Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19760
Title: Adaptation of students to research and professional activities based on the use of the university Hackathon ecosystem
Other Titles: Адаптація студентської молоді до науково-дослідної та професійної діяльності на базі використання Хакатон-екосистеми університету
Authors: Goncharenko, I.
Keywords: Хакатон-екосистема
адаптивність
професійна та науково-дослідна діяльність
заклад вищої освіти
Hackathon ecosystem
adaptability
professional and research activities
institution of higher education
Issue Date: 2021
Citation: Goncharenko I. Adaptation of students to research and professional activities based on the use of the university Hackathon ecosystem = Адаптація студентської молоді до науково-дослідної та професійної діяльності на базі використання Хакатон-екосистеми університету [Текст] / I. Goncharenko // Менеджмент. - 2021. - Вип. 2 (34). - С. 62-76.
Source: Менеджмент
Abstract: Для студентської молоді процес входження у професію та гармонізація взаємодій із професійним середовищем та майбутньою професійною діяльністю – ключовий момент життєдіяльності. Цей процес, на думку більшості сучасних дослідників, є певною складністю і суперечливістю як для студентської молоді, так і для вищого навчального закладу, а також соціальних установ та організацій, які виступають як соціальні замовники. Дослідження процесу адаптації студентської молоді до науково-дослідної та професійної діяльності здійснено на базі Київського національного університету технологій та дизайну. Оцінку очікування студентів щодо навчання, рівень поінформованості студентів про майбутню професійну та наукову діяльність здійснено за допомогою інструментарію Хакатон-екосистеми університету. Обробка одержаних результатів опитування проводилася на підставі "Методики дослідження адаптивності студентів у ВНЗ до дуальної освіти". Методика включає дві шкали: адаптивність до професійної діяльності та адаптивність до науково-дослідної діяльності. Виділено такі напрями підготовки: професійний, соціальний та науково-дослідний, а також етапи адаптації до професійної підготовки: навчальна ідентифікація, навчально-професійна активізація, професійно-ціннісна рефлексія. Інтеграція даних напрямків дозволяє нам організувати діяльність, яка забезпечує формування у студентів (випускників) необхідних професійно-значущих якостей (компетенцій), узгоджених з потенційними роботодавцями та затребуваних відповідною професією. Проведений експеримент на базі Хакатон-екосистеми університету здійснювався з урахуванням напрямів підготовки та відповідних їм критеріїв адаптації: професійний напрямок – діяльнісно-результативний та мотиваційно-ціннісний критерії; гуманітарне – комунікативно-професійний критерій; науково-дослідний – особистісно-креативний критерій. Адаптацію студентів до майбутньої професійної та науково-дослідної діяльності можна визначити як одну з найактуальніших соціальних проблем на довиробничому етапі. Це зумовлено тим, що у вищому навчальному закладі студент проводить один із головних періодів свого життя, оскільки саме в цей час він формується як професіонал і як особистість, що опановує необхідні компетенції з метою досягнення певного професійного та науково-дослідного рівня. На даному етапі професійні наміри особи та вимоги з боку професії приходять у відповідність, тобто відбувається адаптація до професійної та науково-дослідної діяльності.
For student youth the process of entering the profession and harmonization of interactions with professional environment and future professional activity is the key moment of life activity. This process, according to the majority of modern researchers, is a certain complexity and contradiction both for students and for higher education institution, as well as social institutions and organizations acting as social customers. The study of the process of adaptation of student youth to research and professional activity was carried out on the basis of the Kyiv National University of Technologies and Design. Assessment of students' expectations regarding studies, the level of students' awareness of the future professional and scientific activity was carried out with the help of the University Hackathon Ecosystem toolkit. Processing of the obtained results of the survey was carried out on the basis of the "Methodology of research of students' adaptability to dual education in higher education". The methodology includes two scales: adaptability to professional activity and adaptability to research activity. The following directions of training are distinguished: professional, social and research, as well as stages of adaptation to professional training: learning identification, learning-professional activation, professional-value reflection. Integration of these directions allows us to organize activities that ensure formation of necessary professionally important qualities (competences) in students (graduates), agreed with potential employers and demanded by the corresponding profession. The conducted experiment on the basis of Hackathon-ecosystem of the university was carried out taking into account the directions of training and their corresponding adaptation criteria: professional direction – activity-result and motivation-value criteria; humanitarian – communication-professional criterion; research – personal-creative criterion. Students' adaptation to future professional and research activities can be defined as one of the most urgent social problems at the pre-production stage. This is due to the fact that the student spends one of the main periods of his life in a higher education institution, since it is at this time he is formed as a professional and as a person, masters the necessary competencies in order to achieve a certain professional and research level. At this stage the professional intentions of the individual and the requirements of the profession come into alignment, i.e. there is an adaptation to professional and research activities.
DOI: 10.30857/2415-3206.2021.2.6
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19760
ISSN: 2415-3206
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Менеджмент
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Management_2021_Issue34_P062-076.pdf200,44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.