Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19768
Title: Порівняння декору будівель шкіл О. Сластьона з національно-стильовими пошуками в шкільній архітектурі інших країн на межі ХХ ст.
Other Titles: Comparison of O. Slastion's school building decoration with national style searches in school architecture of other countries at the turn of the XX century
Сравнение декора строений школ А. Сластиона с национально-стилевыми поисками в школьной архитектуре других стран на рубеже ХХ ст.
Authors: Верес, М. К.
Keywords: народні школи
декоративне оздоблення
цегляний декор
національні традиції
український архітектурний модерн
фасади
народные школы
декоративная отделка
кирпичный декор
национальные традиции
украинский архитектурный модерн
фасады
public schools
decoration
brick decor
national traditions
Ukrainian architectural modernism
facades
Issue Date: 2022
Citation: Верес М. К. Порівняння декору будівель шкіл О. Сластьона з національно-стильовими пошуками в шкільній архітектурі інших країн на межі ХХ ст. [Текст] / М. К. Верес // Art and Design. - 2022. - № 1 (17). - С. 43-56.
Source: Art and Design
Abstract: Мета – виявити та порівняти елементи декоративного оздоблення шкільних будівель України за проектами О. Сластіона з національно-стильовими пошуками в шкільній архітектурі інших країн побудованих на межі ХХ століття. Дослідження базується на основі літературно-аналітичного огляду наукових робіт стосовно досліджуваних об’єктів шкільних будівель за проектами арх. О. Сластьона, які збереглися на території України. В роботі виконано порівняльний аналіз декоративного оздоблення фасадів з національно-стильовими пошуками в шкільній архітектурі інших країн на прикладі шкіл США та Канади побудованих на межі ХХ століття. На початку ХХ ст. було прийнято закон щодо впровадження обов’язкової початкової освіти на території України, частина якої територіально, на той час, входила до складу Російської імперії. Для забезпечення населення навчальними закладами Міністерством народної освіти були виділені кошти на будівництво шкіл, за яке відповідали земства. В той же час в інших країнах світу також відбувається розвиток шкільної освіти та споруджуються численні шкільні будівлі у сільській місцевості більш віддалених країн США та Канади. З’ясовано, що починаючи з 1909 року, спочатку на території Полтавського земства, а пізніше і в інших областях, за проектами архітектора О. Сластьона постали численні шкільні споруди, які найчастіше за місткістю поділялися на одно та двох класні. В проектах цих шкіл були впроваджені теоретичні положення, розроблені на початку століття щодо декоративно-художнього оздоблення народних шкіл в стилі Українського архітектурного модерну (УАМ). В проектах народних провінційних шкіл США та Канади найпоширенішим типом були однокласні школи, що в більшості випадків споруджувалися з дерева. В ході дослідження було встановлено розміщення та спосіб декоративних елементів на фасадах в порівнянні з національно-стильовими пошуками в шкільній архітектурі інших країн на прикладі провінційних шкіл США та Канади, що включали такі частини покриття площини стін як: вхідна група, оздоблення веж та дзвінниць, декорування віконних прорізів, оздоблення дверей та карнизів. У статті виявлено та проаналізовано елементи декоративного оздоблення фасадів народних сільських шкіл України, споруджених на межі ХХ століття в порівнянні з національно-стильовими пошуками в шкільній архітектурі на прикладі провінційних шкіл країн США та Канади. Вперше розглянуто розташування елементів декору та сформовано типологію орнаментів що були використані арх. О. Сластьоном на фасадах народних сільських шкіл України. Одержані результати дослідження можуть бути використані в якості історичних теоретичних матеріалів дизайну шкільних будівель у національному стилі, а також як фактографічна база, що є продовженням тем стосовно дослідження вітчизняних зразків історичного декору шкільних споруд.
