Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19747
Title: Current design trends in computer game advertising
Other Titles: Сучасні тенденції в рекламі комп’ютерних ігор
Современные тенденции в рекламе компьютерных игр
Authors: Hovhannisyan, S. V.
Hula, Y. P.
Maznichenko, Oksana
Boldyreva, O. A.
Keywords: інтернет
реклама
інтернет-реклама
дизайн
графічний дизайн
банер
відеореклама
ігри
блогерство
интернет
интернет-реклама
графический дизайн
баннер
видеореклама
игры
internet
advertising
online advertising
design
graphic design
banner
video advertising
games
blogging
Issue Date: 2021
Citation: Current design trends in computer game advertising = Сучасні тенденції в рекламі комп’ютерних ігор [Текст] / S. V. Hovhannisyan, Y. P. Hula, O. V. Maznichenko, O. A. Boldyreva // Art and Design. - 2021. - № 4 (16). - С. 29-41.
Source: Art and Design
Abstract: Метою роботи є аналіз та визначення основних тенденцій у рекламі комп'ютерних ігор та її дизайні. Дослідження функціональних та візуальних особливостей дизайну певних видів інтернет-реклами. Методологія дослідження заснована на системному аналізі наукових праць переважно тематично пов'язаних із рекламою в Інтернеті та особливостями її дизайну для різних платформ. У роботі використано візуально-аналітичні, порівняльні та монографічні методи наукового аналізу джерел. Було досліджено сучасні тенденції у рекламі, які найбільш актуальні для сфери ігор зараз. Акцент зроблено на трьох найбільш популярних та відповідних для сфери ігор видах інтернет-реклами та особливостях графічного дизайну кожного. На основі аналізу наукових праць та відгуків людей на інтернет-майданчиках було виявлено значний інтерес до інтернет-реклами на противагу традиційній, а саме до банерної, відеореклами та блогерства. Виявлено особливості, переваги та недоліки кожного з цих видів інтернет-реклами. З'ясовано, які аспекти у дизайні цих видів реклами є важливими. Проаналізовано причини успішності використання цих видів інтернет-реклами в галузі ігор та їх психологічний вплив на споживача. Визначена важливість правильного підходу до дизайну даних видів реклами. Наукова новизна полягає в узагальненні попередніх досліджень по зазначеній темі та виявленні особливостей певних видів інтернет-реклами, структуруванні інформації про переваги та недоліки кожного, виявленню особливостей дизайну кожного виду, а також аналізу причин успішності їх використання у сфері ігор та ролі у цьому графічного дизайну. Практична значущість отриманих результатів полягає у тому, що вони можуть використовуватися як теоретична база до створення проектів, що пов’язані з рекламою комп'ютерних ігор. Досліджена інформація та наукові матеріали різних авторів дозволили створити інформативну статтю, зміст якої може бути корисним при розробці відповідних дизайн-проектів та виборі напряму реклами для нього.
Целью работы является анализ и определение главных тенденций в рекламе компьютерных игр и ее дизайне, исследование функциональных и визуальных особенностей дизайна определенных видов интернет-рекламы. Методология исследования основана на системном анализе научных работ, преимущественно тематически связанных с рекламой в Интернете и особенностями ее дизайна для разных платформ. В работе использованы визуально-аналитические, сравнительные и монографические методы научного анализа источников. Были исследованы современные тенденции в рекламе, наиболее актуальные для сферы игр сейчас. Акцент сделан на трех наиболее популярных и подходящих для сферы игр видах интернет-рекламы и особенностях графического дизайна каждого. На основе анализа научных работ и отзывов людей на интернет-площадках был выяявлен значительный интерес к интернет-рекламе в противовес традиционной, а именно к баннерной, видеорекламе и блогерству. Выявлены особенности, преимущества и недостатки каждого из этих видов интернет-рекламы. Выяснено, какие аспекты в дизайне этих видов рекламы важны. Проанализированы причины успешности использования этих видов интернет-рекламы в области игр и их психологическое влияние на потребителя. Определена значимость правильного подхода к дизайну данных видов рекламы. Научная новизна заключается в обобщении предыдущих исследований по указанной теме и выявлении особенностей определенных видов интернет-рекламы, структурировании информации о преимуществах и недостатках каждого, выявлении особенностей дизайна каждого вида, а также анализ причин успешности их использования в сфере игр и роли в этом графического дизайна. Практическая значимость полученных результатов состоит в том, что они могут использоваться как теоретическая база для создания проектов, связанных с рекламой компьютерных игр. Исследованная информация и научные материалы разных авторов позволили создать информативную статью, содержание которой может быть полезно при разработке соответствующих дизайн-проектов и выборе направления рекламы для него.
The purpose of the study is to analyze and identify the main trends in computer game advertising and its design. Research of functional and visual features of the design of certain types of Internet advertising. The research methodology is based on a systematic analysis of scientific works mainly thematically related to Internet advertising and the features of its design for different platforms. Visual analytical, comparative, and monographic methods of scientific analysis of sources are used in this paper. The current trends in advertising, which are most relevant for the gaming industry today, were studied. Therefore greater emphasis has been placed on the three most popular and relevant to the game field types of online advertising and their graphic design features. Based on the analysis of scientific works and responses from people on Internet sites, a significant interest in Internet advertising was found in contrast to traditional form of advertising, namely the banner, video advertising and blogging. The features, advantages, and disadvantages of each of these types of online advertising have been identified. It has been clarified which aspects in the design of these types of advertising are important. The reasons for the success of the use of these types of online advertising in the field of games and their psychological impact on the consumer are analyzed. The importance of the right approach to the design of these types of advertising is determined. Scientific novelty of the research lies in summarizing previous research on this topic and identifying the features of certain types of online advertising, structuring information about the advantages and disadvantages of each, identifying the design features of each type, as well as analyzing the reasons for their success in gaming and the role of graphic design in this. Research materials can be used as a theoretical basis for the creation of projects related to computer games advertising. Researched information and scientific materials of various authors allowed us to create an informative article, the content of which can be useful in developing appropriate design projects and choosing the direction of advertising for them.
DOI: 10.30857/2617-0272.2021.4.3
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19747
ISSN: 2617-0272
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра графічного дизайну (ГД)
Art and Design

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
artdes_2021_N4_P029-041.pdf736,27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.