Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19715
Title: Проєктування колекції жіночого костюма на основі адаптації образних властивостей бретонського традиційного вбрання до актуальних тенденцій моди
Other Titles: Designing a collection of women's costumes based on the adaptation of the figurative properties of Breton traditional clothing to current fashion trends
Authors: Чупріна, Наталія
Калайда, Віталія
Keywords: художнє проєктування костюма
бретонський костюм
актуальний проєктний образ
композиційні властивості
структура колекції
artistic costume design
Breton costume
actual design image
compositional properties
collection structure
Issue Date: 2022
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Калайда В. Проєктування колекції жіночого костюма на основі адаптації образних властивостей бретонського традиційного вбрання до актуальних тенденцій моди : дипломна бакалаврська робота за спеціальністю 022 Дизайн / В. Калайда ; наук. кер. Н. Чупріна ; рец. Т. Струмінська. – Київ : КНУТД, 2022. – 81 с.
Abstract: Основою для розробки колекції обрано національний костюм Бретані, одного з регіонів сучасної Франції. Актуальність культурної спадщини залишається незмінною вже котре століття поспіль, як і будь-який народ, бретонці цікавляться та популяризують свою культуру. Було вивчено обрану тему шляхом дослідження джерел інформції: книги, статті, веб-сайти – переважно іноземного походження. Після аналізу та глибокого вивчення першоджерела розроблено та деталізовано форму та колорит моделей, визначено матеріли для реалізації дизайн-проєкту. У проєктному розділі описана структура процесу розробки колекції, враховуючи сучасні тренди, потреби та уподобання споживача тощо. Після аналізу розроблено колекцію повсякденного та святкового одягу, який несе в собі деталі та риси першоджерела. Визначена логіка формоутворення та композиційне рішення кожного блоку колекції. Розроблені технічні рисунки для моделі, що передбачається для виконання в матеріалі. У третьому розділі проведений аналіз ринку, сучасних тенденцій моди жіночого костюма. Загальною характеристикою стильвого напряму визначено розробку елегантної жіночої сукні. Описано зовнішній вигляд та виготовлено конструкцію обраної моделі. Розроблений детальний алгоритм дій при виконанні данної моделі у матеріалі. На основі передпроєктного аналізу та художнього проєктування створено колекцію сучасного одягу, яка відповідає меті та завданню дипломної роботи, відображає сутність бретонського костюма та відповідає сучасним модним тенденціям, потребам споживачів.
The basis for the development of the collection was chosen the national costume of Brittany, one of the regions of modern France. The relevance of cultural heritage has remained unchanged for centuries, like any nation, the Bretons are interested in and promote their culture. The chosen topic was studied by researching sources of information: books, articles, websites - mostly of foreign origin. After analysis and indepth study of the original source, the shape and color of the models are developed and detailed, materials for the implementation of the design project are determined. he project section describes the structure of the collection development process taking into account current trends, needs and preferences of the consumer and so on. After the analysis, a collection of everyday and festive clothes was developed, which carries the details and features of the original source. The logic of formation and compositional solution of each block of the collection are determined. Developed technical drawings for the model to be performed in the material. The third section analyzes the market, current trends in women's fashion. The general characteristic of the style direction is the development of an elegant women's dress. The appearance and construction of the selected model are described. A detailed algorithm of actions when performing this model in the material is developed. Based on pre-design analysis and artistic design, a collection of modern clothing was created, which meets the purpose and objectives of the thesis, reflects the essence of the Breton costume and meets modern fashion trends, consumer needs.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19715
Faculty: Факультет дизайну
Department: Кафедра мистецтва та дизайну костюма
Appears in Collections:Бакалаврські роботи
Кафедра мистецтва та дизайну костюма (МДК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dyplom022_Chuprina_Kalayda.pdf2,94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.