Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19717
Title: Проєктування колекції молодіжного одягу для мас-маркету за мотивами стильового напряму "хіп-хоп"
Other Titles: Designing a collection of youth clothing for the mass market based on the style of hip-hop
Authors: Чупріна, Наталія
Чухальова, Олександра
Keywords: колекція одягу
мас-маркет
образно-проєктне рішення
стильовий напрям
стилістика
дизайнерський бренд
ритейл-бренд
кастомізація
clothing collection
mass market
image-design solution
style direction
stylistics
design brand
retail brand
customization
Issue Date: 2022
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Чухальова О. Проєктування колекції молодіжного одягу для мас-маркету за мотивами стильового напряму "хіп-хоп" : дипломна бакалаврська робота за спеціальністю 022 Дизайн / О. Чухальова ; наук. кер. Н. Чупріна ; рец. Т. Струмінська. – Київ : КНУТД, 2022. – 95 с.
Abstract: Метою роботи є дослідження принципів та засобів розробки образно-проєктних рішень в дизайні сучасного одягу, в контексті кастомізації речей у сфері моди початку ХХІ століття. В роботі досліджено соціально-культурні передумови розвитку напрямів розвитку дизайну періоду 2000-2010 років. Автором охарактеризовано явище кастомізації при розробці моделей одягу та колекцій костюма в сучасній системі моди. Визначено чинники розвитку, особливості та підходи до масової кастомізації в художньому проєктуванні колекцій молодіжного одягу мас-маркету. За результатами проєктної розробки обгрунтовано шляхи впливу нових технологій та матеріалів на розвиток напрямів дизайну 2000-2010 рр. Також в роботі проаналізовано фактори поширення у суспільстві споживання стильових ознак явища масової культури "хіп-хоп" та їх адаптації в дизайні модного одягу. За результатами дослідження розроблено ескізний проєкт колекції жіночого та чоловічого одягу на основі стильового напряму "хіп-хоп". Наведені приклади різних типів колекцій, актуальних в поточному сезоні моди та визначені фактори кастомізації при проєктуванні моделей одягу для мас-маркету. Проаналізовано актуальність "хіп-хоп" стилістики в сучасному одязі. Описані принципи застосування зібраного матеріалу в колекції. Також окреслені характеристики потенційного споживача, на якого орієнтована розроблена колекція. Проаналізована кольорова гама колекції та її декоративне оформлення.
The aim of the work is to study the principles and means of developing image and design solutions in the design of modern clothing, in the context of customization of things in the field of fashion of the early XXI century. The socio-cultural preconditions of the development of the directions of design development of the period 2000-2010 are investigated in the work. Author describes the phenomenon of customization in the development of clothing models and costume collections in the modern fashion system. The factors of development, features and approaches to mass customization in the artistic design of youth clothing collections of the mass market are determined. According to the results of the project development, the ways of influencing new technologies and materials on the development of design trends in 2000-2010 are substantiated. According to the results of the research, a sketch project of the collection of women's and men's clothing based on the style direction "hip-hop" was developed. Examples of different types of collections relevant in the current fashion season are given and customization factors are identified when designing clothing models for the mass market. The relevance of "hip-hop" style in modern clothing is analyzed. The principles of application of the collected material in the collection are described. The characteristics of the potential consumer, on which the developed collection is focused, are also outlined. The color scheme of the collection and its decorative design are analyzed.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19717
Faculty: Факультет дизайну
Department: Кафедра мистецтва та дизайну костюма
Appears in Collections:Бакалаврські роботи
Кафедра мистецтва та дизайну костюма (МДК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dyplom022_Chuprina_Chukhalyova.pdf3,01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.