Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19645
Title: Прогностична модель підготовки фахівців в закладах професійної (професійно‐технічної) освіти
Other Titles: Prognostic model for training specialists in institutions of professional (vocational and technical) education
Прогностическая модель подготовки специалистов в заведениях профессионального (профессионально-технического) образования
Authors: Єжова, О. В.
Мукан, Н. В.
Біда, О. А.
Білик, О. С.
Keywords: професійна (професійно‐технічна) освіта
прогноз
модель
педагогічні умови
фактори
прогнозоване виробництво
vocational education
forecast
model
pedagogical conditions
factors
prognosis production
профессиональное (профессионально‐техническое) образование
педагогические условия
факторы
прогнозируемое производство
Issue Date: 2022
Citation: Прогностична модель підготовки фахівців в закладах професійної (професійно‐технічної) освіти / О. В. Єжова, Н. В. Мукан О. А. Біда, О. С. Білик // Вісник післядипломної освіти. Серія "Педагогічні науки". – 2022. – Вип. 19 (48). – С. 28-43.
Source: Вісник післядипломної освіти. Серія "Педагогічні науки"
Bulletin of Postgraduate education. Educational Sciences Series
Abstract: Статтю присвячено обґрунтуванню змісту і структури прогностичної моделі підготовки кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно‐технічної) освіти (ЗПТО). Для вирішення поставленої мети використано теоретичні методи наукового дослідження: аналіз актуального стану досліджуваної проблеми у педагогічній та спеціальній літературі, моделювання. В дослідженні використано такі підходи: міждисциплінарний, системний, кібернетичний, компетентнісний; діяльнісний. У результаті дослідження створено прогностичну модель підготовки фахівців у ЗПТО, як систему, яка дозволяє отримувати нову інформацію про її взаємопов’язані структурні елементи, умовно об’єднані в такі блоки: факторний, цільовий, теоретико‐методологічний, змістово‐технологічний, результативний. Запропонована модель за галуззю застосування науково‐дослідницька, імітаційна; за формою інформаційна, кібернетична; за структурою мережева; за ступенем деталізації укрупнена; за розвитком в часі прогностична; за ступенем відтворення основних рис системи функціональна; за широтою охоплення проблематики міжнародна. Модель має на меті забезпечення готовності майбутніх кваліфікованих робітників до здійснення професійної діяльності в умовах як сучасного, так і прогнозованого виробництва. Модель відрізняється від аналогічних розробок наявністю факторного блоку, який містить інформацію про сценарний прогноз щодо інноваційного розвитку галузі за такими складниками: зміст праці, обладнання, матеріали й технології. Сформульовано педагогічні умови підготовки кваліфікованих робітників у ЗПТО з застосуванням прогностичних моделей: 1) підпорядкування моделі системі цілей підготовки в ЗПТО; 2) узгодження змісту моделі з прогнозом інноваційного розвитку галузі, в якій працюватиме випускник; 3) розроблення методики впровадження моделі; 4) наявність відповідного організаційного, програмного, технічного та кадрового забезпечення.
The article is devoted to the substantiation of the content and structure of the predictive model for training specialists in institutions of vocational education (VET). To solve the set goals, theoretical methods of scientific research were used: analysis of the current state of the problem under study in the pedagogical and special literature, modeling. The study used interdisciplinary, systemic, cybernetic, competency‐based; activity approaches. As a result of the study, a predictive model for the training of specialists in the VET was developed – this is a system that, reproducing the system of professional training of future skilled workers, allows you to obtain new information about interrelated structural elements, conditionally combined into blocks: factorial, target, theoretical and methodological, content‐technological, productive. The created predictive model for the scope of research, simulation; informational, cybernetic in form; network structure; enlarged in terms of detail; development over time predictive; according to the degree of reproduction of the main features of the system, functional; in terms of the breadth of coverage of the issues of training specialists is international. The purpose of the implementation of the model is to ensure the readiness of future skilled workers for the production of professional activities in the conditions of modern and predictable production. The model differs from similar developments by the presence of a factor block containing information about the scenario forecast regarding innovative development for the following components: labor content, equipment, materials and technologies. Pedagogical conditions for the training of skilled workers in VET with the use of predictive models are formulated: 1) subordination of the model to the system of training goals; 2) coordination of the content of the model with the forecast of the innovative development of the industry; 3) development of a methodology for implementing the model; 4) availability of organizational, software, technical and personnel support.
Статья посвящена обоснованию содержания и структуры прогностической модели подготовки специалистов в заведениях профессионального (профессионально‐технического) образования (ЗПТО). Для решения поставленных целей использованы теоретические методы научного исследования: анализ актуального состояния изучаемой проблемы в педагогической и специальной литературе, моделирование. В исследовании использован междисциплинарный, системный, кибернетический, компетентностный; деятельностный подходы. В результате исследования разработана прогностическая модель подготовки специалистов в ЗПТО – это система, которая, воспроизводя систему профессиональной подготовки будущих квалифицированных рабочих, позволяет получать новую информацию о взаимосвязанных структурных элементах, условно объединенных в блоки: факторный, целевой, теоретико‐методологический, содержательно‐технологический, результативный. Созданная прогностическая модель по сфере применения научно‐исследовательская, имитационная; по форме информационная, кибернетическая; по структуре сетевая; по степени детализации укрупненная; по развитию во времени прогностическая; по степени воспроизведения основных черт системы функциональная; по широте охвата проблематики подготовки специалистов международная. Целью внедрения модели является обеспечение готовности будущих квалифицированных рабочих к производству профессиональной деятельности в условиях современного и прогнозируемого производства. Модель отличается от аналогичных разработок наличием факторного блока, содержащего информацию о сценарном прогнозе касательно инновационного развития по следующим составляющим: содержание труда, оборудование, материалы и технологии. Сформулированы педагогические условия подготовки квалифицированных рабочих в ЗПТО с применением прогностических моделей: 1) подчинение модели системе целей подготовки в ЗПТО; 2) согласование содержания модели с прогнозом инновационного развития отрасли; 3) разработка методики внедрения модели; 4) наличие организационного, программного, технического и кадрового обеспечения.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19645
Faculty: Факультет дизайну
Department: Кафедра ергономіки і дизайну
ISSN: 2218-7650
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра ергономіки і дизайну (ЕД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
стЄжова_Мукан_Біда_Білик_ПТУ_2022.pdf575,9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.