Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19752
Title: Специфіка художньої мови Сергія Герасименка
Other Titles: Distinctive qualities of the artistic language of Serhiy Herasymenko
Специфика художественного языка Сергея Герасименко
Authors: Мазур, В. П.
Keywords: Сергій Герасименко
художник
стилістичні вирішення
Ставропігійна козацька церква Покрови Пресвятої Богородиці у Києві
Сергей Герасименко
стилистические решения
Ставропигиальная казацкая церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Киеве
Serhiy Herasymenko
artist
stylistic concepts
easel painting
Stauropean Cossack Church of the Intercession of the Holy Virgin in Kyiv
Issue Date: 2021
Citation: Мазур В. П. Специфіка художньої мови Сергія Герасименка [Текст] / В. П. Мазур // Art and Design. - 2021. - № 4 (16). - С. 88-94.
Source: Art and Design
Abstract: Мета дослідження – аналіз стилістичних особливостей манери художника Сергія Герасименка в мистецьких творах, що увійшли до опорядження Ставропігійної козацької церкви Покрови Пресвятої Богородиці у Києві. Для проведення дослідження було застосовано історичний і порівняльний методи, а також мистецтвознавчі методи образно-стилістичного і формального аналізу. Досліджено станкові живописні мистецькі твори, створені митцем упродовж 2004–2005 рр., що належать до опорядження Ставропігійної козацької церкви Покрови Пресвятої Богородиці у Києві. Увагу приділено окремим роботам С. Герасименка, доступним на момент нашого інтерв’ю. Для статті за основу взято твори мистця, присвячені релігійній тематиці. Зокрема, проаналізовано художні підходи Сергія Герасименка до створення мистецьких творів релігійної тематики. Увагу акцентовано на роботах, що репрезентують його авторську художню манеру і вказують на високий потенціал художника. Вивчено етапи формування мистця, наголошено на впливі наставників та колег, що позначився на розвиткові його власної неповторної манери. Висвітлено особливості почерку С. Герасименка у трактуванні форми, побудові композиції й колористичному вирішенні станкових живописних творів. Вперше до наукового обігу введено ім’я художника Сергія Герасименка. Розглянуто образно-стилістичні особливості художньої мови мистця в опорядженні Ставропігійної козацької церкви Покрови Пресвятої Богородиці. Проаналізовано низку робіт митця, де виразно простежуються конструктивні особливості композиційних прийомів, авторська манера та індивідуальність задуму. Дослідження дало змогу проаналізувати творчість сучасного українського художника Сергія Герасименка періоду створення ним частини опорядження Ставропігійної козацької церкви Покрови Пресвятої Богородиці у Києві, зокрема, розглянуто композиційні, колористичні та стилістичні особливості, притаманні його манері; систематизовано окремий пласт створених ним робіт – усе це разом сприятиме вивченню та популяризації його творчості. Результати дослідження пропагуватимуть українську культуру у світі.
Цель исследования – проанализировать стилистические особенности манеры художника Сергея Герасименко в произведениях искусства, вошедших в отделку Ставропигиальной казацкой церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Киеве. Для проведения исследования были применены исторический и сравнительный методы, а также искусствоведческие методы образно-стилистического и формального анализа. Исследованы станковые живописные художественные произведения, созданные художником на протяжении 2004–2005 гг. Внимание уделено отдельным работам С. Герасименко, доступным на момент нашего интервью. Для статьи за основу взяты произведения художника, посвященные религиозной тематике. В частности, проанализированы художественные подходы Сергея Герасименко к созданию художественных произведений религиозной тематики. Внимание акцентировано на работах, которые представляют его авторскую художественную манеру и указывают на высокий потенциал как художника. Изучены этапы формирования Сергея Герасименко как художника, отмечены влияние наставников и коллег, сказавшиеся на развитии его собственной неповторимой манеры. Отражены особенности почерка С. Герасименко в трактовке формы, построении композиции и колористическом решении станковых живописных произведений. Впервые в научный оборот введено имя художника Сергея Герасименко. Рассмотрены образно-стилистические особенности его художественного языка. Представлены его отдельные произведения из частной коллекции. Проанализирован ряд его работ, где отчетливо прослеживаются конструктивные особенности композиционных приемов, авторская манера и индивидуальность замысла художника. Исследование позволило проанализировать творчество современного украинского художника Сергея Герасименко в период, корда он создавал части отделки Ставропигиальной казацкой церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Киеве. В частности, рассмотрены композиционные, колористические и стилистические особенности, присущие его манере; систематизирован упомянутый выше пласт его работ – все это вместе будет способствовать изучению и популяризации творчества Сергея Герасименко. Результаты исследования будут способствовать популяризации украинской культуры в мировом контексте.
Analyzing the distinctive qualities of the creative style of artist Serhiy Herasymenko in his paintings included in the ornamentation of the Stauropean Cossack Church of the Intercession of the Holy Virgin in Kyiv. This research has been conducted using the historical and comparative methods, as well as the art critic approaches of figurative, stylistic and formal analysis. The author offers the analysis of easel paintings created by the artist during 2004–2005, which now belong to the ornamentation of the Stauropean Cossack Church of the Intercession of the Holy Virgin in Kyiv. This paper focuses on specific works by S. Herasymenko, available at the time of the interview. In this article we’re covering the religious-themed creations of the artist. We’re also analyzing the artistic approaches Serhiy Herasymenko applies to creating religious-themed art. The focus here is on the artworks representing his unique artistic manner and showcasing the artist’s high potential. We’ve studied the stages of his artistic development, emphasizing on the input of mentors and colleagues who have influenced the evolution of his own unique manner. The article also covers S. Herasymenko’s own approach to interpretation of figure, composition and coloristic solutions in easel paintings. This essay is the first-ever introduction of the name of Serhiy Herasymenko, a modern Ukrainian artist, to academic discussion. The paper highlights distinctive figurative and stylistic qualities of his artistic language. The discussion features individual pieces of art from a private collection. This paper surveys an array of Herasymenko’s works with remarkable presentation of the artist’s constructive features of composition techniques, and his unique manner along with individuality. The study enabled the analysis of paintings of the modern Ukrainian artist Serhiy Herasymenko that he created while working on the ornamentation of the Stauropean Cossack Church of the Intercession of the Holy Virgin in Kyiv. The specific focus of this paper is on the composition, coloristic and stylistic distinctive features of Herasymenko’s artistic style; systemization of a specific layer of his artworks of that period. This may serve as a basis for further research and popularization of his art. The results of this paper will be beneficial for promoting Ukrainian culture in the global context.
DOI: 10.30857/2617-0272.2021.4.8
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19752
ISSN: 2617-0272
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Art and Design

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
artdes_2021_N4_P088-094.pdf583,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.