Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19749
Title: Адаптивні текстильні вироби: засоби з’єднання та їх особливості
Other Titles: Adaptive textile products: joints and their features
Адаптивные текстильные изделия: средства соединения и их особенности
Authors: Остапенко, Н. В.
Колосніченко, О. В.
Очеретна, Л. В.
Токар, Г. М.
Рубанка, А. І.
Мамченко, Я. О.
Keywords: одяг
функції
текстильні матеріали
конструктивне рішення
фурнітура
систематизація
одежда
функции
текстильные материалы
конструктивное решение
фурнитура
систематизация
clothes
functions
textile materials
constructive decision
accessories
systematization
Issue Date: 2021
Citation: Адаптивні текстильні вироби: засоби з’єднання та їх особливості [Текст] / Н. В. Остапенко, О. В. Колосніченко, Л. В. Очеретна, Г. М. Токар, А. І. Рубанка, Я. О. Мамченко // Art and Design. - 2021. - № 4 (16). - С. 53-65.
Source: Art and Design
Abstract: Мета роботи – дослідити існуючі різновиди адаптивного одягу для людей з різними потребами. Узагальнити інформацію щодо різновидів швейної фурнітури для виготовлення адаптивних швейних виробів різного призначення. Застосовано інформаційно-дослідницький та візуально-аналітичний підходи у поєднанні із загальнонауковими методами типологічної систематизації та порівняльного аналізу існуючих різновидів швейної фурнітури для виготовлення адаптивного одягу закордонного та вітчизняного виробництва. В статті досліджено асортимент існуючих адаптивних швейних виробів різного призначення, перелічено їх основні функції, визначено композиційні та конструктивно-технологічні особливості. Проаналізовано асортимент сучасної швейної фурнітури та представлено перелік провідних світових та вітчизняних компаній виробників. Виокремлено та систематизовано найбільш розповсюджені різновиди фурнітури для виготовлення адаптивного одягу з використанням принципів трансформації для споживачів, описано використовувані матеріали для її виготовлення. Розкрито конструктивні особливості типів швейної фурнітури, проаналізовано її функціональні можливості та характерні ознаки. Структуровано різновиди швейної фурнітури для адаптивного одягу за призначенням, зоною розміщення та способом з’єднання, охарактеризовано їх типи та розкрито характерні конструктивно-композиційні ознаки за формою, розміром, матеріал виготовлення тощо. Практична значущість одержаних результатів полягає в виокремленні основних різновидів адаптивного одягу різного призначення та визначенні його основних функцій. Узагальнено та графічно представлено види засобів з’єднання, що застосовується для виготовлення адаптивного одягу з використанням принципів трансформації. Розроблено інформаційну базу швейної фурнітури різного функціонального призначення, матеріалів для їх виготовлення, способів з’єднання та місць розташування. Результати можуть бути використані при подальшій розробці одягу зазначеного призначення.
Цель работы – исследовать существующие разновидности адаптивной одежды для людей с разными потребностями. Обобщить информацию о разновидностях швейной фурнитуры для изготовления адаптивных швейных изделий разного назначения. Применены информационно-исследовательский и визуально-аналитический подходы в сочетании с общенаучными методами типологической систематизации и сравнительного анализа существующих видов швейной фурнитуры для изготовления адаптивной одежды зарубежного и отечественного производства. В статье исследован ассортимент существующих адаптивных швейных изделий разного назначения, перечислены их основные функции, определены композиционные и конструктивно-технологические особенности. Проанализирован ассортимент современной швейной фурнитуры и представлен список ведущих мировых и отечественных компаний производителей. Выделены и систематизированы наиболее распространенные разновидности фурнитуры для изготовления адаптивной одежды с использованием принципов трансформации для потребителей, описаны используемые материалы для ее изготовления. Раскрыты конструктивные особенности типов швейной фурнитуры, проанализированы ее функциональные возможности и характерные признаки. Структурированы разновидности швейной фурнитуры для адаптивной одежды по назначению, зоне размещения и способу соединения, охарактеризованы их типы и раскрыты характерные конструктивно-композиционные признаки по форме, размеру, материалу изготовления и т. п. Практическая значимость полученных результатов заключается в выделении основных разновидностей адаптивной одежды разного назначения и определении ее основных функций. Обобщены и графически представлены виды средств соединения, применяемых для изготовления адаптивной одежды с использованием принципов трансформации. Разработана информационная база швейной фурнитуры различного функционального назначения, материалов для их изготовления, способов соединения и местоположений. Результаты могут быть использованы при дальнейшей разработке одежды указанного назначения.
The aim of the article is to explore existing types of adaptive clothing for people with different needs, to summarize information on the types of sewing accessories for the manufacture of adaptive garments for various purposes. Information-research and visual-analytical approaches are used in combination with general scientific methods of typological systematization and comparative analysis of existing types of sewing accessories for the foreign and domestic production of adaptive clothing. The article investigates the range of existing adaptive garments for various purposes, lists their main functions, identifies the compositional, design and technological features. The range of modern sewing accessories is analyzed and the list of leading world and domestic manufacturers is presented. The most common types of accessories for the manufacture of adaptive clothing using the principles of transformation for consumers are identified and systematized, the materials used for their manufacture are described. The design features of the types of sewing accessories are revealed, their functional possibilities and characteristic features are analyzed. Varieties of sewing accessories for adaptive clothing by purpose, area and method of connection are structured, their types are characterized and characteristic structural and compositional features of shape, size, material, etc. are revealed. The practical significance of the obtained results is to identify the main types of adaptive clothing for different purposes and determine their main functions. The types of means of connection used for the production of adaptive clothing by the principles of transformation are summarized and graphically presented. The information base of sewing accessories for various functional purposes, materials for their production, methods of connection and locations has been developed. The results can be used in the further development of clothing for this purpose.
DOI: 10.30857/2617-0272.2021.4.5
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19749
ISSN: 2617-0272
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Art and Design
Кафедра моди та стилю (МС)
Кафедра мистецтва та дизайну костюма (МДК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
artdes_2021_N4_P053-065.pdf965,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.