон, модифікованих природними анізометричними наповнювачами. Встановлено, що використання для модифікації ПП волокон термічно обробленого палигорськіту (до 5 мас.%) дозволяє збільшити їх здатність до термоорієнтаційного витягування у всьому дослідженому інтервалі температур орієнтації (100 - 150⁰С). Показано, що введення в ПП волокна 0,2-1 мас.% глинистого наповнювача призводить до зменшення відносної міцності волокон, що може бути наслідком недостатньо рівномірного його розподілу в полімерній матриці. При подальшому збільшенні кількості наповнювача (до 5 мас.%) відносна міцність волокон зростає до значень, характерних для вихідного ПП волокна. Мікроскопічні дослідження дозволили встановити, що в результаті модифікації ПП волокон глинистим наповнювачем відбувається суттєва зміна інтенсивності процесу шийкоутворення при їх термоорієнтаційному витягуванні, а також характеру руйнування орієнтованих філаментів при критичних значеннях межі міцності. Показано, що модифікація ПП волокон глинистим наповнювачем не чинить суттєвого впливу на збереження їх міцності в умовах складного навантаження порівняно з немодифікованими зразками. Проведено аналіз шкідливих, небезпечних факторів пожежної безпеки та енергозбереження при виробництві ПП волокон, модифікованих природними анізометричними наповнювачами.
The current state of issues in the field of obtaining PP fibers modified with natural anisometric fillers is considered. It is established that the use of heat - treated paligorskite fibers (up to 5 wt.%) For modification of PP allows to increase their ability to thermoorientation drawing in the whole studied range of orientation temperatures (100 - 150°C). It is shown that the introduction of PP fiber 0.2-1 wt.% Clay filler leads to a decrease in the relative strength of the fibers, which may be due to insufficiently uniform distribution in the polymer matrix. With a further increase in the amount of filler (up to 5 wt.%), The relative strength of the fibers increases to the values characteristic of the original PP fiber. Microscopic studies have shown that as a result of modification of PP fibers with clay filler there is a significant change in the intensity of the neck formation during their thermal orientation, as well as the nature of the destruction of oriented filaments at critical strength limits. It is shown that the modification of PP fibers with a clay filler does not have a significant effect on maintaining their strength under conditions of complex load compared to unmodified samples. The analysis of harmful, dangerous factors of fire safety and energy saving in the production of PP fibers modified with natural anisometric fillers is carried out.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19564
Faculty: Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій
Department: Кафедра прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон
Appears in Collections:Магістерські роботи
Кафедра хімічних технологій та ресурсозбереження (ХТР)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dyplom161_Zatolokin_Budash.pdf2,02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.