Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19708
Title: Деякі види творів, розміщених в Інтернеті, та особливості їх охорони українським авторським правом порівняно з законодавством США
Other Titles: Some types of works posted on the Internet, and the peculiarities of their protection by Ukrainian copyright compared to US law
Authors: Коваленко, Інна Анатоліївна
Keywords: право інтелектуальної власності
юридична відповідальність
плагіат
твори
авторське право
мережа Інтернет
intellectual property right
legal liability
plagiarism
works
copyright
Internet network
Issue Date: 18-Jun-2022
Citation: Коваленко І. А. Деякі види творів, розміщених в Інтернеті, та особливості їх охорони українським авторським правом порівняно з законодавством США / І. А. Коваленко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2022. – Вип. 70. – С. 181-185.
Source: Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право
Uzhhorod National University Herald. Series: Law
Abstract: У статті розглянуто особливості захисту від плагіату творів розміщених в Інтернеті та особливості їх охорони українським авторським правом порівняно з законодавством США. Проаналізовано співвідношення особливостей комп’ютерної програми як об’єкта охорони авторського права. Адже, програма похідна від алгоритму та є у певному сенсі, його еквівалентом. Це означає, що деякі основні риси алгоритмів властиві і програмам. Також програму можна розглянуто в якості засобу реалізації алгоритму, і як такої, що характеризується певними відмінними рисами, з яких для цілей дослідження програми як об’єкта авторсько-правової охорони можна виділити таку: на відміну від алгоритму, що являє собою послідовність логіко-математичних операцій перетворення інформації, програма містить послідовність команд, що описують процес реалізації алгоритму і забезпечують керування цим процесом. Об’єктивною формою вираження програми є її запис формалізованою мовою однотипних комп’ютерів. Визначено, що захист комп’ютерних програм авторсько-правовими нормами, складає велику теоретичну і практичну цікавість як найбільш простий та економічний. Охарактеризовано юрисдикційну та неюрисдикційну форми захисту патентного права, з’ясовані основні способи захисту права інтелектуальної власності. Акцентовано увагу на судовій забороні як способі захисту права інтелектуальної власності, проаналізовано міжнародний індекс прав власності, зокрема рівень захисту прав інтелектуальної власності в Україні та в США. Встановлено факт низького показника захисту прав інтелектуальної власності в нашій державі порівняно з європейськими країнами. Виділено основні проблемні питання захисту права інтелектуальної власності в Україні. Наголошено на необхідності адаптації національного законодавства до правової системи Європейського союзу. Існує цілий ряд міжнародних договорів, що регулюють відносини в сфері інтелектуальної власності на міжнародному рівні. Євроінтеграційний курс України свідчить про її бажання адаптувати свою правову систему до європейських стандартів, а тому, укладаючи Угоду про асоціацію з ЄС, Україна взяла на себе зобов’язання гармонізувати своє законодавство у сфері інтелектуальної власності з європейським законодавством. Наведено положення ряду європейських нормативно-правових актів, які регламентують питання захисту права інтелектуальної власності. Проблематика збору доказової бази щодо порушення права інтелектуальної власності лишається відкритим питанням як національну судову практику з цього питання. Необхідно створення спеціалізованого судового органу, який би розглядав справи про порушення прав інтелектуальної власності, зокрема і в мережі Інтернет. Необхідно посилювати юридичну відповідальність за порушення у сфері інтелектуальної власності, зокрема щодо розповсюдження піратської продукції.
The article deals with the peculiarities of protection against plagiarism of works posted on the Internet and the peculiarities of their protection by Ukrainian copyright compared with US legislation. The ratio of features of the computer program as an object of copyright protection is analyzed. After all, the program derived from the algorithm and is in a sense, its equivalent. This means that some basic features of algorithms are inherent in programs. The program can also be considered as a means of implementing an algorithm, and as such, characterized by certain distinct features from which for the purposes of the program research as an object of copyright protection can be distinguished: unlike the algorithm, which is a sequence of logical-mathematical Transformation operations, the program contains a sequence of commands that describe the process of implementing an algorithm and provide control of this process. The objective form of expression of the program is its recording formalized language of simultaneous computers. It is determined that the protection of computer programs by copyright norms, is a great theoretical and practical curiosity as the simplest and economical. The jurisdictional and non-legal forms of protection of patent law are characterized, the main ways of protecting intellectual property rights are clarified. The emphasis on the judicial prohibition as a way of protecting intellectual property rights is analyzed by the international index of property rights, in particular the level of protection of intellectual property rights in Ukraine and in the United States. The fact of a low indicator of protection of intellectual property rights in our country is established compared to European countries. The main issues of protection of intellectual property rights in Ukraine are highlighted. It is emphasized the need to adapt national legislation to the legal system of the European Union. There are a number of international treaties regulating intellectual property relations at the international level. The European integration course of Ukraine indicates its desire to adapt their legal system to European standards, and therefore, concluding an Association Agreement with the EU, Ukraine has undertaken to harmonize its intellectual property legislation with European legislation. The provisions of a number of European legal acts regulating the issue of protecting intellectual property rights are given. Problems of collecting evidence base for violation of intellectual property rights remains open issues as a national judicial practice on this issue. It is necessary to create a specialized judiciary that would consider cases of violation of intellectual property rights, including on the Internet. It is necessary to enhance legal responsibility for violations in the field of intellectual property, in particular regarding the distribution of pirate products.
DOI: 10.24144/2307-3322.2022.70.26
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19708
Faculty: Інститут права та сучасних технологій
Department: Кафедра приватного та публічного права
ISSN: 2307-3322
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра приватного та публічного права (ППП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20220802_301.pdf708,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.