Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19635
Title: Enterprise integration models: advantages and challenges of implementation in the context of the COVID-19 pandemic
Other Titles: Моделі інтеграції підприємств: переваги та проблеми реалізації в умовах пандемії COVID-19
Authors: Shatska, Zorina
Keywords: business structures
business models
system approach
coronavirus disease
supply chains
підприємницькі структури
моделі бізнесу
системний підхід
коронавірусне захворювання
ланцюги поставок
Issue Date: 2021
Citation: Shatska Z. Enterprise integration models: advantages and challenges of implementation in the context of the COVID-19 pandemic / Z. Shatska // Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series "Economics". – 2021. – Vol. 8, No. 2. – P. 17-24.
Source: Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series Series "Economics"
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія "Економіка"
Научный вестник Мукачевского государственного университета. Серия "Экономика"
Abstract: The relevance of the study of the choice of enterprise integration model is related to the need to solve various problems faced by Ukrainian enterprises in the context of the COVID-19 pandemic, including: reduction in profitability, reduction in investment, increase in the level of costs for ensuring the protection and safety of employees, the transition to environmental and savings production, and others. The purpose of the study is to analyse the existing Ukrainian and foreign business models based on synergy and integration, which allows creating a business structure. The theoretical and methodological basis of the study is general scientific and specific methods used to solve the problem of operation, integration, and development of enterprises in the context of the COVID-19 pandemic. The paper summarises the problems faced by Ukrainian enterprises amid the COVID-19 pandemic. It is proposed as one of the ways out of the crisis of Ukrainian enterprises after the COVID-19 pandemic, the transition to business models based on synergy and integration with the formation of a business structure. For this purpose, Ukrainian and foreign models of creating business structures based on synergy and integration are summarised. The following models developed by Ukrainian researchers are identified: the model of a horizontally integrated business structure; the model of a vertically integrated business structure; the model of a globally integrated business structure; the model of a conglomerate-integrated business structure. The following models developed by foreign researchers are also summarised: a model for quantifying the impact of enterprise integration on the results of its activities; an information model; a model for designing and implementing an integrated enterprise system; a “three-lens” model; a business case model; a model for inter- and intra-organisational cooperation.
Актуальність дослідження питання вибору моделі інтеграції підприємств пов’язана з необхідністю вирішення різноманітних проблем, які постали перед українськими підприємствами в умовах пандемії COVID-19, серед яких: зниження прибутковості, скорочення інвестицій, підвищення рівня витрат на забезпечення захисту та безпеки працівників, перехід до екологічного та ощадного виробництва та інші. Мета статті полягає в аналізі наявних українських і закордонних моделей бізнесу, заснованих на синергії та інтеграції, які дають змогу сформувати підприємницьку структуру. Теоретико-методологічною основою дослідження є загальнонаукові та специфічні методи, за допомогою яких вирішується проблема функціонування, інтеграції та розвитку підприємств в умовах пандемії COVID-19. У статті узагальнено проблеми, з якими стикнулися українські підприємства в умовах пандемії COVID-19. Запропоновано як один із напрямів виходу українських підприємств із кризи після пандемії COVID-19, перехід до моделей бізнесу, заснованих на синергії та інтеграції з формуванням підприємницької структури. Для цього узагальнено українські та закордонні моделі формування підприємницьких структур, заснованих на синергії та інтеграції. Виокремлено такі моделі, що розроблено українськими дослідниками: модель горизонтально-інтегрованої підприємницької структури; модель вертикально-інтегрованої підприємницької структури; модель глобально-інтегрованої підприємницької структури; модель конгломератно-інтегрованої підприємницької структури. Також узагальнено такі моделі, які розроблено закордонними дослідниками: модель кількісної оцінки впливу інтеграції підприємства на результати його діяльності; інформаційна модель; модель проектування та впровадження інтегрованої системи підприємств; модель «Трьох лінз»; модель бізнес-кейсів; модель між- та внутрішньоорганізаційного співробітництва.
DOI: 10.52566/msu-econ.8(2).2021.17-24
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19635
Faculty: Факультет управління та бізнес-дизайну
Department: Кафедра смарт-економіки
ISSN: 2313-8114 (Print)
2518-1254 (Online)
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра смарт-економіки (СЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Scientific_Bulletin_of_MSU_Series_Economics_2021_Vol_8,_No_2_17-24.pdf680,46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.