Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19759
Title: Development of the innovative potential of young people on the basis of the use of the university Hackathon ecosystem
Other Titles: Розвиток інноваційного потенціалу молоді на базі використання Хакатон-екосистеми університету
Authors: Krakhmalova, N.
Keywords: інноваційний потенціал
університет
Хакатон-екосистема
innovation potential
university
Hackathon ecosystem
Issue Date: 2021
Citation: Krakhmalova N. Development of the innovative potential of young people on the basis of the use of the university Hackathon ecosystem = Розвиток інноваційного потенціалу молоді на базі використання Хакатон-екосистеми університету [Текст] / N. Krakhmalova // Менеджмент. - 2021. - Вип. 2 (34). - С. 45-61.
Source: Менеджмент
Abstract: Істотна суперечність між потребою сучасного українського суспільства в інноваційно орієнтованій особистості спеціаліста, з одного боку, та рівнем готовності випускників університету до інноваційної професійної діяльності, з іншого боку, породжує проблему пошуку шляхів та засобів формування інноваційного потенціалу особистості в науково-освітньому середовищі університету на основі цілісної дуальна освітня концепція. Проблемні питання про те, яким чином необхідно організувати процес професійної підготовки майбутніх фахівців, як сприяти розвитку їх інноваційного потенціалу, які умови та механізми цього процесу складають проблемне поле даного дослідження. У дослідженні були використані методи – діяльнісний підхід до проблеми розвитку особистості; особистісно-орієнтований підхід до професійної підготовки студентів; компетентнісний підхід до вузівської підготовки студентів; акмеологічний підхід до вивчення розвитку; взаємовплив особистісного та професійного розвитку; середовищний підхід – до проблеми формування та розвитку інноваційного потенціалу студентів. Обробка результатів опитування щодо визначення пропорцій основних складових інноваційного потенціалу студентів на базі Хакатон-екосистеми здійснювалася експертним методом. До механізмів реалізації концепції відносяться інтеграція освіти, науки та практики; аналіз інноваційних потреб та інноваційних можливостей суб'єктів освіти; створення необхідних функціонування інноваційної системи елементів інфраструктури всіх етапах освітнього процесу; формування банку даних інноваційних проектів, які готові до реалізації; технологічних майданчиків; інформаційна підтримка розвитку інноваційного потенціалу молоді у науково-освітньому середовищі університету. Науково-освітнє середовище вузу є синтезованим інтегрованим явищем, що системно об'єднує структури науково-дослідної, науково-педагогічної та іншої діяльності в їх комплексній взаємодії щодо здійснення цілей та завдань підготовки та професійно-особистісного розвитку фахівців, готових до інноваційної активності в умовах безперервної освіти. Очікувані результати концепції виражаються у переході до використання сучасних дуальних освітніх програм, методів та технологій реалізації освітнього процесу у університеті, спрямованих на безперервний розвиток інноваційного мислення молоді, удосконалення навичок та мотивації, виявлення та постановки завдань створення нового знання, спрямованого на їх вирішення, пошуку та обробки інформації, самостійної та командної роботи та інших компетенцій інноваційної діяльності, що базується на знаннях про її сутність та на практичному досвіді знайомства з різними варіантами її здійснення.
Significant contradiction between the need of modern Ukrainian society in innovation-oriented specialist personality, on the one hand, and the level of readiness of university graduates to innovative professional activities, on the other hand, generates the problem of finding ways and means of formation of innovative potential of personality in scientific and educational environment of university on the basis of holistic dual educational concept. Problematic issues of how to organize the process of professional training of future specialists, how to promote the development of their innovative potential, what are the conditions and mechanisms of this process constitute the problem field of this study. The research used methods – activity approach to the problem of personal development; personality-oriented approach to professional training of students; competence approach to university training of students; acmeological approach to the study of human development; mutual influence of personal and professional development; environmental approach – to the problem of formation and development of students' innovation potential. Processing of the results of the survey to determine the proportions of the main components of students' innovation potential on the basis of Hackathon ecosystem was carried out by expert method. The mechanisms for implementing the concept include the integration of education, science and practice; analysis of innovation needs and innovation capabilities of subjects of education; creation of infrastructure elements necessary for the functioning of the innovation system at all stages of the educational process; formation of a data bank of innovative projects, ready for implementation, technology platforms, information support for the development of innovative youth potential in the scientific and educational environment of the university. Scientific and educational environment of the university is a synthesized integrated phenomenon that systematically combines the structures of research, scientific, pedagogical and other activities in their complex interaction to implement the goals and objectives of training and professional and personal development of specialists, ready for innovative activity in the conditions of lifelong learning. The expected results of the concept are expressed in the transition to the use of modern dual educational programs, methods and technologies of educational process implementation in the university, aimed at continuous development of innovative thinking of young people, improving skills and motivation, identifying and setting tasks of creating new knowledge aimed at their solution, information search and processing, independent and teamwork and other competencies of innovative activity based on knowledge of its essence and on practical experience.
DOI: 10.30857/2415-3206.2021.2.5
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19759
ISSN: 2415-3206
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Менеджмент
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Management_2021_Issue34_P045-061.pdf246,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.