Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19761
Title: Diagnosis with the Hackathon ecosystem of the university of the readiness of students for research activities
Other Titles: Діагностика за допомогою Хакатон-екосистеми університету готовності студентської молоді до науково-дослідної діяльності
Authors: Arabuli, Svitlana
Keywords: Хакатон-екосистема
готовність до науково-дослідної діяльності
студентська молодь
технічний університет
Hackathon ecosystem
research readiness
students
technical university
Issue Date: 2021
Citation: Arabuli S. Diagnosis with the Hackathon ecosystem of the university of the readiness of students for research activities = Діагностика за допомогою Хакатон-екосистеми університету готовності студентської молоді до науково-дослідної діяльності [Текст] / S. Arabuli // Менеджмент. - 2021. - Вип. 2 (34). - С. 77-89.
Source: Менеджмент
Abstract: Зміни у суспільстві, пов'язані з переходом країни на інноваційний шлях розвитку, кардинально змінюють характер та цілі трудової діяльності. Професія за таких умов розглядається людиною як джерело матеріального благополуччя та набуття бажаного соціального статусу. Професійне самовизначення відбувається занадто пізно чи усвідомлюється як вимушене, тому відсутність можливості реалізувати свої професійні уподобання негативно позначається на особистості та суспільстві в цілому. І як результат, останні десятиліття відзначається значне зростання вимог сучасного роботодавця до професійної підготовки випускника навчального закладу. Молодий фахівець повинен удосконалюватися у професії, бути готовим до зміни професійної діяльності, тобто бути соціально та професійно мобільним, що науково відбулося, що може бути реалізовано за допомогою Хакатон-екосистеми. Збирання інформації, опитування студентської молоді та викладачів здійснювалися з використанням системного підходу на базі Хакатон-екосистеми. Обробка отриманої інформації, визначення наукових положень, генерування висновків та практичних рекомендацій здійснювалося за допомогою програмного продукту "Методологія вивчення адаптації студентів до дуальної освіти у вищій школі". Доведено, що науково-дослідна діяльність студентської молоді є необхідною умовою їхнього професійного самовизначення, постає як частина цілісного, тривалого, динамічного процесу входження у професію та як результат вибору та проектування ними майбутньої професійної діяльності. Включеність студентів до дослідницької діяльності багато в чому визначає ефективність їх соціального та професійного становлення. Науково-дослідна діяльність студентської молоді вузу є ефективним засобом формування знань, умінь та навичок, необхідних для особистісного та професійного самовизначення. Вона не тільки стимулює та мотивує особистісний та інтелектуальний розвиток, сприяє продовженню освіти, доводить ступінь її готовності та виступає як один із гарантів успішності проходження процесу професійного самовизначення в цілому.
The changes in society associated with the country's transition to an innovative way of development radically change the nature and goals of labor activity. Profession under such conditions is considered by a person as a source of material well-being and gaining the desired social status. Professional self-determination occurs too late or is realized as forced, so the lack of opportunity to realize one's professional preferences has a negative impact on the individual and on society as a whole. As a result, in recent decades there has been a significant increase in the requirements of modern employers to the professional training of graduates of educational institutions. A young specialist must improve in the profession, be ready to change professional activity, i.e. be socially and professionally mobile, scientifically established, which can be realized with the help of Hackathon-ecosystem. Collection of information, survey of students and teachers were carried out using a systematic approach on the basis of the Hackathon ecosystem. Processing of the obtained information, definition of scientific statements, generation of conclusions and practical recommendations were carried out with the help of the software product "Methodology of studying students' adaptation to dual education in higher education". It is proved that the research activity of students is a necessary condition for their professional self-determination, acts as part of a holistic, long-term, dynamic process of entry into the profession and as a result of the choice and design of their future professional activity. Students' involvement in research activity largely determines the effectiveness of their social and professional development. Research activity of university students is an effective means of forming knowledge, abilities and skills necessary for personal and professional self-determination. It not only stimulates and motivates personal and intellectual development, contributes to the continuation of education, proves the degree of its readiness and acts as one of the guarantors of the success of the process of professional self-determination in general.
DOI: 10.30857/2415-3206.2021.2.7
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19761
ISSN: 2415-3206
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Менеджмент
Кафедра технології моди (ТМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Management_2021_Issue34_P077-089.pdf177,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.