Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19648
Title: Особливості перекладу юридичних текстів
Other Titles: The peculiarities of legal texts translation
Authors: Роєнко, Л. В.
Горлатова, О. М.
Редько, С. П.
Keywords: юридичний переклад
особливості юридичних текстів
переклад юридичних документів
методи перекладу
переклад юридичних термінів
legal translation
peculiar features of legal texts
translation of legal documents
translation methods
translation of legal terms
Issue Date: 2021
Citation: Роєнко Л. В. Особливості перекладу юридичних текстів / Л. В. Роєнко, О. М. Горлатова, С. П. Редько // Актуальні питання іноземної філології. – 2021. – Вип. 15. – С. 91-96.
Source: Актуальні питання іноземної філології
Current Issues of Foreign Philology
Abstract: У статті розглядається питання особливостей перекладу юридичних текстів (документів) українською мовою з англійської мови і навпаки. Юридичні документи характеризуються лаконічністю, точністю і чіткістю викладу, щоб попередити обман та матеріальні збитки. У статті зазначено види класифікацій юридичних документів, їх основні мовні риси. У даному дослідженні проаналізовано загальні методи перекладу, запропоновані П. Ньюмарком, серед яких зазначено види перекладу: по окремих словах, дослівний, еквівалентний, семантичний, адаптація, вільний, ідоматичний, комунікативний. Основна увага статті прикута до типів термінів, що вживаються в юридичному тексті, особливості перекладу юридичних термінів та вимоги до термінології юридичних документів. У статті розглядаються дев’ять специфічних ознак, що притаманні юридичній англійській мові, представлені Д. Мелінкофом. У дослідженні здійснено спробу детальніше розглянути мовні особливості юридичних текстів, серед яких можемо назвати наявність чітко визначеної формальної структури, використання мови, що не містить емоційно забарвлену, розмовну, жаргонну чи метафоричну лексику; наявність повторів одного і того ж терміну; виклад інформації здійснюється переважно у теперішньому часі; наявність латинських словосполучень, слів давньоанглійського походження; присудки в реченнях часто вживаються у пасивному стані; особлива роль належить використанню модальних дієслів зі значенням зобов’язання; використання у текстах юридичних документів особливих ідіоматичних виразів та фразеологічних сполучень. Пояснюється спосіб перекладу складних термінів. Проаналізовано причини неточного перекладу термінів. Звертається увага на фактори, що породжують труднощі виконання перекладу юридичного тексту з української мови на англійську і навпаки. У дослідженні наголошено на важливості максимально точного перекладу юридичних текстів іноземною мовою, оскільки нотаріально засвідчений переклад документа має таку ж саму юридичну силу, що й оригінальний документ.
The paper tackles the issue of the peculiarities of the translation of legal texts (documents) into Ukrainian from English and vice versa. Legal documents are characterized by conciseness, accuracy and clarity of presentation to prevent fraud and material damage. The article indicates the types of classifications of legal documents, their main linguistic features. This study analyzes the general methods of translation proposed by P. Newmark, among which includes the following types of translation: word-for-word, literal, equivalent, semantic, adaptation, free, idomatic and communicative one. The main attention of the article is focused on the types of terms used in the legal text, the peculiarities of translation of legal terms and the requirements for the terminology of legal documents. The article considers nine specific features inherent in legal English, presented by D. Melinkoff. The study attempts to consider in more detail the linguistic features of legal texts, among which we can name the presence of a clearly defined formal structure, the use of language that does not contain emotionally colored, colloquial, slang or metaphorical vocabulary; the presence of repetitions of the same term; the presentation of information is carried out mainly in the present tense; the presence of Latin phrases, words of ancient English origin; predicates in sentences are often used in the passive voice; a special role belongs to the use of modal verbs with the meaning of obligation; use of special idiomatic expressions and phraseological combinations in the texts of legal documents. The method of translation of complex terms has been explained. The reasons for inaccurate translation of terms have been analyzed. Attention is drawn to the factors that create difficulties in translating legal text from Ukrainian into English and vice versa. The study emphasizes the importance of the most accurate translation of legal texts into a foreign language, as a notarized translation of legal document has the same legal force as the original document.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19648
Faculty: Інститут права та сучасних технологій
Department: Кафедра філології та перекладу (ФП)
ISSN: 2410-0927 (Print)
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра філології та перекладу (ФП)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.