Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19769
Title: Історія становлення віджеїнгу як жанру сучасного медіа-мистецтва
Other Titles: History of vjing arirising as a genre of modern media art
История становления виджеинга как жанра современного медиа-искусства
Authors: Габрель, Т. М.
Keywords: віджеїнг
медіа-мистецтво
медіа-арт
творчий метод
виджинг
медиа-искусство
медиа-арт
творческий метод
vijing
media art
creative method
Issue Date: 2022
Citation: Габрель Т. М. Історія становлення віджеїнгу як жанру сучасного медіа-мистецтва [Текст] / Т. М. Габрель // Art and Design. - 2022. - № 1 (17). - С. 57-66.
Source: Art and Design
Abstract: Мета роботи – задекларувати та розкрити сутність поняття "віджеїнг" як самобутнього виду сучасного медіа-мистецтва; на основі історичного аналізу розкрити досягнення знакових персоналій, котрі причетні до зародження та розвитку жанру. Методологія: ретроспективний аналіз та аналіз літературних джерел. Виокремлено та охарактеризовано вклад ряду персоналій, що дали поштовх формуванню нового мистецького напряму; проаналізовано їхній творчий шлях та власний творчий метод. Показано самобутність нової течії просторово-часового мистецтва та її взаємозв’язок із розвитком медійних технологій. Наголошено на важливості синтезу зображальних засобів, що формують візуальну естетику, технічної та технологічної майстерності та ерудованості виконавця, та безпосередньо самого змісту в медіа-творах. Окреслено пріоритетні напрямки для подальших досліджень в напрямку медіа-мистецтва. "Віджеїнг" як вид сучасного медіа-мистецтва, скерований на регулярний пошук нових тем та постійний рух уперед; стрімка експансія віджеїнгу нерозривно пов’язана з розвитком медіа-технологій; важливість використання власного творчого потенціалу для вираження значущих ідей; пов’язуючи персони інноваторів з технологіями, які регулярно розширюють можливості медіа-мистецтва, має значення концентрація на змісті. Вперше в науковій мистецтвознавчій літературі України розглянуто й проаналізовано поняття "віджеїнгу" та названо творців, які розширювали поняття сучасного мистецтва під впливом технологій. Розглянуто історію становлення віджеїнгу як сучасного самобутнього виду мистецтва шляхом аналізу ключових персоналій в даній галузі та встановлено засновників жанру. Проаналізовано творчість та кредо означених піонерів жанру, що в українській мистецькознавчій літературі зроблено вперше. Показано взаємозв’язок розвитку технологій із формуванням нових форм мистецтва.
Цель работы – задекларировать и раскрыть сущность понятия "виджеинг" как самобытного вида современного медиа-искусства; на основе исторического анализа раскрыть достижения знаковых персоналий, причастных к зарождению и развитию жанра. Методология: ретроспективный анализ и анализ литературных источников. Выделен и охарактеризован вклад ряда персоналий, давших толчок формированию нового художественного направления; проанализирован их творческий путь и творческий метод. Показана самобытность нового течения пространственно-временного искусства и его взаимосвязь с развитием медийных технологий. Отмечено важность синтеза изобразительных средств, формирующих визуальную эстетику, технического и технологического мастерства и эрудированности исполнителя, и непосредственно самого содержания в медиа-произведениях. Обозначены приоритетные направления для дальнейших исследований в направлении медиа-искусства. Виджинг как вид современного медиа-искусства, направленный на регулярный поиск новых тем и постоянное движение вперед; стремительная экспансия виджинга неразрывно связана с развитием медиа-технологий; важность использования собственного творческого потенциала для выражения значимых идей; связывая персоны инноваторов с технологиями, регулярно расширяющими возможности медиа-искусства, имеет значение концентрация на содержании. Впервые в научной художественной литературе Украины рассмотрено и проанализировано понятие "виджеинга" и названы творцы, которые расширяли понятие современного искусства под влиянием технологий. Рассмотрена история становления виджеинга как современного самобытного вида искусства путем анализа ключевых персоналий в данной области и установлены основатели жанра. Проанализировано творчество и кредо обозначенных пионеров жанра, что в украинской художественной литературе сделано впервые. Показана взаимосвязь развития технологий с формированием новых форм искусства.
Declare and reveal the essence of the concept of "VJing" as an original form of modern media art; on the basis of historical analysis to reveal the achievements of iconic personalities involved in the origin and development of the genre. Methodology: retrospective analysis and analysis of literature sources. The contribution of a number of personalities who gave impetus to the formation of a new artistic direction is singled out and characterized; their creative way and own creative method are analyzed. The originality of the new trend of space-time art and its relationship with the development of media technologies is shown. The importance of the synthesis of pictorial means that shape the visual aesthetics, technical and technological skills and erudition of the performer, and the content itself in media works is emphasized. Priority areas for further research in the field of media art are outlined. VJing as a form of modern media art, aimed at regular search for new topics and constant movement forward; the rapid expansion of VJing is inextricably linked with the development of media technologies; the importance of using one's own creative potential to express meaningful ideas; When linking the personalities of innovators with technologies that regularly expand the possibilities of media art, it is important to focus on the content. For the first time in the scientific art literature of Ukraine the concept of "VJing" is considered and analyzed and the creators who expanded the concept of modern art under the influence of technology are named. The history of VJing as a modern original art form is analyzed by analyzing key personalities in this field and identified the founders of the genre. The work and credo of the marked pioneers of the genre, which is done for the first time in Ukrainian art literature, are analyzed. The relationship between the development of technology and the formation of new art forms is shown.
DOI: 10.30857/2617-0272.2022.1.5
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19769
ISSN: 2617-0272
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Art and Design

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
artdes_2022_N1_P057-066.pdf758,57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.