Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19736
Title: Формування асортименту жіночих сумок з елементами трансформації на основі маркетингових досліджень
Other Titles: Formation of the range of women's bags with elements of transformation on the basis of marketing research
Authors: Бабич, А. І.
Васильєва, Н. С.
Keywords: асортимент
модуль
трансформація
типові техніки
маркетингові дослідження
респондент
чинники впливу
попит
сегментація
якість
range
module
transformation
typical techniques
marketing research
respondent
influencing factors
demand
segmentation
quality
Issue Date: 2021
Citation: Бабич А. І. Формування асортименту жіночих сумок з елементами трансформації на основі маркетингових досліджень [Текст] / А. І. Бабич, Н. С. Васильєва // Індустрія моди. Fashion Industry. - 2021. - № 4. - С. 25-32.
Source: Індустрія моди. Fashion Industry
Abstract: Трансформація і багатофункціональність виробів є не новим явищем, однак все глибше проникає у свідомість споживачів завдяки сучасним і доступним технічним можливостям і інтернет-ресурсам. Елементи трансформації і багатофункціональності спостерігаються у виробах різних галузей промисловості по виробництву непродовольчих товарів. Розвиток багатофункціональності виробів відбувається в напрямку та під гаслом: «Від однієї функції – до багатофункціональності, від багатофункціональності – до функціональної повноти». Модульне проєктування при розробці конструкцій виробів-трансформерів індустрії моди і його стратегічні підходи, привертає увагу фахівців різних галузей і сфер, простежується ланцюжком конкретних дій при вирішенні проєктних завдань, спостерігається в ескізуванні і детальній розробці конструкцій об’єктів. Розробка асортименту багатофункціональних жіночих аксесуарів з елементами трансформації та модульного проєктування за рахунок використання композиційно-конструктивних елементів, окремих деталей-модулів та конструкцій сумочних виробів. В роботі використано теоретико-аналітичний метод огляду науково-технічної та патентної документації за напрямом досліджень. Експериментально проведено маркетингові дослідження по визначенню найвагоміших, на думку споживачів, властивостей і функцій сумочних виробів, що дасть можливість спрогнозувати і попередити надмірне кількісне споживання виробів, а отже, і не виправдано надмірне виробництво даної продукції. Досліджено і проаналізовано конструкції традиційних сумочних виробів різного призначення жіночого асортименту. Вивчено техніки та особливості технології виготовлення виробів, матеріали та інструменти. Досліджено чинники впливу на формування асортименту модульних конструкцій жіночих сумочних виробів. Наведено результати маркетингових досліджень щодо можливості використання модулів, як елементів трансформації виробів зі шкіри. Розроблено лінійку ескізів сумочних виробів різних конструкцій жіночого асортименту з використанням елементів трансформації, що включає оцінку експертів щодо актуальності його використання при виробництві виробів. Виготовлено і протестовано зразок виробу з елементами трансформації. Спрогнозовано використання сучасних типових і не типових технік для виробництва виробів даного сегменту, підвищення їх якості і збільшення попиту на аксесуари молодих і креативних українських дизайнерів і виробників.
Transformation and versatility of products is not a new phenomenon, but penetrates deeper into the minds of consumers through modern and affordable technical capabilities and Internet resources. Elements of transformation and versatility are observed in the products of various industries for the production of non-food products. The development of multifunctionality of products takes place in the direction and under the slogan: "From one function – to multifunctionality, from multifunctionality – to functional completeness". Modular design in the development of product designs-transformers of the fashion industry and its strategic approaches, attracts the attention of experts in various fields and areas, traced by a chain of specific actions in solving design problems, observed in the sketching and detailed design of objects. Development of a range of multifunctional women's accessories with elements of transformation and modular design through the use of compositional and structural elements, individual parts-modules and designs of handbags. Theoretical and analytical methods of scientific, technical and patent documentation in the field of research were used in the work. of this product. The designs of traditional handbags for various purposes of women's range have been studied and analyzed. Techniques and features of technology of manufacturing products, materials and tools are studied. Factors influencing the formation of the range of modular designs of women's handbags have been studied. The results of marketing research on the possibility of using modules as elements of transformation of leather products are presented. A line of sketches of handbags of various designs of women's range with the use of elements of transformation has been developed, which includes expert assessment of the relevance of its use in the manufacture of products. A sample of the product with elements of transformation was made and tested. The use of modern standard and non-standard techniques for the production of products of this segment, improving their quality and increasing demand for accessories of young and creative Ukrainian designers and manufacturers is predicted.
DOI: 10.30857/2706-5898.2021.4.1
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19736
ISSN: 2706-5898
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Індустрія моди. Fashion Industry
Кафедра технології моди (ТМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IM_2021_N4_P025-032.pdf310,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.