Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19720
Title: Розробка колекції молодіжного одягу з удосконаленими функціональними властивостями зі зберіганням мінімалізму вуличних художників
Other Titles: Development of a collection of youth clothing with improved functional properties while maintaining the minimalism of street artists
Authors: Чупріна, Наталія
Хоменко, Владислав
Keywords: дизайн
мінімалізм
стильовий напрям
технологічний одяг
дизайнерський бренд
design
outdoor
minimalism
style direction
technological clothes
designer brand
Issue Date: 2022
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Хоменко В. Розробка колекції молодіжного одягу з удосконаленими функціональними властивостями зі зберіганням мінімалізму вуличних художників : дипломна бакалаврська робота за спеціальністю 022 Дизайн / В. Хоменко ; наук. кер. Н. Чупріна ; рец. Т. Струмінська. – Київ : КНУТД, 2022. – 105 с.
Abstract: Стильовий напрям мінімалізм завжди мав і має місце як у високій моді, так і у вуличному одязі для повсякденного носіння. Прості форми та комфорт завжди привертали увагу та додавали почуття легкості у глобалізоване та інформатизоване життя людей. Технологічний одяг вже давно відійшов від свого традиційного призначення та успішно влився у міські умови. Створення сучасного одягу все більше наголошує на функціональності сучасного вбрання, тому впровадження інноваційних технологій розробки одягу та матеріалів для нього спонукає та сприяє до створення максимально комфортного, зручного і в той же час сучасного одягу. У роботі представлено огляд на стиль outdoor, його філософію та принципи конструювання, а також здійснено аналіз напряму мінімалізм у одязі графіті художників. Визначено актуальність даних напрямів у сучасному дизайні одягу; обґрунтовано проектні прийоми застосування художньо-композиційних особливостей у розробці молодіжного технологічного одягу з акцентуванням уваги на його функціональності та комфорті під час носіння. Автором визначено, що соціально-історичні передумови розвитку функціонального одягу "outdoor" є безпосереднім результатом впливу науково-технічного прогресу ХХ століття на технології виробництва інноваційних матеріалів для створення виробів з удосконаленими функціональними та ергономічними властивостями у військовій, спортивній сферах та для потреб альпінізму. В дослідженні обгрунтовано, що дизайн-ергономічні та технологічні потреби сфери діяльності сучасного суспільства "outdoor" вимагають специфічних умов формоутворення, проєктування та виготовлення асортименту модного одягу з удосконаленими функціональними властивостями. Також в роботі охарактеризовано, що для проєктування молодіжного одягу широкого призначення доцільним є створення нових силуетів для покращення комфортності та естетичності на основі поєднання технологій outdoor та образно-проєктних рішень стильового напряму "мінімалізм". Метою дослідження проєктної ситуації та виконання дизайн-проєкту є розробка чоловічої колекції одягу, яка поєднує в собі актуальний модний тренд outdoor та мінімалізм в повсякденному міському одязі для широкого призначення та удосконалення його дизайн-проектування для комфортного використання. Об’єктом дослідження є характеристика функціональних та технологічних влвстивостей дизайну одягу outdoor. Предметом дослідження є розробка колекції молодіжного одягу з удосконаленими властивостями функціональності та технологічності образно-проєктних рішень. Практичне значення отриманих результатів полягає в визначенні засобів розробки колекції одягу широкого призначення на основі поєднання принципів outdoor та мінімалізму, з метою удосконалення проектно-конструкторських рішень одягу. На основі проведених досліджень розроблено сучасну молодіжну колекцію одягу зі зберіганням естетики творчості вуличних художників.
The style of minimalism has always been and still is in high fashion and streetwear for everyday wear. Simple shapes and comfort have always attracted attention and added a sense of lightness to people's globalized and informatized lives. Technological clothing has long since departed from its traditional purpose and successfully blended into urban conditions. The creation of modern clothing is increasingly emphasizing the functionality of modern clothing, so the introduction of innovative technologies for the development of clothing and materials for it encourages and promotes the creation of the most comfortable, convenient and at the same time modern clothing. The paper presents an overview of the outdoor style, its philosophy and principles of construction, as well as an analysis of the direction of minimalism in the clothing of graffiti artists. The relevance of these areas in modern clothing design is determined; project methods of application of artistic and compositional features in the development of youth technological clothing with emphasis on its functionality and comfort while wearing are substantiated. The author determined that the socio-historical prerequisites for the development of functional clothing "outdoor" is a direct result of the impact of scientific and technological progress of the twentieth century on the production of innovative materials to create products with improved functional and ergonomic properties in military, sports and mountaineering. The study substantiates that the design, ergonomic and technological needs of modern society "outdoor" require specific conditions for the formation, design and manufacture of a range of fashionable clothing with improved functional properties. It is also described in the paper that for the design of youth clothing for general purposes it is advisable to create new silhouettes to improve comfort and aesthetics based on a combination of outdoor technology and image-design solutions in the style of "minimalism". The purpose of researching the project situation and implementing the design project is to develop a men's clothing collection that combines the current outdoor fashion trend and minimalism in casual urban clothing for a wide range of purposes and improve its design for comfortable use. The object of research is to characterize the functional and technological properties of outdoor clothing design. The subject of the research is the development of a collection of youth clothing with improved properties of functionality and manufacturability of image-design solutions. The practical significance of the obtained results is to determine the means of developing a collection of clothing for general purposes based on a combination of the principles of outdoor and minimalism, in order to improve the design solutions of clothing. On the basis of the conducted researches the modern youth collection of clothes with preservation of aesthetics of creativity of street artists is developed.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19720
Faculty: Факультет дизайну
Department: Кафедра мистецтва та дизайну костюма
Appears in Collections:Бакалаврські роботи
Кафедра мистецтва та дизайну костюма (МДК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dyplom022_Chuprina_Khomenko.pdf3,07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.