Цель – выявить и сравнить элементы декоративной отделки школьных зданий Украины по проектам А. Сластиона с национально-стилевыми поисками в школьной архитектуре других стран, построенных на рубеже ХХ века. Исследование базируется на основе литературно-аналитического обзора научных работ по исследуемым объектам школьных зданий по проектам арх. А. Сластиона, сохранившиеся на территории Украины. В работе выполнен сравнительный анализ декоративной отделки фасадов с национально-стилевыми поисками в школьной архитектуре других стран на примере школ США и Канады, построенных на рубеже ХХ века. В начале ХХ века был принят закон о внедрении обязательного начального образования на территории Украины, часть которой территориально, в то время, входила в состав Российской империи. Для обеспечения населения учебными заведениями Министерством народного образования были выделены средства на строительство школ, за которое отвечали земства. В то же время, в других странах мира также происходит развитие школьного образования и строятся многочисленные школьные здания в сельской местности более отдаленных стран США и Канады. Выяснено, что начиная с 1909 года, сначала на территории Полтавского земства, а позже и в других областях, по проектам архитектора А. Сластиона возникли многочисленные школьные сооружения, которые чаще всего по емкости делились на одно и двух классные. В проектах этих школ были внедрены теоретические положения, разработанные в начале века по декоративно-художественному убранству народных школ в стиле Украинского архитектурного модерна (УАМ). В проектах народных провинциальных школ США и Канады наиболее распространенным типом были одноклассные школы, которые в большинстве случаев строились из дерева. В ходе исследования было установлено размещение и способ декоративных элементов на фасадах по сравнению с национально-стилевыми поисками в школьной архитектуре других стран на примере провинциальных школ США и Канады, включавших такие части покрытия плоскости стен как: входная группа, отделка башен и колокольней, декорирование оконных проемов, отделка дверей и карнизов. В статье выявлены и проанализированы элементы декоративной отделки фасадов народных сельских школ Украины, построенных на рубеже ХХ века в сравнении с национально-стилевыми поисками в школьной архитектуре на примере провинциальных школ стран США и Канады. Впервые рассмотрено расположение элементов декора и сформирована типология орнаментов, которые были использованы арх. А. Сластионом на фасадах народных сельских школ Украины. Полученные результаты исследования могут быть использованы в качестве исторических теоретических материалов дизайна школьных построек в национальном стиле, а также как фактографическая база, являющаяся продолжением тем по исследованию отечественных образцов исторического декора школьных сооружений.
To identify and compare the elements of decoration of school buildings in Ukraine designed by O. Slastion with national and stylistic searches in the school architecture of other countries built at the turn of the XX century. The research is based on the literary-analytical review of scientific works concerning the researched objects of school buildings according to the projects of the architect O. Slastyon which have been preserved on the territory of Ukraine. The paper compares the decoration of facades with national-style searches in the school architecture of other countries on the example of schools in the United States and Canada built at the turn of the XX century. At the beginning of the XX century, a law was passed on the introduction of compulsory primary education in Ukraine, part of which was territorially part of the Russian Empire at the time. To provide the population with educational institutions, the Ministry of Public Education allocated funds for the construction of schools for which the zemstvos were responsible. At the same time, school education is also being developed in other parts of the world, and numerous school buildings are being erected in rural areas of the more remote countries of the United States and Canada. It was found out that starting from 1909, first on the territory of Poltava Zemstvo, and later in other regions, according to the projects of architect O. Slastyon, numerous school buildings were built, which were often divided into one and two classrooms. The projects of these schools introduced theoretical provisions developed at the beginning of the century regarding the design and artistic decoration of folk schools in the style of Ukrainian Architectural Art Nouveau (in ukr. – UAM). In the projects of the provincial public schools of the USA and Canada, the most common type was one-class schools, which in most cases were built of wood. The study established the location and method of decorative elements on facades in comparison with national-style searches in school architecture of other countries on the example of provincial schools in the USA and Canada, which included such parts of the wall covering as: entrance group, decoration of towers and bell towers, decoration window openings, decoration of doors and cornices. The article identifies and analyzes the elements of decoration of the facades of folk rural schools in Ukraine built at the turn of the XX century in comparison with national-style searches in school architecture on the example of provincial schools in the USA and Canada. For the first time was considered the arrangement of decorative elements and was formed the typology of ornaments whitch were used by architect O. Slastyon on the facades of folk rural schools in Ukraine. The results of the study can be used as historical theoretical materials for the design of school buildings in the national style, as well as a factual basis, which is a continuation of the related topics to the study of domestic samples of historical decor of school buildings.
DOI: 10.30857/2617-0272.2022.1.4
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19768
ISSN: 2617-0272
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Art and Design

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
artdes_2022_N1_P043-056.pdf1,15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.