Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19755
Title: Organisational approaches to the formation of social responsibility of higher education institutions in the market of educational services
Other Titles: Організаційні підходи щодо формування соціальної відповідальності закладів вищої освіти на ринку освітніх послуг
Authors: Yatsenko, V.
Keywords: соціальна відповідальність
стейкхолдери
вищий навчальний заклад
social responsibility
stakeholders
higher education institution
Issue Date: 2021
Citation: Yatsenko V. Organisational approaches to the formation of social responsibility of higher education institutions in the market of educational services = Організаційні підходи щодо формування соціальної відповідальності закладів вищої освіти на ринку освітніх послуг [Текст] / V. Yatsenko // Менеджмент. - 2021. - Вип. 2 (34). - С. 114-121.
Source: Менеджмент
Abstract: Соціальна відповідальність – це система інноваційних трудових відносин, що виступає як найважливіша технологія, що підвищує ефективність роботи вищого навчального закладу зі співробітниками, партнерами, клієнтами та населенням, і сприяє, зрештою, його процвітанню та громадянському суспільству. Соціальна відповідальність має бути спрямована на підвищення іміджу вищого навчального закладу, визнання його успіхів у суспільстві з боку громадських інститутів та окремих громадян. Це підвищить соціальну цінність вищого навчального закладу, його конкурентоспроможність, стійкість та ефективність, дозволить суспільству використати ресурс, добровільно представлений вищим навчальним закладом, для забезпечення балансу організаційних та соціальних інтересів. Для проведення досліджень було використано методи: інтерв'ю, експертний. Питання, відібрані для цього дослідження, були взяті або з літератури, або з індивідуальних інтерв'ю. Література допомогла визначити важливі виміри концепції соціальної відповідальності. Інтерв'ю допомогли визначити нові пункти та можливі виміри, щоб контекстуалізувати організаційні підходи щодо формування соціальної відповідальності закладів вищої освіти. Запропоновано організаційні підходи щодо формування соціальної відповідальності закладів вищої освіти на ринку освітніх послуг. Аргументовано механізми підвищення соціокомерційної цінності соціально відповідальних вищих навчальних закладів: створення громадських інститутів, що дозволяють виявляти, формулювати суспільні інтереси та пред'являти їх корпораціям; відбір соціальних проектів з урахуванням очікувань стейкхолдерів. З метою підвищення ефективності використання принципів соціальної відповідальності у вузах, підвищення їх рейтингів, конкурентоспроможності студентів на ринку праці та залучення їх до процесу постановки завдання та прийняття рішень необхідно розробити програму корпоративної соціальної діяльності, яка може стати базою для розробки стратегії розвитку вузу. Формування та прийняття такої стратегії має будуватися з урахуванням інтересів усіх зацікавлених осіб, виходячи з основних цінностей університету для досягнення показників на мікро-, мезо- та макрорівнях.
Social responsibility is a system of innovative working relationships that acts as an essential technology that enhances the effectiveness of a higher education institution with employees, partners, customers and the community, and ultimately contributes to its prosperity and civil society. Social responsibility should focus on enhancing the image of the higher education institution, recognising its successes in society by civil institutions and individual citizens. This will increase the social value of the higher education institution, its competitiveness, sustainability and efficiency, allowing society to use the resource voluntarily provided by the higher education institution to balance organisational and social interests. The methods used to conduct the research were: interview, expert. The questions selected for this study were taken either from the literature or from individual interviews. The literature helped to identify important dimensions of the concept of social responsibility. The interviews helped to identify new points and possible dimensions to contextualise organisational approaches to shaping the social responsibility of higher education institutions. Organizational approaches to the formation of social responsibility of higher education institutions in the market of educational services are proposed. Mechanisms to increase socio-commercial value of socially responsible higher education institutions are argued: creation of public institutions to identify, formulate public interests and present them to corporations; selection of social projects taking into account stakeholder expectations. In order to increase the efficiency of using the principles of social responsibility in HEIs, to improve their ratings, students' competitiveness in the labour market and their involvement in the task-setting and decision-making process, it is necessary to develop a programme of corporate social activity, which can become the basis for developing the HEIs' development strategy. The formation and adoption of such a strategy should be based on the interests of all stakeholders, based on the core values of the university to achieve the indicators at micro-, meso- and macrolevels.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19755
ISSN: 2415-3206
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Менеджмент

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Management_2021_Issue34_P114-121.pdf149,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.