Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19646
Title: Методика формування комунікативної компетентності у старшокласників з використанням мультимедійних засобів навчання (відеоматеріалів)
Other Titles: Methodology of high school students' communicative competence building with the use of multimedia teaching means of education (videos)
Authors: Білоус, Аліна Анатоліївна
Keywords: комунікативна компетентність
іноземна мова
підхід до навчання
міжкультурна комунікація
мультимедійні засоби навчання
відеоматеріали
communicative competence
foreign language
approach to training
cross-cultural communication
multimedia materials
video footage
Issue Date: 2022
Citation: Білоус А. А. Методика формування комунікативної компетентності у старшокласників з використанням мультимедійних засобів навчання (відеоматеріалів) / А. А. Білоус // Інноваційна педагогіка. – 2022. – Вип. 43, Т. 1. – С. 35-42.
Source: Інноваційна педагогіка
Innovative Pedagogy
Abstract: У статті показана необхідність формування комунікативної компетентності у старшокласників з використанням мультимедійних засобів навчання (відеоматеріалів) в сучасних умовах. Наголошено, що сьогодні актуальності набуває міжкультурна комунікація у сфері повсякденного спілкування – знання моделей спілкування, культурних стереотипів, ціннісних орієнтирів, образів і символів культури. Використання відеоресурсів розглядається як ефективний спосіб створення автентичного мовного середовища, в якому відбувається залучення учнів до іншомовної культури з урахуванням особливостей рідної культури. Більш того, використання відеозаписів на уроках сприяє індивідуалізації вчення і розвитку вмотивованості мовної діяльності школярів. При використанні відеофільмів на уроках іноземної мови розвиваються два види мотивації: самомотивація, коли фільм цікавий сам по собі, і мотивація, яка досягається тим, що учневі буде показано, що він може зрозуміти мову, яка вивчається. Це приносить задоволення і додає віри в свої сили і бажання до подальшого самовдосконалення. Висвітлено різні особливості і підходи використання відеоматеріалів в процесі навчання іноземної мови. Зазначено, що застосування медіа ресурсів в процесі навчання є доволі ефективним, але за умов доцільності і раціональності. В результаті проведеного дослідження було встановлено, що використання такого виду технічних засобів навчання, як автентичні художні відеофільми в навчальному процесі дає такі переваги: створення позитивної мотивації учіння, моделювання іншомовного середовища; проведення навчання на основі природного звукового мовлення із зображенням екстралінгвістичних рис і способів реалізації. Відеоматеріал дозволяє, окрім завдань на розуміння, давати учням завдання на трактування міміки і жестів, на розпізнавання стилю взаємин для того, щоб у реальній ситуації учні не робили грубих помилок при спілкуванні з представниками країни мови, що вивчається. Визначено етапи організації відеоуроку, наведено приклади видів діяльності на уроках з використанням відеоматеріалів. Доведено, що відеоматеріали являють собою зразки аутентичного мовленнєвого спілкування, створюють атмосферу реальної мовленнєвої комунікації, роблять процес засвоєння іншомовного матеріалу більш живим, цікавим, проблемним, переконливим, емоційним.
The article shows the need for high school students’ communicative competence building with the use of multimedia teaching means of education (videos) in the current context. It is emphasized that nowadays intercultural communication becomes relevant in the field of everyday communication – knowledge of communication models, cultural stereotypes, values, images and symbols of culture. The use of videos is seen as an effective way to create an authentic language environment in which students are involved in the foreign language culture, taking into account the peculiarities of native culture. Moreover, the use of videos on the lessons contributes to the individualization of learning and the development of motivation of students’ language activities. When using videos in the foreign language lessons, two types of motivation are developed: self-motivation, when the film is interesting in itself, and motivation, which is achieved by showing the student that he can understand the language being learned. It brings satisfaction and puts faith in their strength and desire for further self-improvement. Different features and approaches of using video footage in the process of learning a foreign language are highlighted. It is noted that the use of media resources in the educational process is quite effective, but on condition of feasibility and rationality. As a result of the study it has been found that the use of such technical means of teaching as authentic feature films in the educational process has the following advantages: creating a positive motivation to learn, modeling a foreign linguistic environment; training on the basis of natural sound speech with the image of extralinguistic features and methods of implementation. In addition to comprehension tasks, the video footage allows students to interpret facial expressions and gestures, to recognize the style of relationships so that students do not make big mistakes in a real situation when communicating with representatives of the country of the language being studied. The phases of video lesson organization are determined, examples of activities on the lessons with the use of videos are given. It is proved that videos are examples of authentic speech communication, create an atmosphere of real speech communication, make the process of learning foreign language material more lively, interesting, problematic, convincing, emotional.
DOI: 10.32843/2663-6085/2022/43/1.6
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19646
Faculty: Інститут права та сучасних технологій
Department: Кафедра філології та перекладу (ФП)
ISSN: 2663-6085 (Print)
2663-6093 (Online)
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра філології та перекладу (ФП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Білоус_А.А.pdf215,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.