Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19631
Title: Порівняльна оцінка людського капіталу та інших складових інтелектуального капіталу провідних закладів вищої освіти України
Other Titles: Comparative evaluation of human capital and other components of intellectual capital leading institutions of higher education of Ukraine
Authors: Хаустова, Є. Б.
Денисенко, М. П.
Keywords: інноваційний капітал
людський капітал
клієнтський капітал
розвиток капіталу
скорочення капіталу
відновлення капіталу
факторний аналіз
innovation capital
human capital
client capital
capital development
capital reduction
capital recovery
factor analysis
Issue Date: 2021
Citation: Хаустова Є. Б. Порівняльна оцінка людського капіталу та інших складових інтелектуального капіталу провідних закладів вищої освіти України / Є. Б. Хаустова, М. П. Денисенко // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". – 2021. – № 18. – С. 165-171.
Source: Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
Economic Bulletin of National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnical Institute"
Abstract: Метою статті стало викладення методичних підходів до оцінки розвитку інтелектуального капіталу (ІК) закла-дів вищої освіти (ЗВО) в сучасних умовах економічного розвитку України (різкого падіння продуктивності) на підставі визначення гіпотетичних чинників з логічною інтерпретацією впливу їх динаміки на рівень розвитку складових ІК. Здійснено дослідження ЗВО з позиції їх ролі в умовах переходу до економіки знань, визначено диспропорції та основні негативні тенденції, які знижують результативність функціонування провідних вітчизняних університетів. Сучасні емпіричні дослідження ІК пов’язані зі встановлення взаємовпливу між його складовими та продуктивністю. При цьо-му інтерес викликають особливості такого впливу за умов скорочення однієї із складових ІК або різкого падіння обсягів діяльності, що було характерним в останні часи досліджено для ЗВО України, зокрема, найкращих закладів за на-ціональним рейтингом у 2013–2018 роках. Дослідження передбачало проведення факторного аналізу (метод головних компонент) ключових показників діяльності виділеної групи ЗВО. За результатами досліджень факторних наванта-жень було розраховано інтегральний показник розвитку за складовими ІК для окремого ЗВО в межах [-1, 1]. Серед ЗВО спостерігалась однакова (або позитивна, або негативна) динаміка інтегральних показників людського та інноваційно-го капіталів. При цьому клієнтський капітал практично завжди мав негативну динаміку. Практичне значення методу полягає в можливості проведення нефінансового аналізу складових ІК, а також у відсутності суб’єктивного тракту-вання показників, що характерна для експертних методів з бальною шкалою оцінок. Результати його використання можуть бути використаними для проведення порівняльного аналізу показників або одного закладу в динаміці, або групи закладів. Наукова новизна методу полягає в можливості проведення нефінансового аналізу ІК та його складових, а також в усуненні суб’єктивності результатів, що характерна для експертних методів із шкалою бальних оцінок. Запропонований метод визначення динаміки розвитку ІК за його складовими може враховувати різні комбінації ключо-вих і додаткових показників, зокрема, побудованих у збалансованій системі показників. Результати його використання можуть стати основою для розроблення та прогнозного обґрунтування заходів із нарощування окремих складових ІК ЗВО завдяки можливості проведення порівняльного аналізу показників або одного закладу в динаміці, або їх групи. З метою розроблення прогнозних рішень щодо розвитку ІК ЗВО подальші дослідження будуть пов’язані з визначенням можливостей використання лінійних та нелінійних економіко-математичних моделей.
The aim of the article was to present methodological approaches to assessing the development of intellectual capital (IC) of higher education institutions (HEI) in the current conditions of economic development of Ukraine (sharp decline in productivity) based on hypothetical factors with logical interpretation of the impact of their dynamics on the level of IC components. A study of higher education institutions (HEIs) from the standpoint of their role in the transition to a knowledge economy, identified imbalances and major negative trends that reduce the effectiveness of the functioning of leading domestic universities. Modern empirical studies of IR are concerned with establishing the interaction between its components and performance. At the same time, the peculiarities of such influence in terms of reduction of one of the components of the IC or a sharp decline in activity, which has been characteristic of recent studies for free economic zones of Ukraine, in particular, the best institutions according to national rankings in 2013-2018. The study involved a factor analysis (principal components method) of key performance indicators of the selected group of free economic zones. Based on the results of factor load studies, an integrated development indicator was calculated for the components of the IR for a single free range within [-1, 1]. The same (either positive or negative) dynamics of integrated indicators of human and innovation capital was observed among free economic zones. At the same time, client capital has almost always had a negative trend. The practical significance of the method lies in the possibility of conducting non-financial analysis of the components of the IC, as well as in the absence of subjective interpretation of indicators, which is typical for expert methods with a score scale. The results of its use can be used to conduct a comparative analysis of indicators or one institution in the dynamics, or a group of institutions. The scientific novelty of the method lies in the possibility of conducting non-financial analysis of IR and its components, as well as in eliminating the subjectivity of the results, which is characteristic of expert methods with a scale of scores. The proposed method of determining the dynamics of IR development for its components may take into account various combinations of key and additional indicators, primarily caused by a balanced scorecard. The results of its use can be the basis for the development and forecasting of measures to encourage individual components of the IR ZVO to be able to compare similar indicators or one institution in the dynamics, or their groups. Using the development of forecasting solutions for the development of IR ZVO further research will be involved in determining the possibilities of using linear and nonlinear economic and mathematical models.
DOI: 10.20535/2307-5651.18.2021.240536
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19631
Faculty: Факультет управління та бізнес-дизайну
Department: Кафедра смарт-економіки
ISSN: 2307-5651 (Print)
2412-5296 (Online)
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра смарт-економіки (СЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Хаустова_стаття.pdf438,97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.