Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19772
Title: Вітражне мистецтво сакрального простору у творчості Юрія Новосельського
Other Titles: Stained glass art of sacred space in the works of Yuriy Novoselsky
Витражное искусство сакрального пространства в творчестве Юрия Новосельского
Authors: Радомська, В. Р.
Keywords: богословська інфраструктура
ієротопія
дизайн
богословський контекст
композиція
техніка
технологія
вітраж
Ю. Новосельський
богословская инфраструктура
иеротопия
богословский контекст
композиция
техника
технология
витраж
Ю. Новосельский
object-spatial design
theological infrastructure
hierotopy
plot
composition
technique
technology
stained glass
Yu. Novoselskyi
Issue Date: 2022
Citation: Радомська В. Р. Вітражне мистецтво сакрального простору у творчості Юрія Новосельського [Текст] / В. Р. Радомська // Art and Design. - 2022. - № 1 (17). - С. 85-94.
Source: Art and Design
Abstract: Мета роботи – дослідити та виявити із значної творчої спадщини видатного художника ХХ ст. Ю. Новосельського, практику проектування та залучення вітражів для формування композиційної цілісності дизайну інтер’єрного простору сакральних об’єктів. Методологічна основа статті сформована на історичному та системному принципі, із застосуванням методів аналізу, статистики, порівняння та узагальнення. Формально-стилістичний аналіз застосовано для з’ясування зв’язку модерністичних художніх практик Ю. Новосельського із традиційними засадами формування богословської інфраструктури у дизайні інтер’єрів сакрального призначення. Виявлено роль та значення вітражного мистецтва в опорядженні сакральних інтер’єрів. В контексті проблематики розвитку модерністичного вітражу в сакральному просторі, проаналізовано та виявлено богословсько-змістові, художньо-стилістичні особливості проектної роботи видатного художника Ю. Новосельського. Охарактеризовано закономірний вплив модерністських засад на трактування візуального образу, якому притаманні характерні композиційно-колористичні прийоми, інспіровані сучасними тенденціями європейського мистецтва із збереженням самобутніх візантійських витоків. З’ясовано, що концептуалізація богословських зображень та сюжетів, впровадження глибокого символічного змісту у новий формат прочитання вітражу у синтезі з традиційним функціональним призначенням сакрального простору інтер’єру храму східного обряду, є характерною особливістю вітражних композицій Ю. Новосельського. Наукова новизна полягає у виявленні образно-стилістичних особливостей та закономірностей вітражів Ю. Новосельського в організації інтер’єрів сакрального призначення. Результати дослідження дають змогу доповнити теоретично-наукову, візуально-аналогову базу художньо-дизайнерської практики сакрального характеру, продемонструвати альтернативні авторські підходи в проектних рішеннях на шляху встановлення та розвитку сучасного українського дизайну інтер’єрів сакрального призначення.
Цель работы – исследовать и выявить из значительного творческого наследия выдающегося художника ХХ ст. Ю. Новосельского практику проектирования и привлечения витражей для формирования композиционной целостности дизайна интерьерного пространства сакральных объектов. Методологическая основа статьи сформирована на историческом и системном принципе с использованием методов анализа, статистики, сравнения и обобщения. Формально-стилистический анализ применен для уяснения связи модернистических художественных практик Ю. Новосельского с традиционными основами формирования богословской инфраструктуры в дизайне интерьеров сакрального назначения. Выявлены роль и значение витражного искусства в отделке сакральных интерьеров. В контексте проблематики развития модернистического витража в сакральном пространстве проанализированы и выявлены богословско-содержательные, художественно-стилистические особенности проектной работы выдающегося художника Ю. Новосельского. Охарактеризовано закономерное влияние модернистских устоев на трактовку визуального образа, которому присущи характерные композиционно-колористические приемы, инспирированные современными тенденциями европейского искусства с сохранением самобытных византийских истоков. Выяснено, что концептуализация богословских изображений и сюжетов, внедрение глубокого символического содержания в новый формат прочтения витража в синтезе с традиционным функциональным назначением сакрального пространства интерьера храма восточного обряда является характерной особенностью витражных композиций Ю. Новосельского. Научная новизна заключается в выявлении образно-стилистических особенностей и закономерностей витражей Ю. Новосельского в организации интерьеров сакрального назначения. Результаты исследования позволяют дополнить теоретически-научную, визуально-аналоговую базу художественно-дизайнерской практики сакрального характера, продемонстрировать альтернативные авторские подходы в проектных решениях для установления и развития современного украинского дизайна интерьеров сакрального назначения.
Research purpose is to highlight the practice of designing and implementing stained glass for the sake of forming compositional integrity of interior space design of sacred objects. It will be singled out from the considerable artistic heritage of the proclaimed artist of the XX century Yu. Novoselskyi. The methodological basis of the article is established using historical and systematic principle with application of the methods of analysis, statistics, comparison, and generalization. The formal and stylistic analysis is used for clarifying the connection between the modernist artistic practices of Yu. Novoselskyi and the traditional foundations of theological infrastructure formation in sacred space design. The role and significance of stained glass art in decoration of sacred interiors have been revealed. In the context of development of modernist stained glass in sacred space, the set of theological, semantic, artistic, and stylistic features of the project work of the proclaimed artist Yu. Novoselskyi has been determined and analyzed. We have described the explicable influence of modernist fundamentals on interpretation of visual image, which is characterized by inherent compositional and coloristic techniques inspired by modern tendencies of European art with the preservation of unique Byzantine origins. It has been discovered that the conception of theological images and plots, the implementation of deep symbolic content in the new format of interpreting stained glass in the synthesis with traditional functional purpose of sacred interior space of temples of the Eastern rite are the characteristic features of stained glass compositions of Yu. Novoselskyi. Scientific novelty consists in identifying the set of image and stylistic features and consistent patterns of stained glass of Yu. Novoselskyi in organization of interiors with sacred functional purpose. Research results enable the possibility of supplementing the theoretical, scientific, visual, and analogue basis of artistic and design practice, demonstrating the alternative unique approaches in project decisions on the way to establishment and development of modern Ukrainian object-spatial sacred design.
DOI: 10.30857/2617-0272.2022.1.8
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19772
ISSN: 2617-0272
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Art and Design

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
artdes_2022_N1_P085-094.pdf1,3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.