Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19739
Title: Шляхи підвищення рівня зручності взуття масового виробництва
Other Titles: Ways to increase the comfort level of the mass production footwear
Authors: Чертенко, Л. П.
Кернеш, В. П.
Смоленська, Б. І.
Бондар, О. І.
Keywords: стопа
взуття
взуттєва колодка
антропометричні параметри
3D сканування
зворотний інжинірінг
foot
footwear
shoe last
anthropometric parameters
3D scanning
reverse engineering
Issue Date: 2022
Citation: Шляхи підвищення рівня зручності взуття масового виробництва [Текст] / Л. П. Чертенко, В. П. Кернеш, Б. І. Смоленська, О. І. Бондар // Індустрія моди. Fashion Industry. - 2022. - № 1. - С. 20-27.
Source: Індустрія моди. Fashion Industry
Abstract: Складність просторової форми взуттєвої колодки викликає масу труднощів при її проектуванні. З іншого боку, різноманітність видів і технологічних особливостей сучасного взуття висуває підвищені вимоги до процесу та результату проектування форми колодки. У роботі запропоновано спеціальний метод проектування форми колодки на основі результатів 3D-сканування з урахуванням заданої вихідної інформації та необхідних технічних вимог. Мета роботи – розробка обґрунтованого способу проектування взуттєвих колодок з урахуванням особливостей масового виробництва в залежності від технологічних особливостей взуття, необхідних вимог та наявної вихідної інформації. Для дослідження було використано метод лиття гіпсової суміші, 3D-сканування для отримання цифрової копії стопи та колодки, метод синтезу та аналізу, метод зворотного інжинірінгу для проектування форми нової колодки. В роботі обґрунтовано різну вихідну інформацію, що необхідна для реалізації процесу проектування колодки для різних видів взуття в середовищі сучасних 3D САПР. Проведено дослідження за допомогою 3D сканування вихідних об’єктів, що застосовуються для проектування форми взуттєвих колодок: форма та параметри стопи, зразок взуття та гіпсовий зліпок внутрішнього простору, базова форма колодки, форма анатомічної устілки тощо. В роботі запропоновано вдосконалений спосіб проектування колодки на основі сучасних принципів моделювання колодок з використанням прогресивних цифрових технологій. Наведено алгоритм отримання та використання необхідної антропометричної інформації для розробки параметрів взуттєвої колодки для різних категорій населення та варіанти підходу до проектування взуттєвих колодок з урахуванням задач проектування. Цей алгоритм може бути використано в галузі масового виробництва взуття, що покращить споживчі властивості взуття, що виробляється, та допоможе вдосконалити процес виробництва різних видів взуття з ефективним використанням сучасних технологій.
The complexity of the spatial shape of a shoe last causes a lot of difficulties in its design. On the other hand, the variety of types and technological features of modern footwear imposes increased requirements on the design process and result. The paper proposes a special method for designing the pad shape based on the results of 3D scanning, taking into account the initial information and the technical requirements. Development of a reasonable method of designing shoe lasts, taking into account the peculiarities of mass production depending on the technological features of footwear, the necessary requirements and the available initial information. The method of gypsum casting, 3D-scanning to obtain a digital copy of the foot and shoe last, the method of synthesis and analysis, the method of reverse engineering to design the shape of a new last`s shape was used for the study. The paper proves a various initial information necessary for the implementation of the process of designing lasts for different types of shoes using a modern 3D CAD. The study was performed using 3D scanning of the original objects used to design the shape of shoe lasts: shape and parameters of the foot, shoe sample and plaster cast of the interior, the basic shape of the shoe last, the shape of the anatomical insole, etc. The paper proposes an improved method of footwear last design based on a modern principles of modeling using advanced digital technologies. The article contains the algorithm of obtaining and using the necessary information for the development of shoe last parameters for different categories of the population and options for approaching the design of shoe lasts taking into account the design tasks. This algorithm can be used in the field of mass production of footwear, which will improve the consumer properties of a footwear and help to improve the production process of various types of footwear with the effective use of modern technologies.
DOI: 10.30857/2706-5898.2022.1.1
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19739
ISSN: 2706-5898
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Індустрія моди. Fashion Industry
Кафедра технології моди (ТМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IM_2022_N1_P020-027.pdf930,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.