Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1968
Title: Облікові підходи до формування фінансової звітності: національний та міжнародний аспекти
Authors: Безверхий, К. В.
Keywords: МСФЗ
бухгалтерський облік
звітність
стандарти
гармонізація
відмінності
МСФО
бухгалтерский учет
отчетность
стандарты
гармонизация
различия
IFRS
accounting
reporting
standards
harmonization
diff erences
Issue Date: Jun-2016
Citation: Безверхий К.В. Облікові підходи до формування фінансової звітності: національний та міжнародний аспекти / К. В. Безверхий // Наукові праці НДФІ. – № 2 (75). – С. 62-71.
Source: Наукові праці НДФІ
Abstract: Проведено аналіз відмінностей облікових підходів за НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" та Міжнародних стандартів фінансової звітності в умовах інституційних перетворень у нерозривному зв’язку з виробничими та інтеграційними процесами з метою їх гармонізації зі світовою практикою. Теоретико-методологічною основою наукового дослідження є фундаментальні положення економічної теорії, бухгалтерського обліку та аналізу, опубліковані провідними вченими-економістами статті й монографії. Методи аналізу та синтезу використано для виокремлення відмінностей НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" та Міжнародних стандартів фінансової звітності. Результат проведеного дослідження буде корисним для гармонізації бухгалтерського обліку за НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" та Міжнародними стандартами фінансової звітності щодо застосування єдиних організаційних і методологічних підходів у системі національного бухгалтерського обліку та світової бухгалтерської практики. Запропоновано конкретні заходи щодо вдосконалення НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" та приведення його положень у відповідність до міжнародних стандартів фінансової звітності.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1968
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра обліку і аудиту
ISSN: 2414-3499
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра обліку і аудиту (ОА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Npndfi_2016_2_6.pdf233,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.